Frågor och svar

Hur länge kommer statsbidraget att finnas?

I regleringsbrevet för 2021 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att anordna uppdragsutbildning för förskollärare i förskoleklass. Därför erbjuds kurserna läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning med start höstterminen 2021. Det finns i nuläget ingen ytterligare information om uppdraget kommer att förlängas eller vad som gäller för statsbidraget.