Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2019/20

Under perioden 2018–2023 pågår en försöksverksamhet med branschskolor. Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Branschskolan erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Ansökan: beslut november 2019

Den 5 november 2019 fattade Skolverket beslut om ansökan av statsbidrag försöksverksamhet med branschskola 2019/20. Nedan finns det en sammanställning av beslut.

Lista över beviljade belopp, Försöksverksamhet med branschskolor 2019-20PDF (pdf, 592 kB)

Två utbetalningar under läsåret 2019/20

Vi betalar ut statsbidraget vid två tillfällen. Hälften av det beviljade beloppet betalas ut under höstterminen och hälften av beloppet betalas ut under vårterminen.

Första utbetalningen sker i oktober 2020.
Andra utbetalningen sker i mars 2021.

Den 5 november 2019 fattade Skolverket beslut om ansökan av statsbidrag försöksverksamhet med branschskola 2019/20. Nedan finns det en sammanställning av beslut.

Lista över beviljade belopp, Försöksverksamhet med branschskolor 2019-20PDF (pdf, 592 kB)

Två utbetalningar under läsåret 2019/20

Vi betalar ut statsbidraget vid två tillfällen. Hälften av det beviljade beloppet betalas ut under höstterminen och hälften av beloppet betalas ut under vårterminen.

Första utbetalningen sker i oktober 2020.
Andra utbetalningen sker i mars 2021.

Redovisning: beslut oktober 2020

Beslut om redovisning

Den 16 oktober 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning för läsåret 2019/2020 i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän. Se sammanställning av besluten nedan.

Sammanställning av beslut om återkrav i redovisning av bidrag för försöksverksamhet branschskolor 2019/2020PDF (pdf, 207 kB)

Beslut om redovisning

Den 16 oktober 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning för läsåret 2019/2020 i enlighet med förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän. Se sammanställning av besluten nedan.

Sammanställning av beslut om återkrav i redovisning av bidrag för försöksverksamhet branschskolor 2019/2020PDF (pdf, 207 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som lämnar över undervisning på entreprenad till en branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Vad ska statsbidraget användas till?

Huvudmän som har lämnat över undervisningen på entreprenad till en branschskola inom försöket kan ansöka om statsbidrag. Statsbidraget får användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen..

Läs om försöksverksamheten och de tio branschskolor som är med:

Försöksverksamhet med branschskola

Vilka villkor gäller för bidraget?

Sex veckor per läsår

Huvudmän har kunnat söka bidrag från höstterminen 2018 för elever som går minst sex veckor per läsår av sin utbildning hos en branschskola inom försöket. Sex veckor motsvaras av minst 30 utbildningsdagar. Ett läsår startar tidigast den 1 augusti och slutar senast den 30 juni påföljande år. Det går alltså inte att räkna med tid på branschskolan under juli månad.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Fem elever per yrkesområde

Bidragsbeloppet uppgår till högst 50 000 kronor per elev och läsår. Det går att få statsbidrag för högst fem elever per yrkesområde per bidragsomgång. Bidrag kan inte lämnas för fler än fem elever per yrkesområde oavsett vilket läsår som eleverna går. Det går att få bidrag för en och samma elev under högst två läsår.

Ställningstagande kring antal elever som statsbidrag får lämnas förPDF (pdf, 73 kB)

Avtal om att överlämna utbildning på entreprenad

Enligt förordningen måste utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag.

En huvudman som inte har ett avtal på plats när det är dags att ansöka om bidrag kommer behöva ska skicka in ett yttrande där det framgår att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om man planerar att upprätta avtal med flera olika branschskolor behöver huvudmannen skicka in flera yttranden. Skolverket kommer begära in sådana yttrande för de huvudmän de berör efter att de har ansökt om bidraget.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän, på riksdagens webbplats
länk till annan webbplats

Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolorlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget kan uppgå till högst 50 000 kronor per elev och läsår.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Enligt förordningen måste utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag. Huvudmän som inte har ett upprättat avtal när ansökan öppnar behöver därför skicka in ett yttrande om avtal. I yttrandet intygar huvudman och branschskola att det finns en avsikt att upprätta avtal om att överlämna utbildning på entreprenad.

Nej, statsbidrag kan sökas för högst fem elever inom ett yrkesområde per ansökan. Det spelar ingen roll om eleverna inte går i samma årskurs.

Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det använts på fel sätt, kan ni bli skyldig att betala tillbaka pengar efter att vi har fattat beslut om redovisningen.

Det kan till exempel bli aktuellt med återkrav om ni har använt statsbidraget till fler än fem elever inom samma yrkesområde eller om ni har fått statsbidrag för elever som har gått färre än sex veckor på branschskola under ett läsår.

Inom ramen för det här statsbidraget är en branschskola en av de tio branschskolorna som har blivit utvalda att ingå i en försöksverksamhet som pågår under 2018–2023. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Ja, det är möjligt att överlämna undervisning på entreprenad hos en branschskola i försöket utan att söka statsbidrag. Det finns även begränsningar inom statsbidraget, till exempel kan ni få bidrag för högt fem elever inom ett och samma yrkesområde.