Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2022

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan 1: 15 januari–15 februari 2022

Beslut om ansökan 1

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2022, är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga lärarens studietakt.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 1

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Beslut om ansökan 1

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2022, är öppen 15 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i arbetstid får inte överstiga lärarens studietakt.
 • Observera att du kan behöva fylla i uppgifterna även för de lärare som ni ansökt om bidrag för tidigare termin.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 1

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Ansökan 2: 15 augusti–15 september 2022

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2022, är öppen 15 augusti–15 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för studier under hösten 2022, är öppen 15 augusti–15 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, namn på utbildningen och kod för utbildningen (kurskod eller anmälningskod), skolform och hur många procent läraren är anställd på.
 • I ansökan ska huvudmannen ange den nedsättning i arbetstid som läraren får i samband med sina studier. Nedsättningen i tid får inte överstiga lärarens studietakt.

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning och tjänst.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan.

Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Redovisning för 2022

Redovisningen kommer att ske under 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket kommer att uppdatera datumen här. De huvudmän som har beviljats bidrag under 2022 kommer att behöva redovisa hur mycket av beviljat bidrag som har använts för respektive lärare och termin. Bidraget kan endast användas för de lärare huvudmannen beviljats bidrag för den aktuella terminen.

Redovisningen kommer att ske under 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket kommer att uppdatera datumen här. De huvudmän som har beviljats bidrag under 2022 kommer att behöva redovisa hur mycket av beviljat bidrag som har använts för respektive lärare och termin. Bidraget kan endast användas för de lärare huvudmannen beviljats bidrag för den aktuella terminen.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet.

Även följande huvudmän kan söka bidraget

 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
 • den som har ett avtal med en huvudman om att utföra utbildning enligt ovan
 • huvudman för folkhögskola.

Om ni som ovanstående aktör vill ansöka om bidraget för första gången behöver ni skicka e-post till statsbidrag.hp.svasfi@skolverket.se för att kunna registrera ansökan i Skolverkets e-tjänst.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till ersättning för lärarens lön under den tid läraren deltar i utbildningen. Bidraget kan sökas för lärare som är anställda och studerar på högskolenivå med inriktning svenska som andraspråk och svenska för invandrare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av detta

 • delta i utbildningen under arbetstid
 • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
 • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska

 • betala ersättning till läraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Det finns inget krav på att läraren ska vara legitimerad eller behörig i ämnet svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Bidraget kan sökas för både reguljära kurser och Skolverkets utbildningar förutsatt att de har en tydlig koppling till svenska som andraspråk eller svenska för invandrare som ämnesområde.

För frågor gällande behörighet att bli antagen till en utbildning, kontakta aktuellt lärosäte.

Huvudmannen kan förlägga kurser på hemmaplan

 Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

 Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2022 och ansökan 2 senast 15 september 2022.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2018:257) Länk till annan webbplats.

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2022 och ansökan 2 senast 15 september 2022.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2018:257) Länk till annan webbplats.

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften (SKOLFS 2018:257) gällande sista ansökningsdatum.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften (SKOLFS 2018:257) gällande sista ansökningsdatum.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna. Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en schablonlön för en lärare och förskollärare. Information om schablonlönen för 2022 kommer att uppdateras här i slutet av 2021.

Den tidigare schablonlönen har varit 545 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 272 500 kronor per termin. En huvudman kan som mest få 152 600 kronor per lärare och termin i statsbidrag (för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier).

Bidragsbeloppet beräknas enligt:

Schablonlön för en termin *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7.

Räkneexempel

Så här räknas bidragssumman ut:

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor *0,8 *0,7 =152 600 kronor.

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 76 300 kronor.

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 61 040 kronor

Exempel 4) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 30 520 kronor

Så här räknas bidragssumman ut:

Exempel 1) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor *0,8 *0,7 =152 600 kronor.

Exempel 2) En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 76 300 kronor.

Exempel 3) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 61 040 kronor

Exempel 4) En lärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

272 500 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 30 520 kronor

Senast uppdaterad 10 november 2021.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka statsbidrag för Lärarlyftet. Läs mer om statsbidrag för lärarlyftet. Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

Det går att söka bidraget om läraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som läraren är i tjänst. Om läraren till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst så kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som läraren är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget om läraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver lärarens frånvaro vara kopplad till högskolestudier i sva och sfi.