Problem med Skolverket handledarutbildning ansökan HT 2019

I ansökan för höstterminen 2019 kan ni söka statsbidrag för utbildad handledare för de handledare som påbörjat utbildningen men som på grund av tekniska problem med Skolverkets webbutbildning inte lyckats slutföra den. Undantaget gäller för ansökan höstterminen 2019.

Skolverket planerar att genomföra ett stickprov i samband med redovisningen 2019. Stickprovet innebär att vi kommer att begära in intyg på slutförd handledarutbildning för handledare som tagit del av statsbidraget.

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2019

Bidraget syftar till att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: beslut i maj 2019

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 144 huvudmän om totalt 190 993 330 kronor. Ansökningarna omfattar 13 377 elever.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 för gymnasial lärling 2019PDF (pdf, 4 MB)

Totalt kom det in ansökningar om 277 437 255 kronor. Eftersom Skolverket hade 191 miljoner kronor att fördela har vi behövt fördela bidragspengarna.

Fördelningen innebär att vi har beviljat respektive huvudman högst 18 056 kronor per elev och termin. De belopp som har beviljats är:

 • Bidrag till arbetsgivaren: högst 11 176 kronor
 • Bidrag för utbildad handledare: högst 3 440 kronor
 • Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 720 kronor
 • Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1 720 kronor

Vi betalar ut bidraget under maj. Utbetalningen är märkt ” Gymnasial lärling VT 2019”. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid ansökan:

 • Vilka utvecklingskostnader ni planerar att använda bidraget till.
 • Bidrag söks per elev. För varje elev lämnar ni personnummer, skolenhet, årskurs och studievägskod.
 • Om ni söker bidrag för elevens handledare ska även dennes namn anges och vilken typ av utbildning handledaren gått.

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 144 huvudmän om totalt 190 993 330 kronor. Ansökningarna omfattar 13 377 elever.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 för gymnasial lärling 2019PDF (pdf, 4 MB)

Totalt kom det in ansökningar om 277 437 255 kronor. Eftersom Skolverket hade 191 miljoner kronor att fördela har vi behövt fördela bidragspengarna.

Fördelningen innebär att vi har beviljat respektive huvudman högst 18 056 kronor per elev och termin. De belopp som har beviljats är:

 • Bidrag till arbetsgivaren: högst 11 176 kronor
 • Bidrag för utbildad handledare: högst 3 440 kronor
 • Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 720 kronor
 • Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1 720 kronor

Vi betalar ut bidraget under maj. Utbetalningen är märkt ” Gymnasial lärling VT 2019”. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid ansökan:

 • Vilka utvecklingskostnader ni planerar att använda bidraget till.
 • Bidrag söks per elev. För varje elev lämnar ni personnummer, skolenhet, årskurs och studievägskod.
 • Om ni söker bidrag för elevens handledare ska även dennes namn anges och vilken typ av utbildning handledaren gått.

Ansökan 2: beslut i december 2019

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 146 huvudmän om totalt 190 997 455 kronor. Ansökningarna omfattar 14 426 elever.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 gymnasial lärling, ht 2019PDF (pdf, 414 kB)

Totalt kom det in ansökningar om 297 819 725 kronor. Eftersom Skolverket hade 191 miljoner kronor att fördela har vi behövt fördela bidragspengarna.

Fördelningen innebär att vi har beviljat respektive huvudman högst 16 825 kronor per elev och termin. De belopp som har beviljats är:

 • Bidrag till arbetsgivaren: högst 10 411 kr
 • Bidrag för utbildad handledare: högst 3 206 kr
 • Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 604 kr
 • Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1 604 kr

Vi betalar ut bidraget under vecka 50. Utbetalningen är märkt ” Gymnasial lärling HT 2019”. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 146 huvudmän om totalt 190 997 455 kronor. Ansökningarna omfattar 14 426 elever.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 gymnasial lärling, ht 2019PDF (pdf, 414 kB)

Totalt kom det in ansökningar om 297 819 725 kronor. Eftersom Skolverket hade 191 miljoner kronor att fördela har vi behövt fördela bidragspengarna.

