Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan 1

Lista över beviljade belopp för statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik, vårterminen 2023 Pdf, 206 kB.

Beslutet finns publicerat här och i e-tjänsten för statsbidrag. Ansökan för studier under våren 2023 var öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Bidraget söks terminsvis.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Från och med hösten 2023 är det möjligt för huvudmän att välja mellan två olika ersättningsmodeller när de söker statsbidrag för lärare och förskollärare som deltar i kurser och utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Statsbidrag enligt den nya förordningen kan sökas enligt en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng läraren eller förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Beslut i redovisningen

Beslut i redovisningen för statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023 Pdf, 711 kB.

Redovisningen var öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Du kan söka statsbidraget om du är kommunal, fristående eller statlig huvudman för

 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola
 • specialskola
 • sameskola.

En enskild lärare kan inte ansöka om statsbidrag.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget

De verksamheter som inte omfattas av statsbidraget är bland annat

 • förskola
 • gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52).

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid som lärare och förskollärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget kan sökas för alla utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Tidigare hette det här statsbidraget fortbildning i specialpedagogik.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren antingen:

 • delta i utbildningen under arbetstid
 • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
 • delta i utbildningen under tid som hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik, oavsett när de har påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren först nästkommande termin.

Ansökan 1 måste ha kommit in till oss senast den 15 februari 2023. Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Vi kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lärarens lön för den tid som huvudmannen avsätter för studierna. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier, inte på hur mycket tid som läraren faktiskt lägger ner på studierna. Nedsättningen i arbetstid får dock inte överstiga utbildningens studietakt.

Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) kan huvudmannen högst avsätta 50 procent av arbetstiden för att söka bidraget. Om huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en schablonlön för grundskollärare om 624 000 kronor per år inklusive sociala avgifter. Det blir 312 000 kronor per termin.

En huvudman kan som mest få 174 720 kronor per lärare och termin i statsbidrag, för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier.

Bidragsbeloppet beräknas enligt följande:

Schablonlön för en termin * tjänstgöringsgrad * nedsättning i tid * 0,8 * 0,7.

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

312 000 kronor *0,8 *0,7 = 174 720 kronor

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

312 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 87 360 kronor

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

312 000 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 69 888 kronor

Exempel 4) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

312 000 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 34 944 kronor

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel att fördela gör Skolverket ett urval.

Vid urvalet prioriterar vi

 • huvudmän med särskilt svåra förutsättningar
 • i första hand förskoleklass, årskurserna 1–3 i grundskolan, anpassade grundskolan och sameskolan samt årskurserna 1–4 i specialskolan
 • i andra hand de övriga årskurserna i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 03 juni 2024.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka Statsbidrag för Lärarlyftet.

Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

Det går att söka bidraget om läraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som läraren är i tjänst. Om läraren till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst så kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som läraren är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget om läraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver lärarens frånvaro vara kopplad till högskolestudier i specialpedagogik.

Vilka skolformer som omfattas av statsbidraget för högskolestudier i specialpedagogik är reglerat i förordning (2016:400). Enligt 3 § kan statsbidraget sökas för lärare och förskollärare anställda i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det är regeringen som beslutar om statsbidragsförordningarna. Läs mer på riksdagens webbplats.

Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser Länk till annan webbplats.

Det här statsbidraget ska gå till ersättning för lön under den tid en lärare eller förskollärare utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget kan sökas för alla utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Det innebär att statsbidraget inte omfattar lärare eller förskollärare som sedan tidigare har en examen som speciallärare eller specialpedagog, men som vill uppgradera sig för att få en masterexamen.

Nej, en enskild lärare eller förskollärare kan inte ansöka om statsbidrag. Det är kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola som kan söka statsbidraget.

Varje huvudman har olika förutsättningar avseende hur mycket budget, tid och resurser som kan investeras för att en lärare eller förskollärare ska få möjligheten att studera. Det är huvudmannen som behöver ta ställning till om de kan söka statsbidraget från Skolverket. Det är därför av stor vikt att läraren eller förskolläraren har en öppen dialog med sin huvudman för att klargöra vilka förutsättningar och förväntningar det finns hos varandra.

Detta är inget som regleras i förordning (2016:400) som styr statsbidraget.

Nej, Skolverket ersätter inte kostnaderna för vikarietjänster inom detta statsbidrag. Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lärarens lön för den tid som huvudmannen avsätter för studierna. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Nej, det finns inte en sådan begränsning. Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar att fördela, gör Skolverket ett urval av ansökningarna. Läs mer under rubriken Urval om bidraget blir översökt.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverket kommer heller inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte har ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:256).