Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023

Det här statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Vi har fattat beslut om bidragsramar för bidragsåret 2023. Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att begära ut.

Beslut om bidragsramar 2023 Excel, 196 kB.

Läs mer under Så tar vi fram bidragsramarna.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Perioden för att begära ut bidrag kommer att vara öppen i e‑tjänsten för statsbidrag under perioden 15 oktober–15 november 2023.

I formuläret i e-tjänsten för statsbidrag ska ni

 • intyga att ni kommer att använda statsbidraget för inköp av läromedel enligt statsbidragets förordning under 2023
 • intyga att ni inte tar emot det här statsbidraget för insatser som redan har finansierats med andra statsbidrag
 • intyga att ni själva kommer att finansiera läromedel enligt statsbidragets förordning motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som ni har haft under de senaste tre åren
 • lämna uppgift om vad den genomsnittliga kostnaden för läromedel enligt förordningen har varit per elev under de senaste tre åren
 • fylla i vilket belopp som ni vill begära ut.

Läs mer om vilka läromedel som avses under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för inköp av vissa förlagsproducerade läromedel. Ni kan få bidrag för

 • läroböcker med eller utan digitala komponenter avsedda att användas i undervisningen
 • lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Läs mer om vilka läromedel som omfattas av bidraget under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska användas på rätt sätt

Läroböcker

Statsbidraget ska användas för inköp av förlagsproducerade läroböcker, med eller utan digitala komponenter, som är avsedda att användas i undervisningen. Vår tolkning av förordningen är att statsbidrag ska gå till att bekosta tryckta läroböcker som får ha digitala komponenter. Grunden är alltså alltid en fysisk lärobok och bidraget får därför inte användas till att bekosta renodlade digitala läromedel. Bidraget får inte heller användas till läroböcker som är inköpta för skolbiblioteket eller till skönlitteratur då vi bedömer att dessa inte räknas till sådana läromedel som avses med förordningen.

Statsbidraget får bara användas till inköp av sådana läroböcker som är avsedda att användas i undervisningen. Övningsböcker och facit kan vara godkända, under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen.

Lärarhandledningar

Bidraget kan även användas för inköp av lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel, för att stödja planering och genomförande av undervisning. Lärarhandledningar kan vara godkända, under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen. Läs mer under Vad ska statsbidraget användas till?

Läromedlen kan bara finansieras av ett statsbidrag

Statsbidraget får inte lämnas för insatser som statsbidrag har lämnats för på annat sätt. Det innebär att ni inte får använda detta bidrag till att finansiera läromedel som också finansieras genom exempelvis statsbidraget för likvärdig skola.

Bidraget ska leda till ett ökat inköp av läromedel

För att få statsbidrag ska ni under bidragsåret själva finansiera sådana läromedel som avses med bidraget motsvarande en genomsnittlig kostnad per elev som ni har haft de senaste tre åren för sådana läromedel. Bidraget ska alltså inte leda till besparingar utan användas som utökade insatser till förmån för ökat inköp av förlagsproducerade läromedel. Det innebär att ni inte har rätt till statsbidrag om er budget under 2023 för inköp av sådana läromedel som avses med bidraget är lägre än er genomsnittliga kostnad per elev som ni har haft under de tre senaste åren.

Beräkning av kostnader

För att räkna ut era genomsnittliga kostnader per elev dividerar ni era totala kostnader under de tre senaste åren med det totala antalet elever under de tre senaste åren. Eleverna som inkluderas i beräkningen ska tillhöra de skolformer som omfattas av förordningen. Observera att ni till kostnader endast ska beräkna sådana läromedel som avses med bidraget. Till detta hör exempelvis inte skönlitteratur eller böcker inköpta för skolbibliotek. Ni ska även räkna bort kostnader som ni har fått statsbidrag för på annat sätt, exempelvis Likvärdig skola och Skolmiljarden.

Exempel på hur kostnader kan beräknas

Antal elever hos huvudmannen:

 • 1 000 elever 2020
 • 1 000 elever 2021
 • 1 000 elever 2022

Totalt antal elever för samtliga tre år är 3 000.

Kostnader för läromedel som omfattas av förordningen:

 • 500 000 kronor för 2020
 • 500 000 kronor för 2021
 • 500 000 kronor för 2022

Totala kostnader för läromedel för de tre senaste åren är 1 500 000 kronor.

1 500 000 / 3000 = 500 kronor per elev är den genomsnittliga kostnaden under de tre senaste åren.

Utifrån exemplet ska ni själva bekosta läromedel motsvarande 500 kronor per elev. Ni kan begära ut bidrag för kostnader för läromedel som överstiger 500 kr per elev.

Bidraget ska användas under bidragsåret

Förlagsproducerade läroböcker och lärarhandlingar ska köpas in under bidragsåret för att ge rätt till statsbidrag.

Bidraget kan användas för kostnader för inköpta läromedel under perioden 1 januari–31 december aktuellt bidragsår. Det innebär att ni kan använda bidraget till att ersätta kostnader som ni både har haft och väntas ha under det aktuella året.

