Statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2022

Bidraget riktar sig till förskollärare i förskoleklass och syftar till att stärka förskollärares kompetens att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan. Bidraget gäller för Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslutsbilaga fortbildning förskollärare VT 2022 Pdf, 464 kB. (Pdf, 464 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan för studier under våren 2022, var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2022, är öppen 15 augusti–15 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
  • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om förskollärarna du söker bidrag för: personnummer, hur många procent förskolläraren är anställd på och nedsättning i arbetstid för studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga studietakten. De kurser som startar höstterminen 2022 studeras på kvartsfart (25%).

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med förskollärare.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan 2

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisningen kommer att ske under 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket kommer att uppdatera datumen här.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild förskollärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka är kommunala, fristående och statliga huvudmän för

  • förskoleklassen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid förskolläraren utbildar sig. Bidraget gäller Skolverkets uppdragsutbildningar som syftar till att ge förskollärarna kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning.

På följande sida kan du läsa mer om uppdragsutbildningarna matematikinlärning och läs- och skrivinlärning. Här hittar du även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna samt om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska förskolläraren göra något av detta:

  • delta i utbildningen under arbetstid
  • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
  • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska

  • betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Vid ansökan om statsbidrag ska förskolläraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga förskollärare som studerar en uppdragsutbildning.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den förskollärarens studier, inte på hur mycket tid förskolläraren faktiskt lägger ner på studierna.

Om en huvudman till exempel avsätter 20 procent av arbetstiden för studier för en förskollärare som studerar en kurs på kvartsfart (25 procent), så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en förskollärare om 552 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 276 000 kronor per termin.

Bidragsbeloppet beräknas enligt:

Schablonlön för en termin *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7.

Exempel 1) En förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 25 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,25 * 0,8 * 0,7 = 38 640 kronor

Exempel 2) En förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 77 280 kronor

Exempel 3) En förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 25 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,8 *0,25 * 0,8 * 0,7 = 30 912 kronor

Exempel 4) En förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Förskolläraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för förskollärarens studier för de 20 procent som förskolläraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

276 000 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 30 912 kronor

Kontakt

Senast uppdaterad 25 april 2022.

Frågor och svar

Frågor och svar

Nej, endast förskollärare i förskoleklass omfattas av statsbidraget.

Statsbidraget för fortbildning av förskollärare omfattar inte förskollärare i förskolan. Vilka skolformer som kan söka bidraget är reglerat i förordning (2021:151) som styr bidraget. Det är regeringen som beslutar om statsbidragsförordningarna. Läs mer på riksdagen.se Länk till annan webbplats..

Statsbidraget gäller för närvarande bara för de förskollärare som antas till de kurser i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning som erbjuds via ett antal universitet på uppdrag av Skolverket. Det är möjligt att söka till två kurser och bli antagen till två kurser.

Läs mer om vilka kurser det finns. Länk till annan webbplats.

Statsbidraget får enligt förordningen som styr bidraget endast användas till ersättning för lön. Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier.

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön för förskollärare. Storleken på bidraget för varje förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den förskollärarens studier, inte på hur mycket tid förskolläraren faktiskt lägger ner på studierna.

Bidragsbeloppet beräknas enligt: schablonlön för en termin *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7. Under rubriken Hur beräknas statsbidraget? finns flera räkneexempel.

Nej, statsbidraget baseras på en schablonlön. Däremot ska huvudmannen betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av den faktiska lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier.

Ja, det är upp till huvudmännen. Däremot får inte nedsättningen i tid för studier överstiga studietakten. De kurser som startade höstterminen 2021 studeras på kvartsfart (25 procent). De kurser som startar vårterminen 2022 studeras på halvfart.

I de fall förskolläraren deltar i en kurs med start höstterminen 2021 kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 25 procent av en heltidsanställning. I de fall förskolläraren deltar i två kurser med start höstterminen 2021 kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 50 procent av en heltidsanställning.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till förskolläraren under hela perioden som kursen pågår. Eftersom Skolverket inte kan säga hur lång tid handläggningen av inkomna ansökningar kommer att ta behöver huvudmannen ta ställning till om denne kan avsätta tid för studier och stå för kostnaderna utan att på förhand veta om statsbidrag beviljas för studierna eller inte.

Det går att söka bidraget om förskolläraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som förskolläraren är i tjänst. Om förskolläraren till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst så kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som läraren är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget om förskolläraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver lärarens frånvaro vara kopplad till de kurser i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning som erbjuds på uppdrag av Skolverket.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av förskollärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.