Fördelningen innebär att vi har beviljat respektive huvudman högst 16 825 kronor per elev och termin. De belopp som har beviljats är:

 • Bidrag till arbetsgivaren: högst 10 411 kr
 • Bidrag för utbildad handledare: högst 3 206 kr
 • Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 604 kr
 • Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1 604 kr

Vi betalar ut bidraget under vecka 50. Utbetalningen är märkt ” Gymnasial lärling HT 2019”. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning: beslut i augusti 2020

Den 28 augusti 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning för bidragsåret 2019. Redovisningen var öppen mellan 15 mars och 15 april 2020. Se beslutade belopp i PDF nedan.

Lista över beslut redovisning gymnasial lärling 2019PDF (pdf, 204 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Den 28 augusti 2020 fattade Skolverket beslut om redovisning för bidragsåret 2019. Redovisningen var öppen mellan 15 mars och 15 april 2020. Se beslutade belopp i PDF nedan.

Lista över beslut redovisning gymnasial lärling 2019PDF (pdf, 204 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka bidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som bedriver lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan, inklusive lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Vi tar emot en samlad ansökan per huvudman för de elever och skolor som ingår i ansökan.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget består av fyra delar:

 • Bidrag för utvecklingskostnader – högst 2 500 per elev och termin går till huvudmannens kostnader för att utveckla utbildningen.
 • Bidrag till arbetsgivare – högst 16 250 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för utbildade handledare – högst 5 000 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning – högst 2 500 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren. Eleven ska ha en gymnasial lärlingsanställning enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning (2014:421länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Om det är många som söker bidraget så minskar alla delar proportionerligt för samtliga sökande. Det är därför bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Vad händer om bidraget inte räcker till?

Om det är många som ansöker om bidraget kan det bli så att vi inte har möjlighet att bevilja alla sökandes belopp fullt ut. Vi kommer då att minska alla delar av bidraget proportionerligt. Därför är det bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Exempel

Exempel

Om vi kan bevilja 80 procent av det belopp som samtliga huvudmän sökt kommer alla delar av bidraget att minskas till 80 procent av maxbeloppet.

Det skulle innebära att de fyra delarna istället består av följande belopp:

 • Bidrag för utvecklingskostnader – högst 2 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag till arbetsgivare – högst 13 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag för utbildade handledare – högst 4 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning – högst 2 000 kronor per elev och termin.

Exempel

Om vi kan bevilja 80 procent av det belopp som samtliga huvudmän sökt kommer alla delar av bidraget att minskas till 80 procent av maxbeloppet.

Det skulle innebära att de fyra delarna istället består av följande belopp:

 • Bidrag för utvecklingskostnader – högst 2 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag till arbetsgivare – högst 13 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag för utbildade handledare – högst 4 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning – högst 2 000 kronor per elev och termin.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Huvudmannen söker bidrag per elev och termin

Det innebär att huvudmannen är ansvarig för både ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Huvudmannen tar emot statsbidrag från Skolverket och betalar sedan ut det till arbetsgivarna senast inom tre månader från det datum Skolverket har betalat ut bidraget till huvudmannen. Bidrag som inte har betalats ut kan komma att återkrävas.

Utbildningskontakt

För elever som ingår i ansökan ska ett utbildningskontrakt vara upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

En ändring i skollagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Ändringen påverkar kraven för vad ett utbildningskontrakt för en elev på gymnasial lärlingsutbildningen ska innehålla. Observera att ändringen gäller de kontrakt som upprättas efter den 1 juli 2018. Gamla kontrakt som fortfarande gäller behöver inte ändras.

Läs mer om utbildningskontakt och ändringen efter 1 juli 2018 under Villkor för utbildningskontrakt längre ner på sidan.

Ange rätt studievägskod för lärlingarna

I ansökan om statsbidrag anger ni elevens studievägskod. Det är samma kod som ni registrerar hos CSN. Elever som går deltar i en gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram har en studievägskod med ett L i position sju. Elever med en gymnasial lärlingsanställning har istället ett A i position sju i koden.

Om en elev byter från ett skolförlagt program till en lärlingsutbildning eller från ett introduktionsprogram till lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram ska studievägskoden ändras.

Läs mer om de olika studievägskoderna här

Lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram är utbildning som i huvudsak inte är skolförlagd. Det innebär att mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen på följande introduktionsprogram kan vara lärlingsliknande:

 • programinriktat val
 • yrkesintroduktion och,
 • individuellt alternativ

Bidrag för gymnasial lärlingsanställning kan inte sökas för elever på lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram.