Vi kommer att följa upp hur bidraget används

Uppföljningen kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten. När vi följer upp hur statsbidraget används är ni som har tagit emot statsbidraget skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som vi bestämmer. Detsamma gäller om en annan myndighet har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur statsbidraget har använts. Ni ska också lämna de uppgifter som vi eller någon annan myndighet som gör en uppföljning eller utvärdering av verksamheten begär.

Villkoren styrs av

Förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2023 är de tillgängliga medlen 685 miljoner kronor. Från och med 2024 är det beräknat ungefär 500 miljoner kronor per år. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Den totala summan bidrag som ni kan begära ut vid aktuellt tillfälle framgår av bidragsramen.

Bidragets totala belopp för 2023 är 685 miljoner kronor. Beloppet fördelar vi utifrån huvudmannens andel av tillgängliga medel som antalet elever hos huvudmannen utgör av det sammanlagda antalet elever i dessa skolformer hos samtliga huvudmän i landet.

Elevstatistiken samlas så som den är registrerad den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för de tre föregående läsåren. Detta innebär att bidragsramarna för 2023 baseras på genomsnittet av elevantalet från läsåren 2020/21, 2021/22 och 2022/23.

Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2023 om de

 • inte har lämnat statistik till Statistiska centralbyrån, SCB
 • har kommit till efter den 15 oktober 2022
 • saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Överlåtelse och övertagande av huvudman

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se och kontakta de bidrag det berör. Kontakta gärna statsbidrag.laromedel@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.laromedel@skolverket.se.

Senast uppdaterad 03 oktober 2023.

Frågor och svar

Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Skönlitteratur som är avsedd för undervisning bedöms inte inrymmas begreppet läromedel för detta bidrag. Ni kan inte heller använda bidraget för inköp av böcker till skolbiblioteket.

Om lärarhandledningar, övningsböcker och facit är direkt kopplade till den tryckta läroboken kan kostnaderna för även dessa räknas med.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Nej. Sådana läromedel som avses med bidraget ska köpas in och betalas under bidragsåret för att ge rätt till statsbidrag.

Begreppet läromedel enligt förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel rymmer endast sådana läromedel som är avsedda att användas i undervisning. Det innebär att annat undervisningsmaterial avsett för skolbibliotek inte inryms i begreppet läromedel. Skönlitteratur hör också till ”annat undervisningsmaterial”.

Vi kommer att följa upp hur statsbidraget används men det kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten. När Skolverket eller en annan myndighet följer upp statsbidraget är den som har tagit emot statsbidraget skyldig att lämna sådana uppgifter som begärs och medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av oss eller av en annan myndighet som får i uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts.

Vid beräkningen av era genomsnittliga kostnader ska ni enbart inkludera sådana läromedel som avses med bidraget. Ni ska alltså inte räkna med kostnader för exempelvis skönlitteratur eller böcker inköpta till skolbiblioteket.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska räkna utifrån huvudmannens samtliga skolor, oavsett vilken skola som ni avser att köpa in läromedel för.

Det innebär att ni bara kan begära ut statsbidrag om ni själva bekostar läromedel motsvarande er genomsnittliga kostnad per elev för de senaste tre åren.

Om ni räknar ut den genomsnittliga kostnaden per elev de senaste tre åren och får fram att er genomsnittliga kostnad per elev har varit till exempel 1 000 kronor ska ni alltså under 2023 också lägga 1 000 kronor per elev för att vara berättigade till statsbidraget. Om ni inte lever upp till villkoren, och inte når upp till era genomsnittliga kostnader per elev som ni har haft de senaste tre åren, blir ni återbetalningsskyldiga.

VI kan inte uttala oss om specifika läromedel, men det är viktigt att ni tydligt kan styrka och motivera att bidraget har använts i enlighet med förordningen vid en kontroll.

Läromedel som förordningen omfattar är

 • läroböcker med eller utan digitala komponenter avsedda att användas i undervisningen
 • lärarhandledningar som ska fungera tillsammans med läromedel.

Enligt förordningen rymmer "läromedel" endast sådana läromedel som är avsedda att användas i undervisning. Grunden är alltid en fysisk lärobok. Det kan vara möjligt att använda statsbidraget för inköp av till exempel övningsböcker och facit under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen och faller inom ramen för statsbidraget.

Bidraget får inte användas till inköp av skönlitteratur eller till läroböcker som är inköpta för skolbiblioteket då vi bedömer att dessa inte räknas till sådana läromedel som avses med förordningen.

Det saknas en definition av vad ”lärobok” är i statsbidragets förordning. Vi har därför utrett frågan och landat i att begreppet lärobok enligt förordningen inte inrymmer skönlitteratur. Detta med stöd av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse där det framgår att skönlitteratur inte definiera som läromedel utan som ”andra undervisningsmaterial”.

Nej, när ni beräknar er genomsnittliga kostnad ska ni inte räkna med utgifter som ni finansierar med andra statsbidrag. Om ni till exempel har använt Skolmiljarden för att köpa in läromedel ska dessa kostnader inte ingå när ni beräknar er genomsnittliga kostnad.