Statsbidrag för fritidshemssatsningen hösten 2019

Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i fritidshemmen och därmed ge lärarna mer tid för undervisning och för varje elev.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången hösten 2019

Bidragsramar: januari–februari 2019

Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att ansöka om.

För denna bidragsomgång finns ett anslag för perioden 1 juli – 31 december 2019 och därför omfattar denna ansökan bara höstterminen 2019. I tidigare bidragsomgångar, som har omfattat ett helt läsår, har anslaget uppgått till 500 miljoner kronor men för hösten 2019 är anslaget 250 miljoner kronor. Fritidshemssatsningen förväntas därmed att avslutas.

Bidragsramar kommunala och fristående huvudmän, fritidshemssatsningen hösten 2019PDF (pdf, 399 kB)

Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att ansöka om.

För denna bidragsomgång finns ett anslag för perioden 1 juli – 31 december 2019 och därför omfattar denna ansökan bara höstterminen 2019. I tidigare bidragsomgångar, som har omfattat ett helt läsår, har anslaget uppgått till 500 miljoner kronor men för hösten 2019 är anslaget 250 miljoner kronor. Fritidshemssatsningen förväntas därmed att avslutas.

Bidragsramar kommunala och fristående huvudmän, fritidshemssatsningen hösten 2019PDF (pdf, 399 kB)

Ansökan: 1 mars–1 april 2019

Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, ansökan Fritidshemssatsningen 2019PDF (pdf, 467 kB)

Ansökan var öppen 1 mars – 1 april 2019.

Observera att ansökningar som inkommer till Skolverket senare än den 1 april kommer att avvisas.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, ansökan Fritidshemssatsningen 2019PDF (pdf, 467 kB)

Ansökan var öppen 1 mars – 1 april 2019.

Observera att ansökningar som inkommer till Skolverket senare än den 1 april kommer att avvisas.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Utbetalning: hösten 2019

Vi betalar ut hela det belopp vi beviljade i ansökan för hösten 2019 i augusti 2019.

Vi betalar ut hela det belopp vi beviljade i ansökan för hösten 2019 i augusti 2019.

Redovisning: beslut oktober 2020

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2015:215). Beslutet avser hösten 2019.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 592 huvudmän.

Skolverket beslutar att åtta huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att tolv huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, fritidshemssatsningen-HT-2019PDF (pdf, 523 kB)

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2015:215). Beslutet avser hösten 2019.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 592 huvudmän.

Skolverket beslutar att åtta huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att tolv huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkända redovisningar och återkrav, fritidshemssatsningen-HT-2019PDF (pdf, 523 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för fritidshem.

Vem kan inte söka statsbidraget?

 • Huvudmän som inte finns med i Skolverkets elevstatistik från 15 oktober 2017. Observera att vi inte använder statistiken från 2018 för den här bidragsomgången.
 • Huvudmän eller skolor som erbjuder fritidshem vid skolor som inte följer den svenska läroplanen.
 • Huvudmän som erbjuder öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till kostnader för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever i fritidshemmet.

Personalkostnader

Ni får bidraget för att öka antalet anställda i förhållande till antalet elever. Skolverket kan bevilja bidrag till personalkostnader för

 • lärare med inriktning mot fritidshem
 • förskollärare
 • övriga lärare med pedagogisk högskolekompetens
 • annan personal på fritidshemmet. Det ska leda till att lärare kan undervisa mer. Från och med 1 juli 2019 räknas fritidspedagoger eller motsvarande personal in under kategorin ”annan personal”. Det går alltså bra att fortsätta att söka bidrag för fritidspedagoger, under förutsättning att det gör att lärare kan undervisa mer.

Det är grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem eller personer med motsvarande examen som får ansvara för och undervisa i fritidshemmet. Det står i behörighetsförordningen (2011:326). Kostnaden för en heltidstjänst (årsarbetskraft) är begränsad med en lägsta och en högsta kostnad för de olika personalkategorierna. Beloppsintervallet är 300 000 – 650 000 kronor för alla personalkategorier. I beloppen ingår sociala avgifter. Syftet med restriktionerna är att minimera eventuella misstag när du fyller i blanketten. Ett exempel är att kostnaderna blir orimliga, till exempel för att du skrivit en nolla (0) för mycket eller för lite.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till

 • kompetensutveckling
 • insatser som ni får statsbidrag för på något annat sätt
 • insatser som huvudmannen redan erbjuder
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:396) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Statsbidrag för personal som också arbetar under skoltid

Det är vanligt att personal som arbetar i fritidshem också arbetar under skoltid. Du kan söka bidrag för förstärkning av fritidshemspersonal som arbetar under skoltid i förskoleklass och lågstadiet i grundskolan genom Lågstadiesatsningen.