Särskild granskning med stickprov

Skolverket kan komma att genomföra en särskild granskning med stickprov av beviljat bidrag för vissa huvudmän. Läs om vad som ska kunna visas upp vid ett stickprov under Granskning med stickprov nedan.

Villkor för utvecklingskostnader

Huvudmannen kan använda bidrag för utvecklingskostnader till att utveckla lärlingsutbildningen. Utvecklingskostnaderna ska vara sådana som ligger utanför huvudmannens ordinarie kostnader för yrkesutbildning. De ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen kan även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Sådant som bedöms utgöra kostnader för att bedriva ordinarie yrkesutbildning, exempelvis kostnader för programråd, godkänns inte. Mat till elever eller andra kostnader som ska finansieras med skolpengen godkänns inte.

Om ni inte använder hela bidraget ni fått för utvecklingskostnader ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Huvudmannen kan använda bidrag för utvecklingskostnader till att utveckla lärlingsutbildningen. Utvecklingskostnaderna ska vara sådana som ligger utanför huvudmannens ordinarie kostnader för yrkesutbildning. De ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen kan även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Sådant som bedöms utgöra kostnader för att bedriva ordinarie yrkesutbildning, exempelvis kostnader för programråd, godkänns inte. Mat till elever eller andra kostnader som ska finansieras med skolpengen godkänns inte.

Om ni inte använder hela bidraget ni fått för utvecklingskostnader ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor för bidrag till arbetsgivare

Hela bidraget till arbetsgivare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska betala ut bidraget inom tre månader efter att ni fått utbetalningen från Skolverket. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas och huvudmannen kan inte sätta upp villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för bidrag till arbetsgivare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Hela bidraget till arbetsgivare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska betala ut bidraget inom tre månader efter att ni fått utbetalningen från Skolverket. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas och huvudmannen kan inte sätta upp villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för bidrag till arbetsgivare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor för bidrag till utbildad handledare

Hela bidraget för utbildad handledare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska betala ut bidraget inom tre månader efter att ni fått utbetalningen från Skolverket. Bidragsdelen kan sökas om elevens handledare har gått en av Skolverket godkänd handledarutbildning. Vad en sådan utbildning ska innehålla regleras i Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49)länk till annan webbplats. Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas.

Handledaren ska ha slutfört utbildningen innan huvudmannen skickar in ansökan om statsbidrag. På Skolverkets begäran ska ni kunna visa upp ett intyg om genomförd utbildning.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Här finns alla godkända handledarutbildningar listade

Hela bidraget för utbildad handledare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska betala ut bidraget inom tre månader efter att ni fått utbetalningen från Skolverket. Bidragsdelen kan sökas om elevens handledare har gått en av Skolverket godkänd handledarutbildning. Vad en sådan utbildning ska innehålla regleras i Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49)länk till annan webbplats. Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas.

Handledaren ska ha slutfört utbildningen innan huvudmannen skickar in ansökan om statsbidrag. På Skolverkets begäran ska ni kunna visa upp ett intyg om genomförd utbildning.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Här finns alla godkända handledarutbildningar listade

Villkor för bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl). En elev med en gymnasial lärlingsanställning har en studievägskod med ett A i position sju.

Det ska finnas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsgivare och skolhuvudman. En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

Anställningen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.
Läs mer om gymnasial lärlingsanställning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl). En elev med en gymnasial lärlingsanställning har en studievägskod med ett A i position sju.

Det ska finnas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsgivare och skolhuvudman. En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

Anställningen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.
Läs mer om gymnasial lärlingsanställning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Villkor om utbildningskontrakt för elever på gymnasial lärlingsutbildning

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Samma krav ställs i skollagen på utbildningskontrakt för elever på gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan (16 kap 11 a § skollagen) och gymnasiesärskolan (19 kap 10 a § skollagen).

