Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2021

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Vi har beviljat bidrag till 12 organisationer om totalt 6 000 000 kronor. Då bidraget är översökt har bidraget fördelats med en proportionerlig minskning till de sökande organisationer som uppfyllt kraven enligt förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Vi publicerar besked om vilka ansökningar vi beviljat här. Besluten till varje enskild organisation skickas via e-tjänsten eller per post.

Beslutsbilaga entreprenörskap organisationer 2021 Pdf, 211 kB. (Pdf, 211 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2021.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Förberedelser klara senast

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

5 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet med annan bolagsform än ovan.

10 arbetsdagar före bidraget stänger

Redovisning för 2021 öppnar 15 augusti 2022.

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram uppgifter om:

 • Beskrivning av genomförande och resultat av de insatser som ni har genomfört inom ramen för bidraget.
 • Uppskattning av det totala antalet elever som deltagit i insatserna.
 • Uppskattning av det totala antalet skolpersonal som deltagit i insatserna.
 • Vilken/vilka skolformer insatsen/insatserna riktade sig till.
 • Om ni ej kunnat genomföra en eller flera av era planerade insatser behöver ni ange en förklaring till detta.
 • Redovisa kostnaderna för genomförandet av insatsen/insatserna kopplade till kostnadsposterna:
 1. administration (exempelvis kostnader för att samordna insatser)
 2. kompetenshöjande insatser (exempelvis utbildning)
 3. material (exempelvis läromedel eller teknisk utrustning)
 4. övriga kostnader (specificeras per kostnadspost).
 • Utöver detta behöver ni redovisa outnyttjade medel och skälet till detta.

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen.

 • Senaste protokoll för årsmöte.
 • Protokoll där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen.
 • Intyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 238 000 kronor år 2021) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 238 000 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Exempel på uppgifter i revisorsintyget:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (administration, kompetenshöjande insatser, material och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.

Revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisor och vara underskrivet av revisorn. Intyget skickas in i PDF-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer att begära in underlaget när vi har mottagit er redovisning.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Organisationen ska

 • inte vara en skolhuvudman
 • inte ha ett vinstsyfte
 • vara demokratiskt uppbyggd och öppen för insyn i verksamheten
 • respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • ha avslutat minst två verksamhetsår och bedriva sin verksamhet långsiktigt
 • arbeta riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriva verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis ha som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
Senast uppdaterad 11 april 2022.