Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2018

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare behörighet att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: 15 februari–15 mars 2018

Ansökan 1 för 2018 är öppen 15 januari – 15 februari 2018

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: Personnummer, namn, namn på utbildningen och kod för utbildningen, skolform, om läraren deltar i lärarlyftet, antal högskolepoäng som motsvarar nedsättningen i lärarens arbetstid för studier under terminen och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange antal högskolepoäng som motsvarar den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Beslut om ansökan 1

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan i maj 2018.

Redovisningen för HT16, VT17 och HT17 är öppen 3 september–3 oktober

Ansökan 2: 15 september - 15 oktober 2018

Ansökan 2 för 2018 är öppen 15 september-17 september 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: Personnummer, namn, namn på utbildningen och kod för utbildningen, skolform, om läraren deltar i lärarlyftet, antal högskolepoäng som motsvarar nedsättningen i lärarens arbetstid för studier under terminen och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange antal högskolepoäng som motsvarar den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan i november 2018.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Andra huvudmän som kan söka bidraget är

 • huvudman för utbildning vård av unga, enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
 • den som har ett avtal med en huvudman om att utföra utbildning enligt ovan
 • huvudman för folkhögskola

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det här bidraget är att ge lärare behörighet att undervisa i sfi eller sva. Stadsbidraget ska ersätta lärarens lön under den tid läraren deltar i utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget gäller för lärare som går kurser inom Lärarlyftet eller för lärare som läser kursen ”Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk”.

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk

För att få bidraget ska läraren antingen

 • delta i utbildning under arbetstid
 • vara tjänstledig under utbildningen
 • ha en deltidstjänst och delta i utbildningen utanför sin arbetstid.

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i specialpedagogik oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Villkor för utbetalning av statsbidrag

 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare och förskollärare om 545 000 kronor vilket baseras på en medellön om 31 500 kronor/månad inklusive sociala avgifter.

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid huvudmannen avsätter för den lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier. Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Frågor och svar

Ni kan få bidrag för 70 procent av ersättningen till läraren under den tid läraren avsätter tid från arbetet för studier. Men huvudmannen måste ersätta läraren med 80 procent av lärarens lön.

En huvudman kan som mest få 152 600 kr per lärare och termin i statsbidrag

För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin) och huvudmannen måste avsätta 100 procent i arbetstid för den tid lärare studerar. 152 600 kr motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.

Förklaring

(545 000 kronor / 2 x 80 procent) = 218 000 är den summa läraren kan få i lön per termin för att studera på heltid. Det motsvarar 80 procent av en medellön för lärare.

(545 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) = 152 600 är den summa huvudmannen kan få i statsbidrag per termin för läraren. Skolverket betalar alltså en summa på 70 procent av lärarens medellön.

Ja, det går bra att söka bidrag för lärare som tidigare har fått statsbidrag för lärarlyftet enligt förordning (2007:222). Men det går inte att kombinera flera statsbidrag för samma lärare under samma termin.