Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2022

Bidraget syftar till att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Vi har beviljat bidrag till 147 huvudmän om totalt 240 999 934 kronor.

Ansökningarna omfattar 16 208 elever.

Lista över beviljade belopp VT 2022 Pdf, 189 kB.

De belopp som beviljats är:

 • Bidrag till arbetsgivaren, högst 11 699 kronor
 • Bidrag för utbildad handledare, högst 3 641 kronor
 • Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning, högst 1 811 kronor
 • Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen, högst 1 813 kronor.

Vi betalar ut bidraget senast vecka 21. Utbetalningen är märkt ”Statsbidrag Gymnasial lärling VT 2022”. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Ansökan för våren var öppen 1 mars–1 april 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beviljade belopp höstterminen 2022 Pdf, 195 kB.

Vi har beviljat bidrag till 149 huvudmän om totalt 240 999 844 kronor. Ansökningarna omfattar 16 312 elever.

De belopp som har beviljats är:

 • Bidrag till arbetsgivaren: högst 11 593 kronor
 • Bidrag för utbildad handledare: högst 3 567 kronor
 • Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 784 kronor
 • Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1 783 kronor

Vi betalar ut bidraget veckan efter beslutet. Utbetalningen är märkt ”StatsbidragGymnasialLarlingHT22”. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e‑tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka bidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som bedriver lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i anpassade gymnasieskolan, inklusive lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Vi tar emot en samlad ansökan per huvudman för de elever och skolor som ingår i ansökan.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget består av fyra delar:

 • Bidrag för utvecklingskostnader – högst 2 500 per elev och termin går till huvudmannens kostnader för att utveckla utbildningen.
 • Bidrag till arbetsgivare – högst 16 250 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för utbildade handledare – högst 5 000 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning – högst 2 500 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren. Eleven ska ha en gymnasial lärlingsanställning enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning (2014:421).

Om det är många som söker bidraget så minskar alla delar proportionerligt för samtliga sökande. Det är därför bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Vad händer om bidraget inte räcker till?

Om det är många som ansöker om bidraget kan det bli så att vi inte har möjlighet att bevilja alla sökandes belopp fullt ut. Vi kommer då att minska alla delar av bidraget proportionerligt. Därför är det bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Om vi kan bevilja 80 procent av det belopp som samtliga huvudmän sökt kommer alla delar av bidraget att minskas till 80 procent av maxbeloppet.

Det skulle innebära att de fyra delarna istället består av följande belopp:

 • Bidrag för utvecklingskostnader – högst 2 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag till arbetsgivare – högst 13 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag för utbildade handledare – högst 4 000 kronor per elev och termin.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning – högst 2 000 kronor per elev och termin.

Vilka villkor gäller för bidraget?

Huvudmannen söker bidrag per elev och termin

Det innebär att huvudmannen är ansvarig för både ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Huvudmannen tar emot statsbidrag från Skolverket och betalar sedan ut det till arbetsgivarna senast inom tre månader från det datum Skolverket har betalat ut bidraget till huvudmannen. Bidrag som inte har betalats ut kan komma att återkrävas.

Utbildningskontrakt

För elever som ingår i ansökan ska ett utbildningskontrakt vara upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

En ändring i skollagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Ändringen påverkar kraven för vad ett utbildningskontrakt för en elev på gymnasial lärlingsutbildningen ska innehålla. Observera att ändringen gäller de kontrakt som upprättas efter den 1 juli 2018. Gamla kontrakt som fortfarande gäller behöver inte ändras.

Läs mer om utbildningskontakt och ändringen efter 1 juli 2018 under Villkor för utbildningskontrakt längre ner på sidan.

Ange rätt studievägskod för lärlingarna

I ansökan om statsbidrag anger ni elevens studievägskod. Det är samma kod som ni registrerar hos CSN. Elever som går deltar i en gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram har en studievägskod med ett L i position sju. Elever med en gymnasial lärlingsanställning har istället ett A i position sju i koden.

Om en elev byter från ett skolförlagt program till en lärlingsutbildning eller från ett introduktionsprogram till lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram ska studievägskoden ändras.

Läs mer om de olika studievägskoderna här

Lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram i gymnasie- och anpassade gymnasieskolan

Lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram är utbildning som i huvudsak inte är skolförlagd. Det innebär att mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen på följande introduktionsprogram kan vara lärlingsliknande:

 • programinriktat val
 • yrkesintroduktion
 • individuellt alternativ

Bidrag för gymnasial lärlingsanställning kan inte sökas för elever på lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram.

Särskild granskning med stickprov

Skolverket kan komma att genomföra en särskild granskning med stickprov av beviljat bidrag för vissa huvudmän. Läs om vad som ska kunna visas upp vid ett stickprov under Granskning med stickprov nedan.

