Statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2021

Statsbidraget ska gå till kompetensutveckling för förskollärare som undervisar i förskoleklass. Bidraget gäller för Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslutsbilaga fortbildning förskollärare 2021 Pdf, 458 kB.

Bidraget kommer kunna sökas terminsvis. Ansökan för studier under hösten 2021 var öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Lista över godkännda redovisningar och återkrav, fortbildning förskollärare HT 2021 Pdf, 465 kB.

Redovisningen var öppen 1 april-2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som var beviljade bidrag höstterminen 2021 fick då redovisa hur mycket av det beviljade bidraget som använts för respektive förskollärare. Bidraget kan endast användas för de förskollärare huvudmannen beviljades bidrag för den aktuella terminen. 

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka är kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskoleklass.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid förskolläraren utbildar sig. Bidraget gäller Skolverkets uppdragsutbildningar som syftar till att ge förskollärarna som undervisar i förskoleklass kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning.

På följande sida kan du läsa mer om uppdragsutbildningarna

  • matematikinlärning
  • läs- och skrivinlärning.

Här hittar du även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna samt om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska förskolläraren göra något av detta:

  • delta i utbildningen under arbetstid
  • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
  • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Vid ansökan om statsbidrag ska förskolläraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga förskollärare som studerar en uppdragsutbildning.

Hur beräknas statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den förskollärarens studier, inte på hur mycket tid förskolläraren faktiskt lägger ner på studierna.

Om en huvudman till exempel avsätter 20 procent av arbetstiden för studier för en förskollärare som studerar en kurs på kvartsfart (25 procent), så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Statsbidraget beräknas på en årslön för en förskollärare om 552 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 276 000 kronor per termin. Det motsvarar en genomsnittlig lön på 31 400 kronor per månad exklusive sociala avgifter.

Bidragsbeloppet beräknas enligt:

schablonlön *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7.

Exempel 1) En förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 25 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,25 * 0,8 * 0,7 = 38 640 kronor

Exempel 2) En förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 77 280 kronor

Exempel 3) En förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 25 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,8 *0,25 * 0,8 * 0,7 = 30 912 kronor

Exempel 4) En förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Förskolläraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för förskollärarens studier för de 20 procent som förskolläraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 30 912 kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad 14 juni 2022.

Frågor och svar

För studier som påbörjas höstterminen 2021 kommer ansökningsperioden vara öppen 15 augusti-15 september 2021.

Nej, endast förskollärare i förskoleklass omfattas av statsbidraget.

Statsbidraget för fortbildning av förskollärare omfattar inte förskollärare i förskolan. Vilka skolformer som kan söka bidraget är reglerat i förordning (2021:151) som styr bidraget. Det är regeringen som beslutar om statsbidragsförordningarna. Läs mer på riksdagen.se Länk till annan webbplats..

Statsbidraget gäller för närvarande bara för de förskollärare som antas till de kurser i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning som erbjuds via ett antal universitet på uppdrag av Skolverket. Det är möjligt att söka till två kurser och bli antagen till två kurser.

Läs mer om vilka kurser det finns. Länk till annan webbplats.

Statsbidraget får enligt förordningen som styr bidraget endast användas till ersättning för lön. Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier.

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön för förskollärare. Storleken på bidraget för varje förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den förskollärarens studier, inte på hur mycket tid förskolläraren faktiskt lägger ner på studierna.

Bidragsbeloppet beräknas enligt: schablonlön *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7. Under rubriken Hur beräknas statsbidraget? finns flera räkneexempel.

Nej, statsbidraget baseras på en schablonlön. Däremot ska huvudmannen betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av den faktiska lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier.

Ja, det är upp till huvudmännen.

Däremot får inte nedsättningen i tid för studier överstiga studietakten. De kurser som erbjuds höstterminen 2021 studeras på kvartsfart (25%). I de fall förskolläraren deltar i en kurs kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 25 % av en heltidsanställning. I de fall förskolläraren deltar i två kurser kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 50 % av en heltidsanställning.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till förskolläraren under hela perioden som kursen pågår. Eftersom Skolverket inte kan säga hur lång tid handläggningen av inkomna ansökningar kommer att ta behöver huvudmannen ta ställning till om denne kan avsätta tid för studier och stå för kostnaderna utan att på förhand veta om statsbidrag beviljas för studierna eller inte.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

I regleringsbrevet för 2021 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att anordna uppdragsutbildning för förskollärare i förskoleklass. Därför erbjuds kurserna läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning med start höstterminen 2021. Det finns i nuläget ingen ytterligare information om uppdraget kommer att förlängas eller vad som gäller för statsbidraget.