Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2018/19

Under perioden 2018–2023 kommer en försöksverksamhet med branschskolor att pågå. Huvudmän för yrkesutbildningar kommer att kunna söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Branschskolan ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 september–1 oktober 2018

Beslut om ansökan: Läsåret 2018/19

Vi har den 19 november 2018 beviljat bidrag till huvudmän om totalt 3 700 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan försöksverksamhet med branschskolor 2018/19PDF (pdf, 86 kB)

Ansökan var öppen 1 september – 1 oktober 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid ansökan:

  • Antal elever som bidrag söks för. Om bidrag söks för fler än fem elever måste yrkesområde anges.
  • I ansökan intygar du att ett avtal har upprättats som täcker det elevantal ni söker bidrag för. I de fall ett avtal ännu inte är färdigt får du skicka in en avsiktsförklaring om avtal om att överlämna utbildning på entreprenad. I avsiktsförklaringen ska det framgå att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om avtal ska upprättas med flera olika branschskolor behöver ni skicka in flera avsiktsförklaringar. Det ska framgå att alla elever som bidrag söks för avses omfattas av avtalet. Representanter från både huvudmannen och branschskolan ska skriva under yttrandet.
  • Skolverket har tagit fram en mall för avsiktsförklaring som den som ansöker om statsbidraget kan använda sig av.
  • Mallen hittar du här: Mall för avsiktsförklaring (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Vilka kostnader ni planerar att använda bidraget till.

Beslut om ansökan: Läsåret 2018/19

Vi har den 19 november 2018 beviljat bidrag till huvudmän om totalt 3 700 000 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan försöksverksamhet med branschskolor 2018/19PDF (pdf, 86 kB)

Ansökan var öppen 1 september – 1 oktober 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid ansökan:

  • Antal elever som bidrag söks för. Om bidrag söks för fler än fem elever måste yrkesområde anges.
  • I ansökan intygar du att ett avtal har upprättats som täcker det elevantal ni söker bidrag för. I de fall ett avtal ännu inte är färdigt får du skicka in en avsiktsförklaring om avtal om att överlämna utbildning på entreprenad. I avsiktsförklaringen ska det framgå att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om avtal ska upprättas med flera olika branschskolor behöver ni skicka in flera avsiktsförklaringar. Det ska framgå att alla elever som bidrag söks för avses omfattas av avtalet. Representanter från både huvudmannen och branschskolan ska skriva under yttrandet.
  • Skolverket har tagit fram en mall för avsiktsförklaring som den som ansöker om statsbidraget kan använda sig av.
  • Mallen hittar du här: Mall för avsiktsförklaring (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Vilka kostnader ni planerar att använda bidraget till.

Redovisning: 15 augusti–16 september 2019

Beslut om redovisning

Den 25 oktober 2019 fattade Skolverket beslut om redovisning för läsåret 2018/2019 i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän. Nedan finns en lista med de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar, försöksverksamhet branschskolor 2018/2019Excel (excel, 115 kB)

Beslut om redovisning

Den 25 oktober 2019 fattade Skolverket beslut om redovisning för läsåret 2018/2019 i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän. Nedan finns en lista med de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar, försöksverksamhet branschskolor 2018/2019Excel (excel, 115 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som lämnat över undervisning på entreprenad till en branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Vad ska statsbidraget användas till?

Huvudmän som har lämnat över undervisningen på entreprenad till en branschskola inom försöket kan ansöka om statsbidrag. Statsbidraget får användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen..

Läs om försöksverksamheten och de tio branschskolor som är med:

Försöksverksamhet med branschskola

Vilka villkor gäller för bidraget?

Sex veckor per läsår

Huvudmän kommer att kunna söka bidrag från höstterminen 2018 för elever som går minst sex veckor per läsår av sin utbildning hos en branschskola inom försöket. Sex veckor motsvaras av minst 30 utbildningsdagar. Ett läsår startar tidigast den 1 augusti och slutar senast den 30 juni påföljande år. Det går alltså inte att få statsbidrag för en elev som får undervisning på branschskolan under juli.

Fem elever per yrkesområde

Bidragsbeloppet uppgår till högst 50 000 kronor per elev och läsår. Det går att få statsbidrag för högst fem elever per yrkesområde per bidragsomgång. Bidrag kan inte lämnas för fler än fem elever per yrkesområde oavsett vilket läsår som eleverna går. Det går att få bidrag för en och samma elev under högst två läsår.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Ställningstagande kring antal elever som statsbidrag får lämnas förPDF (pdf, 73 kB)

Avtal om att överlämna utbildning på entreprenad

Enligt förordningen måste utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag.

En huvudman som inte har ett avtal på plats när det är dags att ansöka om bidrag kommer behöva ska skicka in ett yttrande där det framgår att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om man planerar att upprätta avtal med flera olika branschskolor behöver huvudmannen skicka in flera yttranden. Skolverket kommer begära in sådana yttrande för de huvudmän de berör efter att de har ansökt om bidraget.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Det totala bidragsbeloppet för 2018 är 20 miljoner kronor. Bidraget kan uppgå till högst 50 000 kronor per elev och läsår.

Utbetalning av beviljat bidrag sker i två omgångar, en under hösten 2018 och en under våren 2019.

Senast uppdaterad 03 april 2020

Frågor och svar

Enligt förordningen måste utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag. Huvudmän som inte har ett upprättat avtal när ansökan öppnar behöver därför skicka in ett yttrande om avtal.. I yttrandet intygar huvudman och branschskola att det finns en avsikt att upprätta avtal om att överlämna utbildning på entreprenad.

Nej, statsbidrag kan sökas för högst fem elever inom ett yrkesområde per ansökan. Det spelar ingen roll om eleverna inte går i samma årskurs.

Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det använts på fel sätt, kan ni bli skyldig att betala tillbaka pengar efter att vi har fattat beslut om redovisningen.

Det kan till exempel bli aktuellt med återkrav om ni har använt statsbidraget till fler än fem elever inom samma yrkesområde eller om ni har fått statsbidrag för elever som har gått färre än sex veckor på branschskola under ett läsår.

Inom ramen för det här statsbidraget är en branschskola en av de tio branschskolorna som har blivit utvalda att ingå i en försöksverksamhet som pågår under 2018–2023. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Ja, det är möjligt att överlämna undervisning på entreprenad hos en branschskola i försöket utan att söka statsbidrag. Det finns även begränsningar inom statsbidraget, till exempel kan ni få bidrag för högt fem elever inom ett och samma yrkesområde.