Statsbidrag för fritidshemssatsningen 2018/19

Statsbidraget ska gå till att anställa mer personal i fritidshemmen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Bidragsramar: februari 2018

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut.

Bidragsramar för 2018/19PDF (pdf, 729 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut.

Bidragsramar för 2018/19PDF (pdf, 729 kB)

Ansökan: beslut i juni 2018

 

Beslut om ansökan: juni 2018

Lista över beviljade ansökningar och belopp 2018/19PDF (pdf, 481 kB)

 

Beslut om ansökan: juni 2018

Lista över beviljade ansökningar och belopp 2018/19PDF (pdf, 481 kB)

Fyra utbetalningar under 2018–2019

Vi kommer att betala ut 25 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19 vid fyra tillfällen.

 1. Juni 2018.
 2. September 2018.
 3. Januari 2019.
 4. Mars 2019.

Utbetalningsplanen är utformad med hänsyn till Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen 2011:223.9 

Vi kommer att betala ut 25 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2018/19 vid fyra tillfällen.

 1. Juni 2018.
 2. September 2018.
 3. Januari 2019.
 4. Mars 2019.

Utbetalningsplanen är utformad med hänsyn till Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen 2011:223.9 

Redovisning: 1 september–1 oktober 2019

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2015:215). Beslutet avser bidragsåret 2018/2019.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 592 huvudmän.

Skolverket beslutar att tjugo huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att tio huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkännda redovisningar och återkrav, fritidshemssatsningen 2018/19PDF (pdf, 521 kB)

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2015:215). Beslutet avser bidragsåret 2018/2019.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 592 huvudmän.

Skolverket beslutar att tjugo huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att tio huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkännda redovisningar och återkrav, fritidshemssatsningen 2018/19PDF (pdf, 521 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för fritidshem.

Vem kan inte söka statsbidraget?

 • Huvudmän som inte finns med i Skolverkets elevstatistik från 15 oktober 2016. Observera att vi använder statistiken från 2016 även det här bidragsåret.
 • Huvudmän eller skolor som erbjuder fritidshem vid skolor som inte följer den svenska läroplanen.
 • Öppen fritidsverksamhet som får erbjudas i stället för fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till kostnader för att anställa mer personal i förhållande till antal elever i fritidshemmet.

Personalkostnader

Bidraget kan användas till personalkostnader för

 • lärare med inriktning mot fritidshem
 • fritidspedagoger eller motsvarande
 • förskollärare
 • övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens
 • annan personal på fritidshemmet för att täcka upp för den tid då lärare undervisar.

Kostnaden för en heltidstjänst (årsarbetskraft) är begränsad med en lägsta och en högsta kostnad för de olika personalkategorierna. Beloppsintervallet är 300 000 – 650 000 kronor för alla personalkategorier. I beloppen ingår sociala avgifter. Syftet med restriktionerna är att minimera eventuella misstag när du fyller i blanketten. Ett exempel är att kostnaderna blir orimliga, till exempel för att du skrivit en nolla (0) för mycket eller för lite.

alförstärkning per elev. När du söker bidraget igen är det inte ett krav för att få behålla bidraget.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till

 • kompetensutveckling
 • insatser som ni får statsbidrag för på något annat sätt
 • insatser som huvudmannen redan erbjuder
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:396) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Statsbidrag för personal som också arbetar under skoltid

Det är vanligt att personal som arbetar i fritidshem också arbetar under skoltid. Du kan söka bidrag för förstärkning av fritidshemspersonal som arbetar under skoltid i förskoleklass och årskurs 1-3 genom Lågstadiesatsningen.

Statsbidrag för Lågstadiesatsningenlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska gå till fritidshem för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, specialskola och sameskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

 • Bidraget ska användas för att anställa personal när som helst under perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019.
 • Du kan förstärka din personal genom nyanställningar, genom att redan anställd personal arbetar mer eller genom att redan anställd personal är kvar när det blir färre barn.
 • Om du vill få bidrag i flera år behöver du skicka in en ny ansökan varje år. Skolverket fattar beslut för ett år i taget.

Ansökan om personalförstärkning

Du kan ansöka om bidrag för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever jämfört med bidragsåret 2017/18. Ni kan använda personalförstärkningen under hela bidragsåret eller som en kortare insats under en del av året.

Ni kan förstärka genom

 • att nyanställa personal
 • att öka tjänstgöringsgraden för redan anställd personal i fritidshem.

Du kan ansöka om bidrag för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever jämfört med bidragsåret 2017/18. Ni kan använda personalförstärkningen under hela bidragsåret eller som en kortare insats under en del av året.

Ni kan förstärka genom

 • att nyanställa personal
 • att öka tjänstgöringsgraden för redan anställd personal i fritidshem.

