Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2022

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar om ansökningar av statsbidrag med stöd av förordning (2011:192). Beslutet avser bidrag till organisationer entreprenörskap i skolan under 2022.

Skolverket beslutar att delvis bevilja 11 organisationer statsbidrag om totalt 5 999 999 kronor. Skolverket beslutar att 9 organisationer får avslag om statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, ansökan organisationer entreprenörskap 2022 Pdf, 422 kB.

Ansökan för 2022 var öppen under perioden 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i maj.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i augusti.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Skolverket har beslutat om redovisningar den 24 oktober 2023. Beslutet omfattar 11 organisationers redovisningar.

Skolverket beslutar

 • att godkänna redovisningen för 6 organisationer
 • att 5 organisationer ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Beslut i redovisning för statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2022 Pdf, 380 kB.

Redovisningen för bidragsomgången var öppen 15 augusti–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi har fattat beslutet om redovisningarna med stöd av förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, anpassad gymnasieskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • Administration (exempelvis kostnader för att samordna insatser)
 • Kompetenshöjande insatser (exempelvis utbildning)
 • Material (exempelvis läromedel eller teknisk utrustning
 • Övriga kostnader

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis är inriktad mot att främja entreprenörskap inom skolväsendet
 • ha barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • ha andra inkomster förutom statsbidraget
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordningen (2014:144) ställer krav på att organisationer som får bidrag för läxhjälp eller annat skolarbete bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förordningen ställer även krav på att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och erbjuda insyn i verksamheten.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Om organisationen är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn ska det i organisationens stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framgå att

 • Organisationen är en självständig ideell förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår.
 • Det finns en vald styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemskapet är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap. Det får inte ske per automatik när en person exempelvis deltar i aktiviteter eller går med i en annan organisation.
 • Medlemskapet är öppet. Öppenhetskravet innebär att ingen får vägras inträde som medlem eller uteslutas som medlem om det inte finns särskilda skäl för det. Det ska även framgå att medlemmar har rätt till utträde.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet.
 • Medlemmarna väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändring och upplösning enligt demokratiska inflytandeformer. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning. Det innebär att det inte ska förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen.
 • Årsmöten ska hållas regelbundet och dokumenteras (kan även kallas för föreningsstämma eller årsstämma). Ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet.

Dokumenten ska sammanfattningsvis innehålla tydliga tecken på öppenhet och medlemsinflytande.

Krav på demokratisk verksamhet

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ansvarar för sina företrädare, medlems- eller lokalföreningar och samarbetsorganisationer. Organisationen ansvarar även för medlemmar som representerar organisationen i ett visst sammanhang och inbjudna föreläsare under vissa omständigheter.

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Skolverket tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

Skolverket tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse

Vid behov kan myndigheten även kontrollera exempelvis

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbsida
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag på 6 000 000 kronor att fördela för perioden 1 januari–31 december 2022.

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 03 november 2023.