Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Underhållsarbete
Från den 24 januari klockan 19.00 till den 27 januari klockan 8.00 kan det förekomma störningar på skolverket.se och våra andra webbplatser och tjänster.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan 1: 15 januari–17 februari 2020

Ansökan 1 för 2020 är öppen 15 januari–17 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 1

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2020

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.

Ansökan 2: 15 augusti–15 september 2020

Ansökan 2 för 2020 är öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform, om läraren deltar i lärarlyftet och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Redovisning för 2020

Redovisningen kommer ske under 2021 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi återkommer med datum. Då redovisas både vår- och höstterminen 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Andra huvudmän som kan söka bidraget är

 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
 • den som har ett avtal med en huvudman om att utföra utbildning enligt ovan
 • huvudman för folkhögskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det här bidraget är att stärka lärares undervisning. Statsbidraget ska ersätta lärarens lön under den tid läraren deltar i utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget gäller för lärare som

 • går kurser inom Lärarlyftet. Det kommer däremot inte starta några kurser inom ramen för lärarlyftet under våren 2020. Detta kommer erbjudas höstterminen 2020.
 • läser kursen ”Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk” .
  Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråklänk till annan webbplats
 • deltar på reguljära kurser på högskolor och universitet.

För att få bidraget ska läraren antingen

 • delta i utbildning under arbetstid
 • vara tjänstledig under utbildningen
 • ha en deltidstjänst och delta i utbildningen utanför sin arbetstid.

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidrag för vårterminen ska läraren ha påbörjat utbildningen eller kursen senast samma vår. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga lärare som bedriver högskolestudier i sva och sfi oavsett när de påbörjat utbildningen.

För en lärare som planerar att påbörja sin utbildning under nästkommande termin, ska huvudmannen söka statsbidrag för läraren den terminen som hen påbörjar utbildningen.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 17 februari 2020 och ansökan 2 senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2018:257)länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av den nya föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:257).

Hur stort är statsbidraget?

Storleken på bidraget för varje lärare avgörs av hur mycket tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Det avgörs alltså inte av hur mycket tid läraren lägger ner på studier.

Om en lärare till exempel studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent, vilket motsvarar 6 högskolepoäng.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare och förskollärare om 545 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 272 500 kronor per termin. Det motsvarar en medellön om 31 500 kronor/månad exklusive sociala avgifter. Bidraget behöver sökas av huvudmannen inför varje termin som läraren studerar.

Räkneexempel

En huvudman kan som mest få 152 600 kronor per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin). Huvudmannen måste också avsätta 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor *0,8 *0,7 =152 600 kronor.

Om läraren får en nedsättning i arbetstid på 50 procent för att studera kan huvudmannen beviljas 76 300 kronor. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 76 300 kronor.

Villkor för utbetalning för statsbidrag

 • Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som läraren går ner i arbetstid, alltså den tid som huvudmannen har avsatt för lärarens studier.
 • Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Statsbidraget beräknas på schablonlönen.
 • Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men får då inte statsbidrag för den överstigande delen.
Senast uppdaterad 13 november 2019

Frågor och svar