Huvudmannen kan använda bidrag för utvecklingskostnader till att utveckla lärlingsutbildningen. Utvecklingskostnaderna ska vara sådana som ligger utanför huvudmannens ordinarie kostnader för yrkesutbildning. De ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen kan även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Sådant som bedöms utgöra kostnader för att bedriva ordinarie yrkesutbildning, exempelvis kostnader för programråd, godkänns inte. Mat till elever eller andra kostnader som ska finansieras med skolpengen godkänns inte.

Om ni inte använder hela bidraget ni fått för utvecklingskostnader ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Hela bidraget till arbetsgivare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska betala ut bidraget inom tre månader efter att ni fått utbetalningen från Skolverket. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas och huvudmannen kan inte sätta upp villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för bidrag till arbetsgivare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Hela bidraget för utbildad handledare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska betala ut bidraget inom tre månader efter att ni fått utbetalningen från Skolverket. Bidragsdelen kan sökas om elevens handledare har gått en av Skolverket godkänd handledarutbildning. Vad en sådan utbildning ska innehålla regleras i Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49) Länk till annan webbplats.. Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas.

Handledaren ska ha slutfört utbildningen innan huvudmannen skickar in ansökan om statsbidrag. På Skolverkets begäran ska ni kunna visa upp ett intyg om genomförd utbildning.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

Här hittar du godkända handledarutbildningar och ansöker om att få din utbildningsplan godkänd.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl). En elev med en gymnasial lärlingsanställning har en studievägskod med ett A i position sju.

Det ska finnas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsgivare och skolhuvudman. En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

Anställningen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning Länk till annan webbplats.

Om ni inte betalar ut hela bidraget ni fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar Skolverket beslut om återkrav.

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Samma krav ställs i skollagen på utbildningskontrakt för elever på gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan (16 kap 11 a § skollagen) och anpassade gymnasieskolan (19 kap 10 a § skollagen).

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Den 1 juli 2018 trädde en ändring av skollagen i kraft i den första punkten i paragrafen om utbildningskontrakt. Kontrakt som upprättas efter den 1 juli 2018 ska följa regleringen nedan:

Utbildningskontraktet ska följa regleringen i skollagen (2010:800):

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin och vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen,
 2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
 3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Mer om utbildningskontrakt

För att berättiga till statsbidrag behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Utbildningskontraktet för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram ska följa 3 a § den nya förordningen (2011:947):

Ett utbildningskontrakt är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt).

I utbildningskontraktet ska det ha angetts

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
 2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Mer om utbildningskontrakt

En huvudman som får statsbidrag ska vid en granskning kunna lämna underlag som styrker de uppgifter som lämnades vid ansökan. Det kan till exempel innebära att visa upp:

 • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11 a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för samt att eleverna deltog i en gymnasial lärlingsutbildning när bidrag söktes.
 • Att utbildningskontrakten var upprättade senaste den 15 februari för ansökan på våren eller den 15 oktober för ansökan på hösten)
 • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut bidraget till arbetsgivare och bidraget för utbildad handledare i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att utbetalning till arbetsgivare har gjorts inom tre månader från det datum då huvudmannen tog emot bidraget från Skolverket.
 • För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49).

Med underlag avses dokumentation där kostnader framgår på ett tydligt sätt. Exempel på underlag är fakturor, kvitton, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer, intyg om genomförd handledarutbildning. Även andra dokument där huvudmannens kostnader framgår kan godkännas.

För att kunna styrka vilka betalningar som har gjorts kan fakturor märkas med elevens namn, termin och vilket bidrag utbetalningen gäller. Om handledaren har ett intyg bör det framgå vilken utbildning som genomförts, när den genomförts och vilken handledare som avses. En huvudman kan behöva betala tillbaka bidrag som inte har använt i enlighet med villkor i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

Skolverket har totalt 482 miljoner kronor att fördela under 2022 varav 241 000 000 kr för vårterminen 2022 och 241 000 000 kr för höstterminen 2022.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 24 juli 2023.

Frågor och svar

Om sista ansökningsdagarna 1 april eller 1 november infaller på en helgdag flyttas sista datum till nästa vardag.

Ja, från och med hösten 2018 går det bra att söka statsbidrag för elever som deltar i lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Det gäller för elever som påbörjar sådan utbildning efter den 1 juli 2018.

Eleverna ska ha utbildningskontrakt enligt 3 a § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Eleven ska delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

Utbildningen på följande introduktionsprogram kan vara lärlingsliknande: programinriktat val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Det är möjligt att erhålla statsbidrag för elever som inte befinner sig på en arbetsplats vid ansökningstillfället, dock ska det framgå i utbildningskontraktet att en arbetsplats finns knuten till eleven. Utbildningskontraktet ska vara upprättat per den 15 februari för ansökan på våren och per den 15 oktober för ansökan på hösten.

