Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2022

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Vi har beviljat statsbidrag för 330 huvudmän om totalt 88 592 543 kronor.

Lista över beviljade belopp för högskolestudier i specialpedagogik, ansökningsomgång VT 2022. Pdf, 240 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2022, var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2022, är öppen 15 augusti–15 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, skolform, program om läraren läser en hel speciallärar- eller specialpedagogutbildning alternativt namn och kurskod för utbildningen om läraren läser en fristående kurs, lärosäte, hur många procent läraren är anställd på och nedsättning i arbetstid för studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga studietakten.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret efterfrågar vi samma uppgifter som tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Beslutsbilaga ansökan 2 Pdf, 485 kB.

Redovisningen är öppen 1 april–2 maj 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som har beviljats bidrag under 2022 kommer att behöva redovisa hur mycket av det beviljade bidraget som har använts för respektive lärare och termin. Bidraget kan endast användas för de lärare huvudmannen beviljats bidrag för den aktuella terminen.

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag till andra insatser som regleras av samma förordning. Då krävs att förordningens villkor för dessa insatser är uppfyllda.

Om det framgår vid en redovisning att beviljat bidrag har omfördelats till andra insatser kan Skolverket komma att begära in ytterligare underlag för att avgöra om villkoren enligt förordningen är uppfyllda.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka är kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget

De verksamheter som inte omfattas av statsbidraget är bland annat

 • förskolan
 • gymnasie- och gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52).

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid lärare och förskollärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget kan sökas för alla utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta:

 • delta i utbildningen under arbetstid
 • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
 • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska

 • betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik, oavsett när de har påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren först nästkommande termin.

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2022 och ansökan 2 senast 15 september 2022.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser (SKOLFS 2018:256 ) Länk till annan webbplats.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lärarens lön för den tid som huvudmannen avsätter för studierna. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna. Nedsättningen i arbetstid får dock inte överstiga utbildningens studietakt.

Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) så kan huvudmannen högst avsätta 50 procent av arbetstiden för att söka bidraget. Om huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en schablonlön för grundskollärare om 636 000 kronor per år inklusive sociala avgifter. Det blir 318 000 kronor per termin.

En huvudman kan som mest få 178 080 kronor per lärare och termin i statsbidrag (för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier).

Bidragsbeloppet beräknas enligt följande:

Schablonlön för en termin * tjänstgöringsgrad * nedsättning i tid * 0,8 * 0,7.

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

318 000 kronor *0,8 *0,7 = 178 080 kronor

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

318 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 89 040 kronor

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

318 000 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 71 232 kronor

Exempel 4) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

318 000 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 35 616 kronor

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel att fördela gör Skolverket ett urval.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand de övriga årskurserna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Kontakt

Senast uppdaterad 12 januari 2023.

Frågor och svar

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka Statsbidrag för Lärarlyftet.

Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

Det går att söka bidraget om läraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som läraren är i tjänst. Om läraren till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst så kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som läraren är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget om läraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver lärarens frånvaro vara kopplad till högskolestudier i specialpedagogik.