Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2021

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 321 huvudmän om totalt 78 412 330 kronor.

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i Specialpedagogik, ansökningsomgång VT 2021 Pdf, 236 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2021, var öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 331 huvudmän om totalt 86 391 060 kronor.

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i specialpedagogik, ansökningsomgång HT 2021 Pdf, 241 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2021, var öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Lista över godkända redovisningar och återkrav Pdf, 183 kB.

Redovisningen var öppen 1 april-2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som var beviljade bidrag under 2021 fick då redovisa hur mycket av det beviljade bidraget som använts för respektive lärare och termin. Bidraget kan endast användas för de lärare huvudmannen beviljades bidrag för den aktuella terminen.

Omfördelning av bidrag

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag till andra insatser som regleras av samma förordning. Då krävs att förordningens villkor för dessa insatser är uppfyllda.

Om det framgår vid en redovisning att beviljat bidrag har omfördelats till andra insatser kan Skolverket komma att begära in ytterligare underlag för att avgöra om villkoren enligt förordningen är uppfyllda.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka är kommunala, fristående och statliga huvudmän för

  • förskoleklass
  • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget

De verksamheter som inte omfattas av statsbidraget är bland annat

  • förskolan
  • gymnasie- och gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen
  • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52).

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och förskollärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget gäller alla utbildningar som leder till en speciallärare- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta:

  • delta i utbildningen under arbetstid
  • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
  • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska

  • betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

 Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik, oavsett när de har påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren först nästkommande termin.

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2021 och ansökan 2 senast 15 september 2021.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte heller komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 ) Länk till annan webbplats.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna.

Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin. Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor per månad exklusive sociala avgifter. En huvudman kan som mest få 165 200 kronor per lärare och termin i statsbidrag (för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier).

Räkneexempel

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor *0,8 *0,7 =165 200 kronor

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 82 600 kronor

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

295 000 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 66 080 kronor

Kontakt

Senast uppdaterad 09 juni 2022.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka statsbidrag för Lärarlyftet.

Söka statsbidrag för Lärarlyftet.

Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.