Statsbidrag för Lågstadiesatsningen

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska gå till fritidshem för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, specialskola och sameskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

 • Bidraget ska användas för att anställa personal när som helst under perioden 1 juli 2019–31 december 2019. Du kan förstärka din personal genom nyanställningar eller genom att redan anställd personal arbetar mer.
 • För denna bidragsomgång finns ett anslag för perioden 1 juli – 31 december 2019 och därför omfattar denna ansökan bara höstterminen 2019. Fritidshemssatsningen förväntas därmed att avslutas.

Ansökan om personalförstärkning

Du kan ansöka om bidrag för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever jämfört med bidragsåret 2018/19. Ni kan använda personalförstärkningen under hela bidragsåret eller som en kortare insats under en del av året.

Ni kan förstärka genom

 • att nyanställa personal
 • att öka tjänstgöringsgraden för redan anställd personal i fritidshem.

Du kan ansöka om bidrag för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever jämfört med bidragsåret 2018/19. Ni kan använda personalförstärkningen under hela bidragsåret eller som en kortare insats under en del av året.

Ni kan förstärka genom

 • att nyanställa personal
 • att öka tjänstgöringsgraden för redan anställd personal i fritidshem.

Ansökan om att behålla personal

Om ni har fått bidrag för personalförstärkning inom Fritidshemssatsningen bidragsåret 2018/19 kan ni ansöka om att behålla de tjänsterna. För att ni ska få bidrag för att behålla tjänster krävs att

 • antalet elever inte har sjunkit med mer än 30 procent under 2018
 • de årsarbetskrafter ni vill behålla under nästa bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2018/19 eller ha behållits från bidragsåret 2017/18
 • det utökade antalet årsarbetskrafter behålls, det vill säga att ni inte minskar er personalstyrka.

Om ni har fått bidrag för personalförstärkning inom Fritidshemssatsningen bidragsåret 2018/19 kan ni ansöka om att behålla de tjänsterna. För att ni ska få bidrag för att behålla tjänster krävs att

 • antalet elever inte har sjunkit med mer än 30 procent under 2018
 • de årsarbetskrafter ni vill behålla under nästa bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2018/19 eller ha behållits från bidragsåret 2017/18
 • det utökade antalet årsarbetskrafter behålls, det vill säga att ni inte minskar er personalstyrka.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag för perioden 1 juli – 31 december 2019 och därför omfattar denna ansökan bara höstterminen 2019. I tidigare bidragsomgångar, som har omfattat ett helt läsår, har anslaget uppgått till 500 miljoner kronor men för hösten 2019 är anslaget 250 miljoner kronor. Fritidshemssatsningen förväntas därmed att avslutas.

Hur stort bidrag varje huvudman kan få står i bidragsramarna

Vi räknar ut bidragsramarna utifrån hur många elever varje huvudman ansvarar för och den totala summa pengar som finns att fördela. Olika huvudmän kan få olika bidragsramar. Alla huvudmän som Skolverket beviljar bidrag till är garanterade att få det belopp som finns i deras bidragsramar om vi godkänner deras ansökan.

Bidragsramen baseras på antalet elever i fritidshem i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2017. Observera att vi inte använder statistiken från 2018 för den här bidragsomgången.

Inför ansökan publicerar vi bidragsramarna för alla huvudmän som kan ansöka om bidraget här på Skolverkets webbplats. Du ser även din egen bidragsram i ansökningsblanketten.

Möjlighet att ansöka om bidrag utöver bidragsramen

Skolverket kan fördela om de pengar som blir över om inte alla huvudmän ansöker om att få hela det bidrag de har rätt till enligt bidragsramen. Om du har större behov än vad din bidragsram tillåter kan du ansöka om mer pengar.

När Skolverket fördelar om pengar som blivit över prioriterar vi i första hand huvudmän som har många elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasiet. Prioriteringen baseras på uppgifter från de skolenheter som rapporterat antal elever till Statistiska centralbyrån under de tre senaste åren. De uppgifter som används i beräkningarna av prioriteringsordningen är:

 • elevens kön
 • elevens födelseland
 • moderns födelseland
 • faderns födelseland
 • föräldrarnas utbildningsnivå och tid i Sverige.

Denna prioriteringsordning kombineras med en turordning utifrån personaltätheten hos fritidshemmen hos respektive huvudman, dvs. antal lärare per elev.

I ansökan ska du specificera vilka insatser och kostnader du ansöker om bidrag för inom bidragsramen. Om du också vill söka bidrag utom bidragsramen ska du ange insatser och kostnader även för det. Om vi gör en omfördelning beviljar Skolverket max 200 procent av bidragsramen. Du ser i ert beslut om ni har beviljats bidrag utöver er bidragsram.

Senast uppdaterad 21 januari 2021