Frågor och svar

Måste eleven vara ute på apl vid ansökningstillfället?

Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på en arbetsplats vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven. Utbildningskontraktet ska vara upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.