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Den 1 juli 2018 trädde en ändring av skollagen i kraft i den första punkten i paragrafen om utbildningskontrakt. Kontrakt som upprättas efter den 1 juli 2018 ska följa regleringen nedan:

Utbildningskontraktet ska följa regleringen i skollagen (2010:800):

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin och vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen,
 2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
 3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och
 4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Läs mer om utbildningskontrakt på sidan Starta lärlingsutbildning (längst ner under Frågor och svar)

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Samma krav ställs i skollagen på utbildningskontrakt för elever på gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan (16 kap 11 a § skollagen) och gymnasiesärskolan (19 kap 10 a § skollagen).

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Den 1 juli 2018 trädde en ändring av skollagen i kraft i den första punkten i paragrafen om utbildningskontrakt. Kontrakt som upprättas efter den 1 juli 2018 ska följa regleringen nedan:

Utbildningskontraktet ska följa regleringen i skollagen (2010:800):

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin och vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen,
 2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
 3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och
 4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Läs mer om utbildningskontrakt på sidan Starta lärlingsutbildning (längst ner under Frågor och svar)

Villkor om utbildningskontrakt för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Utbildningskontraktet för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram ska följa 3 a § den nya förordningen (2011:947):

Ett utbildningskontrakt är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt).

I utbildningskontraktet ska det ha angetts

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
 2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Läs mer om utbildningskontrakt på sidan Starta lärlingsutbildning (längst ner under Frågor och svar)

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Utbildningskontraktet för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram ska följa 3 a § den nya förordningen (2011:947):

Ett utbildningskontrakt är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt).

I utbildningskontraktet ska det ha angetts

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
 2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Läs mer om utbildningskontrakt på sidan Starta lärlingsutbildning (längst ner under Frågor och svar)

Granskning med stickprov

En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna lämna underlag som styrker de uppgifter som lämnades vid ansökan. Det kan till exempel innebära att visa upp:

 • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11 a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltog i en gymnasial lärlingsutbildning när bidrag söktes.
 • Att utbildningskontrakten var upprättade senaste den 15 februari för ansökan på våren eller den 15 oktober för ansökan på hösten)
 • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut bidraget till arbetsgivare och bidraget för utbildad handledare i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att utbetalning till arbetsgivare har gjorts inom tre månader från det datum då huvudmannen tog emot bidraget från Skolverket.
 • För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49).

Med underlag avses dokumentation där kostnader framgår på ett tydligt sätt. Exempel på underlag är fakturor, kvitton, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer, intyg om genomförd handledarutbildning. Även andra dokument där huvudmannens kostnader framgår kan godkännas.

För att kunna styrka vilka betalningar som har gjorts kan fakturor märkas med elevens namn, termin och vilket bidrag utbetalningen gäller. Om handledaren har ett intyg bör det framgå vilken utbildning som genomförts, när den genomförts och vilken handledare som avses. En huvudmankan behöva betala tillbaka bidrag som inte har använt i enlighet med villkor i beslut om ansökan.

En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna lämna underlag som styrker de uppgifter som lämnades vid ansökan. Det kan till exempel innebära att visa upp:

 • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11 a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltog i en gymnasial lärlingsutbildning när bidrag söktes.
 • Att utbildningskontrakten var upprättade senaste den 15 februari för ansökan på våren eller den 15 oktober för ansökan på hösten)
 • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut bidraget till arbetsgivare och bidraget för utbildad handledare i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att utbetalning till arbetsgivare har gjorts inom tre månader från det datum då huvudmannen tog emot bidraget från Skolverket.
 • För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49).

Med underlag avses dokumentation där kostnader framgår på ett tydligt sätt. Exempel på underlag är fakturor, kvitton, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer, intyg om genomförd handledarutbildning. Även andra dokument där huvudmannens kostnader framgår kan godkännas.

För att kunna styrka vilka betalningar som har gjorts kan fakturor märkas med elevens namn, termin och vilket bidrag utbetalningen gäller. Om handledaren har ett intyg bör det framgå vilken utbildning som genomförts, när den genomförts och vilken handledare som avses. En huvudmankan behöva betala tillbaka bidrag som inte har använt i enlighet med villkor i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

Skolverket har totalt 382 miljoner kronor att fördela under 2019. 191 miljoner kronor kommer att fördelas per termin.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020

Frågor och svar

Om sista ansökningsdagarna 1 april eller 1 november infaller på en helgdag flyttas sista datum till nästa vardag.

