Statsbidrag för IB-utbildning 2022

Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan för 2022 är öppen 15 september–15 oktober 2021.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

  • Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten: Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.
  • Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten: Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare > Lägg till och ta bort behörigheter.

Din ansökan ska innehålla uppgifter för elevgrupperna

  • utlandssvenska elever
  • icke folkbokförda elever (elever som hemkommunen inte betalar ersättning för)

Stockholms kommun och Göteborgs kommun ska skicka in uppgifter om antal elever den 15 september.

Sigtunaskolan humanistiska läroverket ska skicka in elevuppgifter om antal elever den 15 januari och 15 september.

I ansökan ska ni även svara på frågorna

  • Har ni som huvudman kontrollerat att respektive vårdnadshavare för de utlandssvenska elever ni söker bidrag för är stadigvarande bosatta utomlands samt att minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare?
  • Har ni som huvudman kontrollerat att ersättning inte utgår från elevens hemkommun för de icke folkbokförda elever ni söker bidrag för?

Beslut om ansökan

Vi kommer publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i januari 2022.

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för utbildningskostnader vid fyra tillfällen: januari, april, juli och oktober.

Redovisningen är öppen den 15 februari–15 mars 2023.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.

Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på Administrera användare och Lägg till och ta bort behörigheter.

I redovisningen ska huvudmannen bland annat redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevplatser.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till kostnader för utbildning för elever som läser internationell gymnasial utbildning hos någon av de tre huvudmännen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För varje budgetår kan huvudmännen få statsbidrag till kostnader för undervisning för

  • högst 90 årselevplatser i vardera Stockholm och Göteborg
  • högst 120 årselevplatser vid SSHL.

I ansökan får det inte ingå elever som hemkommunen är skyldig att betala kostnader för enligt 29 kap 17 § skollagen (2010:800).

Från och med bidragsåret 2022 sker en redovisning av bidraget. Redovisningen infaller under perioden 15 februari–15 mars 2023. Huvudmannen ska där redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevsplatser.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

I regleringsbrevet framgår vilka belopp per elev som ska utgå för IB-utbildning och internatverksamhet.

Skolverkets regleringsbrev för bidragsåret 2022 publiceras på regeringens webbplats i slutet av 2021.

Senast uppdaterad 30 maj 2023.

Frågor och svar

Den elev som har sina vårdnadshavare stadigvarande boende utomlands men själv bor i Sverige.

Skolan bedömer om eleven är utlandssvensk när eleven börjar utbildningen och fortsätter vara det tills den byter skolform.

Det innebär att elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.