Nytt regelverk för 2019

Ansökan 2 måste ha kommit in till Skolverket senast den 16 september 2019 för att den ska vara giltig. Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2019

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: 15 januari–15 februari 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag till 93 huvudmän om totalt 9 959 530 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i sva och sfi 2019PDF (pdf, 130 kB)

Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: Personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen, skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag till 93 huvudmän om totalt 9 959 530 kr.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i sva och sfi 2019PDF (pdf, 130 kB)

Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: Personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen, skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Ansökan 2: 15 augusti–16 september 2019

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 11 029 546 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 högskolestudier i sva och sfi 2019PDF (pdf, 464 kB)

Ansökan 2 för 2019 var öppen 15 augusti–16 september 2019.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: Personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen, skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 11 029 546 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 högskolestudier i sva och sfi 2019PDF (pdf, 464 kB)

Ansökan 2 för 2019 var öppen 15 augusti–16 september 2019.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: Personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen, skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Redovisning: beslut 18 juni 2020

Vi har godkänt redovisningar på sammanlagt 19 992 222 kronor. 19 huvudmän har fått ett återkrav på sammanlagt 1 011 698 kronor.

Lista över beslut i redovisning för statsbidrag högskolestudier i SVA och SFI 2019PDF (pdf, 239 kB)

Redovisningen för 2019 var öppen 1 april–1 juni i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi har godkänt redovisningar på sammanlagt 19 992 222 kronor. 19 huvudmän har fått ett återkrav på sammanlagt 1 011 698 kronor.

Lista över beslut i redovisning för statsbidrag högskolestudier i SVA och SFI 2019PDF (pdf, 239 kB)

Redovisningen för 2019 var öppen 1 april–1 juni i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Andra huvudmän som kan söka bidraget är

 • huvudman för utbildning vård av unga, enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
 • den som har ett avtal med en huvudman om att utföra utbildning enligt ovan
 • huvudman för folkhögskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det här bidraget är att stärka lärares undervisning i sfi eller sva. Stadsbidraget ska ersätta lärarens lön under den tid läraren deltar i utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget gäller för lärare som

 • går kurser inom Lärarlyftet
 • läser kursen ”Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk” .
  Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk
 • deltar på reguljära kurser på högskolor och universitet. Detta gäller från och med 1 oktober 2018 och beror på att förordningen som styr det här statsbidraget har ändrats.

För att få bidraget ska läraren antingen

 • delta i utbildning under arbetstid
 • vara tjänstledig under utbildningen
 • eller ha en deltidstjänst och delta i utbildningen utanför sin arbetstid.

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i sva och sfi oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i sva och sfi oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019 och ansökan 2 senast 16 september 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 20länk till annan webbplats

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2019 och ansökan 2 senast 16 september 2019.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor för 2019 från en föreskrift som träder i kraft 15 januari 2019.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 20länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:257).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:257).

Hur stort är statsbidraget?

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid huvudmannen avsätter för den lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier.

Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare och förskollärare om 545 000 kronor vilket baseras på en medellön om 31 500 kronor/månad exklusive sociala avgifter.

Villkor för utbetalning av statsbidrag

 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.
 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.
Senast uppdaterad 07 juli 2020