Ja, från och med hösten 2018 går det bra att söka statsbidrag för elever som deltar i lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Det gäller för elever som påbörjar sådan utbildning efter den 1 juli 2018.

Eleverna ska ha utbildningskontrakt enligt 3 a § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Eleven ska delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

Utbildningen på följande introduktionsprogram kan vara lärlingsliknande: programinriktat val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på en arbetsplats vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven. Utbildningskontraktet ska vara upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

Nej, ett utbildningskontrakt behöver inte förnyas om det är giltigt över flera ansökningsperioder. Om eleven byter arbetsplats upprättas ett helt nytt kontrakt.

Nej, handledaren ska ha slutfört handledarutbildningen när statsbidraget söks. Det är därmed inte möjligt att ansöka om ersättning för utbildad handledare för elever vars handledare ska genomföra utbildningen vid ett senare tillfälle.

Godkända apl-handledarutbildningar

 

Det är möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen. Från och med ansökan 2018 kan extra bidrag sökas till arbetsgivaren om eleven har en gymnasial lärlingsanställning.

Mer om vad en gymnasial lärlingsanställning innebär

Lag om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421länk till annan webbplats

När en ansökan eller redovisning skickats in och sista datum passerat kommer vi att handlägga alla inskickade handlingar innan vi fattar ett beslut. Om en uppgift saknas, är felaktig eller behöver kontrolleras får ni en begäran om komplettering. Det finns alltid ett sista datum för när en komplettering kan besvaras, vanligtvis 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att hantera begäran innan sista datumet passerat.

Den eller de två som är kontaktpersoner för ärendet som får ett mail när det finns en begäran om komplettering att besvara i e-tjänsten.

Elever som deltog i utbildningen och hade ett utbildningskontrakt den 15 februari för vårens ansökan eller 15 oktober för höstens ansökan berättigar till statsbidrag även om utbildningen avbryts senare under terminen. Om ersättningen till arbetsgivare helt eller delvis inte utbetalas ska huvudmannen betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Detta ska huvudmannen redovisa i den årliga redovisningen. Därefter kan vi skicka ett beslut om återkrav.

En huvudman som beviljats bidrag kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts i enlighet med beslut om ansökan. Varje höst ska ni redovisa hur det bidrag ni beviljats för föregående läsår har använts. I redovisningen anger ni hur mycket som har betalats ut till arbetsgivare och vilka utvecklingskostnader ni har haft för lärlingsutbildningen. Det bidrag som inte har betalats ut eller använts ska betalas tillbaka till Skolverket. När vi fattar beslut om en redovisning fattar vi beslut om godkänd redovisning eller om återkrav. De huvudmän som får beslut om återkrav får sedan en faktura på det belopp som ska betalas tillbaka till Skolverket.

Skolverket kan även granska beviljat bidrag genom att göra stickprov. Det är därför viktigt att det finns underlag för hur ni använder det bidrag ni beviljats. Läs mer under rubriken Granskning med stickprov  (längre upp på sidan).

Skatteverket ser arbetsgivarersättningen som ett näringsbidrag. Det gör att den blir en skattepliktig intäkt som ska registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om skatt i samband med statsbidrag.

Kontakta Skatteverketlänk till annan webbplats

Nej, arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut. Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms i samband med statsbidrag.

Nej, det är arbetsgivaren som bestämmer hur bidraget ska användas.

Ni kan höra av er till Lärlingscentrum. Lärlingscentrum är till för att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Hit går det bra att vända sig i frågor om utbildningens utformning och hur den kan vidareutvecklas. Lärlingscentrum anordnar även konferenser inom området.

Läs mer om och kontakta Lärlingscentrum

Ja, från 2014 gäller att elever inom gymnasieskolan som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor. Skolan måste ha registrerat eleven som lärling med rätt studievägskod. Elever som har en gymnasial lärlingsanställning kan inte får lärlingsersättning från CSN.

När det gäller elever som går lärlingsliknande utbildning så ska de använda koden som anger att de går en lärlingsliknande utbildning (ny kod) när de rapporterar till CSN, även de som har påbörjat IM förre 2018-07-01.

 

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

 • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som har ett L i position sju.
 • Registrera elever med en gymnasial lärlingsanställning med en studievägskod som har ett A i position sju.
 • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
 • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Läs om studievägskoder här