Nej, ett utbildningskontrakt behöver inte förnyas om det är giltigt över flera ansökningsperioder. Om eleven byter arbetsplats upprättas ett helt nytt kontrakt.

Nej, handledaren ska ha slutfört handledarutbildningen när statsbidraget söks. Det är därmed inte möjligt att ansöka om ersättning för utbildad handledare för elever vars handledare ska genomföra utbildningen vid ett senare tillfälle.

Godkända apl-handledarutbildningar

Det är möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen. Från och med ansökan 2018 kan extra bidrag sökas till arbetsgivaren om eleven har en gymnasial lärlingsanställning.

Mer om vad en gymnasial lärlingsanställning innebär

Lag om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421 Länk till annan webbplats.

När en ansökan eller redovisning skickats in och sista datum passerat kommer vi att handlägga alla inskickade handlingar innan vi fattar ett beslut. Om en uppgift saknas, är felaktig eller behöver kontrolleras får ni en begäran om komplettering. Det finns alltid ett sista datum för när en komplettering kan besvaras, vanligtvis 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att hantera begäran innan sista datumet passerat.

Den eller de två som är kontaktpersoner för ärendet som får ett mail när det finns en begäran om komplettering att besvara i e-tjänsten.

Elever som deltog i utbildningen och hade ett utbildningskontrakt den 15 februari för vårens ansökan eller 15 oktober för höstens ansökan berättigar till statsbidrag även om utbildningen avbryts senare under terminen. Om ersättningen till arbetsgivare helt eller delvis inte utbetalas ska huvudmannen betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Detta ska huvudmannen redovisa i den årliga redovisningen. Därefter kan vi skicka ett beslut om återkrav.

En huvudman som beviljats bidrag kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts i enlighet med beslut om ansökan. Varje höst ska ni redovisa hur det bidrag ni beviljats för föregående läsår har använts. I redovisningen anger ni hur mycket som har betalats ut till arbetsgivare och vilka utvecklingskostnader ni har haft för lärlingsutbildningen. Det bidrag som inte har betalats ut eller använts ska betalas tillbaka till Skolverket. När vi fattar beslut om en redovisning fattar vi beslut om godkänd redovisning eller om återkrav. De huvudmän som får beslut om återkrav får sedan en faktura på det belopp som ska betalas tillbaka till Skolverket.

Skolverket kan även granska beviljat bidrag genom att göra stickprov. Det är därför viktigt att det finns underlag för hur ni använder det bidrag ni beviljats. Läs mer under rubriken Granskning med stickprov  (längre upp på sidan).

Skatteverket ser arbetsgivarersättningen som ett näringsbidrag. Det gör att den blir en skattepliktig intäkt som ska registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om skatt i samband med statsbidrag.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats.

Nej, arbetsgivaren ska inte betala moms på den ersättning för gymnasial lärlingsutbildning som huvudmannen betalar ut. Enligt Skatteverket omfattas ersättningen till arbetsgivare av undantaget i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) då handledning är en del i utbildningen av eleven och förutsättningarna i 3 kap. 8 § ML är uppfyllda.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om moms i samband med statsbidrag.

Nej, det är arbetsgivaren som bestämmer hur bidraget ska användas.

Ni kan höra av er till Lärlingscentrum. Lärlingscentrum är till för att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Hit går det bra att vända sig i frågor om utbildningens utformning och hur den kan vidareutvecklas. Lärlingscentrum anordnar även konferenser inom området.

Läs mer om och kontakta Lärlingscentrum

Ja, från 2014 gäller att elever inom gymnasieskolan som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning hos CSN, för måltider och resor. Skolan måste ha registrerat eleven som lärling med rätt studievägskod. Elever som har en gymnasial lärlingsanställning kan inte får lärlingsersättning från CSN.

När det gäller elever som går lärlingsliknande utbildning så ska de använda koden som anger att de går en lärlingsliknande utbildning (ny kod) när de rapporterar till CSN, även de som har påbörjat IM förre 2018-07-01.

 

Det är viktigt att rapportera lärlingselever rätt både till CSN och Skolverket. Tänk på det här:

 • Registrera elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning med en studievägskod som har ett L i position sju.
 • Registrera elever med en gymnasial lärlingsanställning med en studievägskod som har ett A i position sju.
 • Rätt studievägskod är en förutsättning för att eleven ska kunna få lärlingsersättning från CSN.
 • Uppdatera studievägskoden för elever som skrivs över till en gymnasial lärlingsutbildning.

Läs om studievägskoder här