Ansökan om att behålla personal

Om ni har fått bidrag för personalförstärkning inom Fritidshemssatsningen bidragsåret 2017/18 kan ni ansöka om att behålla de tjänsterna. För att ni ska få bidrag för att behålla tjänster krävs att

 • antalet elever inte har sjunkit med mer än 30 procent under 2018
 • de årsarbetskrafter ni vill behålla under nästa bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2017/18 eller ha behållits från bidragsåret 2016/17
 • det utökade antalet årsarbetskrafter behålls, det vill säga att ni inte minskar på er

Om ni har fått bidrag för personalförstärkning inom Fritidshemssatsningen bidragsåret 2017/18 kan ni ansöka om att behålla de tjänsterna. För att ni ska få bidrag för att behålla tjänster krävs att

 • antalet elever inte har sjunkit med mer än 30 procent under 2018
 • de årsarbetskrafter ni vill behålla under nästa bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2017/18 eller ha behållits från bidragsåret 2016/17
 • det utökade antalet årsarbetskrafter behålls, det vill säga att ni inte minskar på er

Bidrag för olika personalkategorier

Förstärkning med lärare, fritidspedagog, förskollärare och speciallärare

Ni får bidraget för att öka antalet anställda i förhållande till antalet elever. Skolverket kan bevilja bidrag för förstärkning med

 • grundlärare med inriktning mot fritidshem
 • fritidspedagog eller motsvarande
 • förskollärare
 • speciallärare och övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens.

Det är grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och fritidspedagoger eller personer med motsvarande examen som får ansvara för och undervisa i fritidshemmet. Det står i behörighetsförordningen (2011:326). Motsvarande examen innebär andra utbildningar än fritidspedagogutbildningar som bara är avsedda för arbete i fritidshem. Det har tidigare funnits flera varianter och benämningar på dessa examina. Några exempel är

 • examen på fritidspedagoglinjen
 • fritidspedagogexamen
 • barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete som fritidspedagog
 • lärarexamen avsedd enbart för arbete i fritidshem enligt 2001 års examensordning.

Förstärkning med annan personal

Om ni gör en förstärkning med annan personal ska det leda till att lärare i fritidshemmet kan undervisa mer.

Förstärkning med lärare, fritidspedagog, förskollärare och speciallärare

Ni får bidraget för att öka antalet anställda i förhållande till antalet elever. Skolverket kan bevilja bidrag för förstärkning med

 • grundlärare med inriktning mot fritidshem
 • fritidspedagog eller motsvarande
 • förskollärare
 • speciallärare och övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens.

Det är grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och fritidspedagoger eller personer med motsvarande examen som får ansvara för och undervisa i fritidshemmet. Det står i behörighetsförordningen (2011:326). Motsvarande examen innebär andra utbildningar än fritidspedagogutbildningar som bara är avsedda för arbete i fritidshem. Det har tidigare funnits flera varianter och benämningar på dessa examina. Några exempel är

 • examen på fritidspedagoglinjen
 • fritidspedagogexamen
 • barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete som fritidspedagog
 • lärarexamen avsedd enbart för arbete i fritidshem enligt 2001 års examensordning.

Förstärkning med annan personal

Om ni gör en förstärkning med annan personal ska det leda till att lärare i fritidshemmet kan undervisa mer.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018/19 finns det cirka 500 miljoner kronor att fördela inom fritidshemssatsningen.

Hur stort bidrag varje huvudman kan få står i de så kallade bidragsramarna. Vi räknar ut bidragsramarna utifrån hur många elever varje huvudman ansvarar för och den totala summa pengar som finns att fördela. Olika huvudmän kan få olika bidragsramar. Alla huvudmän som Skolverket beviljar bidrag till är garanterade att få det belopp som finns i deras bidragsramar.

Bidragsramen baseras på antalet elever i fritidshem i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2016. Observera att vi använder statistiken från 2016 även det här bidragsåret.

Inför ansökan publicerar vi bidragsramarna för alla huvudmän här på Skolverkets webbplats. Du ser din egen bidragsram i ansökningsblanketten.

Möjlighet att ansöka om pengar utöver bidragsramen

Skolverket kan fördela om de pengar som blir över om inte alla huvudmän ansöker om att få hela det bidrag de har rätt till enligt bidragsramen. Om du har större behov än vad din bidragsram tillåter kan du ansöka om mer pengar.

När vi fördelar om pengar prioriterar vi huvudmän som tar emot en stor andel nyanlända elever eller som behöver särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet.

I ansökan ska du specificera vilka insatser och kostnader du ansöker om bidrag för inom bidragsramen. Om du också vill söka bidrag utom bidragsramen ska du ange insatser och kostnader även för det. Om vi gör en omfördelning beviljar Skolverket max 200 procent av bidragsramen. Du ser i ert beslut om ni har beviljats bidrag utöver er bidragsram.

Senast uppdaterad 13 december 2019