Statsbidrag för IB-utbildning 2022

Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan: 15 september–15 oktober 2021

Ansökan för 2022 är öppen 15 september–15 oktober 2021.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Din ansökan ska innehålla uppgifter om de två elevgrupperna

 • utlandssvenskar (A)
 • elever som hemkommunen inte betalar ersättning för (B).

Stockholms kommun och Göteborgs kommun ska skicka in uppgifter om elever från den 15 september.

Sigtunaskolan humanistiska läroverket ska skicka in elevuppgifterna från den 15 januari och 15 september.

Uppgifter om elevgrupp A

 • personuppgifter (namn och födelsedatum)
 • vårdnadshavares vistelseort
 • svar på om båda vårdnadshavare stadigvarande är bosatta utomlands
 • svar på om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare
 • årskurs.

Uppgifter om elevgrupp B

 • personuppgifter (namn och födelsedatum)
 • svar på om skolan får ersättning från elevens hemkommun för elevens utbildning årskurs.

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i januari 2022.

Ansökan för 2022 är öppen 15 september–15 oktober 2021.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på skolverket.se/sokstatsbidraglänk till annan webbplats

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Din ansökan ska innehålla uppgifter om de två elevgrupperna

 • utlandssvenskar (A)
 • elever som hemkommunen inte betalar ersättning för (B).

Stockholms kommun och Göteborgs kommun ska skicka in uppgifter om elever från den 15 september.

Sigtunaskolan humanistiska läroverket ska skicka in elevuppgifterna från den 15 januari och 15 september.

Uppgifter om elevgrupp A

 • personuppgifter (namn och födelsedatum)
 • vårdnadshavares vistelseort
 • svar på om båda vårdnadshavare stadigvarande är bosatta utomlands
 • svar på om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare
 • årskurs.

Uppgifter om elevgrupp B

 • personuppgifter (namn och födelsedatum)
 • svar på om skolan får ersättning från elevens hemkommun för elevens utbildning årskurs.

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i januari 2022.

Utbetalningar

Stockholms kommun och Göteborgs kommun

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för utbildningskostnader vid fyra tillfällen: januari, april, juli och oktober.

Sigtunaskolan humanistiska läroverket

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för internatboende vid fyra tillfällen: februari, april, oktober och december.

Stockholms kommun och Göteborgs kommun

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för utbildningskostnader vid fyra tillfällen: januari, april, juli och oktober.

Sigtunaskolan humanistiska läroverket

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för internatboende vid fyra tillfällen: februari, april, oktober och december.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till kostnader för utbildning för elever som läser internationell gymnasial utbildning hos någon av de tre huvudmännen. Sigtunaskolan humanistiska läroverket kan även ansöka om statsbidrag för internatboende via denna förordning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För varje budgetår kan huvudmännen få statsbidrag till kostnader för undervisning för

 • högst 90 årselevplatser i vardera Stockholm och Göteborg
 • högst 120 årselevplatser vid SSHL

I ansökan får det inte ingå elever som hemkommunen är skyldig att lämna skolpeng för enligt 29 kap 17 § skollagen (2010:800).

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

I regleringsbrevet framgår vilka belopp per elev som ska utgå för IB-utbildning och internatverksamhet.

Skolverkets regleringsbrev för bidragsåret 2022 publiceras på regeringens webbplats i slutet av 2021.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Den elev som har sina vårdnadshavare stadigvarande boende utomlands men själv bor i Sverige.

Skolan bedömer om eleven är utlandssvensk när eleven börjar utbildningen och fortsätter vara det tills den byter skolform.

Det innebär att elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.