Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2021

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om ansökan 1

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i sva/sfi, ansökningsomgång VT 2021 Pdf, 72 kB. (Pdf, 72 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2021, var öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan 2

Lista över beviljade belopp för Högskolestudier i sva/sfi, ansökningsomgång HT 2021 Pdf, 72 kB. (Pdf, 72 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2021, var öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Redovisningen kommer att ske 1 april–2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som har beviljats bidrag under 2021 kommer att behöva redovisa hur mycket av beviljat bidrag som har använts för respektive lärare och termin. Bidraget kan endast användas för de lärare huvudmannen beviljats bidrag för den aktuella terminen.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet.

Även följande huvudmän kan söka bidraget

  • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
  • huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
  • den som har ett avtal med en huvudman om att utföra utbildning enligt ovan
  • huvudman för folkhögskola.

Om ni som ovanstående aktör vill ansöka om bidraget för första gången behöver ni skicka e-post till statsbidrag.hp.svasfi@skolverket.se för att kunna registrera ansökan i Skolverkets e-tjänst.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till ersättning för lärarens lön under den tid läraren deltar i utbildningen. Bidraget kan sökas för lärare som är anställda och studerar på högskolenivå med inriktning svenska som andraspråk och svenska för invandrare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta

  • delta i utbildningen under arbetstid
  • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
  • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska

  • betala ersättning till läraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Det finns inget krav på att läraren ska vara legitimerad eller behörig i ämnet svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Bidraget kan sökas för både reguljära kurser och Skolverkets utbildningar förutsatt att de har en tydlig koppling till svenska som andraspråk eller svenska för invandrare som ämnesområde.

För frågor gällande behörighet att bli antagen till en utbildning, kontakta aktuellt lärosäte.

Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2021 och ansökan 2 senast 15 september 2021.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte heller komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2018:257) Länk till annan webbplats.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften (SKOLFS 2018:257) gällande sista ansökningsdatum.

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna. Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare och förskollärare om 545 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 272 500 kronor per termin. Det motsvarar en medellön om 31 500 kronor per månad exklusive sociala avgifter. En huvudman kan som mest få 152 600 kronor per lärare och termin i statsbidrag (för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier). 

Räkneexempel

En huvudman kan som mest få 152 600 kronor per lärare och termin i statsbidrag. För att Skolverket ska bevilja den summan måste läraren studera på heltid (30 hp per termin). Huvudmannen måste också avsätta 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor *0,8 *0,7 =152 600 kronor.

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 76 300 kronor.

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 61 040 kronor

Senast uppdaterad 02 november 2021.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka statsbidrag för Lärarlyftet.

Sök statsbidrag för Lärarlyftet

Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.