Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2022

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2011:192). Beslutet avser bidrag till organisationer entreprenörskap i skolan under 2022.

Skolverket beslutar att delvis bevilja 11 organisationer statsbidrag om totalt 5 999 999 kronor. Skolverket beslutar att 9 organisationer får avslag om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan organisationer entreprenörskap 2022 Pdf, 422 kB.

Ansökan för 2022 var öppen under perioden 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i maj.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i augusti.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan den 15 augusti–15 september 2023.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt i november 2023. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget.

Ni behöver ta fram följande uppgifter

 • Beskrivning av de insatser som ni har genomfört inom ramen för bidraget.
 • Uppskattning av det totala antalet elever som deltagit i insatserna
 • Uppskattning av det totala antal skolperson som deltagit i insatserna
 • Vilken/vilka skolformer insatsen/insatserna riktade sig till
 • Redovisa av kostnaderna för att genomförandet av insatsen/insatserna kopplade till kostnadsposterna:
  • administration (exempelvis kostnader för att samordna insatser)
  • kompetenshöjande insatser (exempelvis utbildning)
  • material (exempelvis läromedel eller teknisk utrustning
  • övriga kostnader
 • Utöver detta behöver ange outnyttjade medel och skälet till detta.
 • Om ni ej kunnat genomföra en eller flera av era planerade insatser behöver ni ange en förklaring till detta.
 • Ange personuppgifter på ledamöter i styrelsen, firmatecknare och vald revisor i organisationen.
 • Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen.
  Det ska vara den senaste versionen av organisationens:
  - Protokoll från konstituerande styrelsemöte om val av firmatecknare för organisationen inte görs på årsmötet.
  - Revisorsintyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.
  - Årsredovisning
  - Protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen.

Granskning av auktoriserad eller godkänd revisor

Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 241 500 kronor år 2022) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta innebär med andra ord att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 241 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Revisorsintyget ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket statsbidrag det handlar om.
 • Namnet på den organisation som revisorsintyget avser samt vilken period som redovisas.
 • Storleken på det beviljade statsbidraget.
 • Utgifter inom respektive kostnadspost (administration, kompetenshöjande insatser, material och övriga kostnader).
 • Redogörelse för hur granskningen gått till samt vilka handlingar som legat till grund för granskningen.
 • Om statsbidraget använts för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.
 • Uppgifter om huruvida sociala avgifter och skatter är betalda till Skatteverket eller inte.
 • Redovisning av eventuella avvikelser som framgått av granskningen.

Revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisor och vara underskrivet av revisorn.

Intyget skickas in i PDF-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer begära in underlaget när vi har mottagit er redovisning.

Observera även att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer begära in underlaget när vi har mottagit er redovisning.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • Administration (exempelvis kostnader för att samordna insatser)
 • Kompetenshöjande insatser (exempelvis utbildning)
 • Material (exempelvis läromedel eller teknisk utrustning
 • Övriga kostnader

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis är inriktad mot att främja entreprenörskap inom skolväsendet
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordningen (2014:144) ställer krav på att organisationer som får bidrag för läxhjälp eller annat skolarbete bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förordningen ställer även krav på att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och erbjuda insyn i verksamheten.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Om organisationen är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn ska det i organisationens stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framgå att

 • Organisationen är en självständig ideell förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår.
 • Det finns en vald styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemskapet är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap. Det får inte ske per automatik när en person exempelvis deltar i aktiviteter eller går med i en annan organisation.
 • Medlemskapet är öppet. Öppenhetskravet innebär att ingen får vägras inträde som medlem eller uteslutas som medlem om det inte finns särskilda skäl för det. Det ska även framgå att medlemmar har rätt till utträde.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet.
 • Medlemmarna väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändring och upplösning enligt demokratiska inflytandeformer. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning. Det innebär att det inte ska förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen.
 • Årsmöten ska hållas regelbundet och dokumenteras (kan även kallas för föreningsstämma eller årsstämma). Ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet.

Dokumenten ska sammanfattningsvis innehålla tydliga tecken på öppenhet och medlemsinflytande.

Krav på demokratisk verksamhet

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ansvarar för sina företrädare, medlems- eller lokalföreningar och samarbetsorganisationer. Organisationen ansvarar även för medlemmar som representerar organisationen i ett visst sammanhang och inbjudna föreläsare under vissa omständigheter.

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Skolverket tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

Skolverket tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse

Vid behov kan myndigheten även kontrollera exempelvis

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbsida
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag på 6 000 000 kronor att fördela för perioden 1 januari–31 december 2022.

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.
Senast uppdaterad 15 november 2022.