Statsbidrag för IB-utbildning 2021

Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan för 2020 är öppen 15 september–15 oktober 2020.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

• Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten: Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.

• Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten: Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare > Lägg till och ta bort behörigheter.

Din ansökan ska innehålla uppgifter om de två elevgrupperna

 • utlandssvenskar (A)
 • elever som hemkommunen inte betalar ersättning för (B).

Stockholms kommun och Göteborgs kommun ska skicka in uppgifter om elever från den 15 september.

Sigtunaskolan humanistiska läroverket ska skicka in elevuppgifterna från den 15 januari och 15 september.

Uppgifter om elevgrupp A:

 • personuppgifter (namn och födelsedatum)
 • vårdnadshavares vistelseort
 • svar på om båda vårdnadshavare stadigvarande är bosatta utomlands
 • svar på om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare
 • årskurs.

Uppgifter om elevgrupp B:

 • personuppgifter (namn och födelsedatum)
 • svar på om skolan får ersättning från elevens hemkommun för elevens utbildning årskurs.

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i januari 2021.

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för utbildningskostnader vid fyra tillfällen; i januari, april, juli och oktober.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till kostnader för utbildning för elever som läser internationell gymnasial utbildning hos någon av de tre huvudmännen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För varje budgetår kan huvudmännen få statsbidrag till kostnader för undervisning för

 • högst 90 årselevplatser i vardera Stockholm och Göteborg
 • högst 120 årselevplatser vid SSHL

I ansökan får det inte ingå elever som hemkommunen är skyldig att lämna skolpeng för enligt 29 kap 17 § skollagen (2010:800).

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

I regleringsbrevet framgår vilka belopp per elev som ska utgå för IB-utbildning.

Skolverkets regleringsbrev för bidragsåret 2021 publiceras på regeringens webbplats i slutet av 2020.

Senast uppdaterad 04 juli 2022.