Ansökan för 2020 har andra datum än tidigare år. Under 2020 är ansökan öppen i e-tjänsten 15 januari–17 februari.

Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2020

Syftet med statsbidraget är att stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område, öka intresset för vidare studier och skapa samarbeten med andra länder.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 15 januari–17 februari 2020

Ansökan är öppen 15 januari–17 februari i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattas under mars 2020. Skolverket kommer att publicera samtliga beslut på bidragets webbplats. Sökande kan ta del av sitt enskilda beslut i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget måste er organisation vara registrerad användare i e-tjänsten. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

  • Om du är användare med behörighet som ombud eller representant men ändå inte kan se bidraget i e-tjänsten, beror det på att organisationen inte finns registrerad som målgrupp för bidraget. Kontakta Skolverket på statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se.

Organisationer som inte har ansökt via e-tjänsten för statsbidrag tidigare

Om er organisation inte har ansökt om statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver ni

  1. registrera er organisation
  2. registrera er som användare av e-tjänsten samt skaffa ombud och användare.

Registrera er organisation

Kontakta Skolverket via bidragets funktionsadress så skickar vi en länk till ett webbformulär för att inleda registreringsprocessen till e-tjänsten. Denna process kan ta 3–5 veckor. När vi har registrerat er organisation skickar vi ut instruktioner för hur du ansöker om att bli ombud.

E-post statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se

Ombud och användare i e-tjänsten

Ombud är den person i er organisation som är högst ansvarig för ansökningar om statsbidrag och e-tjänsten. Ombudet måste ha rätt mandat och godkännas av Skolverket.

Ombudet ansvarar för att bjuda in andra personer inom organisationen som kan arbeta med statsbidrag. Den eller de personer som ska arbeta med ett visst statsbidrag måste skaffa ett användarkonto med rätt behörigheter för att få tillgång till statsbidraget. Olika personer kan alltså ha olika behörigheter och därmed tillgång till olika statsbidrag i e-tjänsten. Läs mer om e-tjänsten Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Under rubriken "Så blir du ombud med högsta behörighet att ansvar att söka statsbidrag" på sidan om e-tjänsten finns upplysningar om vilka underlag som kan komma att begäras in för att styrka att det ombud ni utser har rätt behörighet. Här finns även blankett för fullmakt om det krävs i ert fall.

Vad gör vi om vi inte hinner få behörighet till e-tjänsten innan sista ansökningsdag?

Vi kommer i handläggningen av ansökan att ta hänsyn till den tid processen för e-tjänsten tar.

Om ni inte har fått ett konto till e-tjänsten senast 3 arbetsdagar före sista ansökningsdag kan vi ta emot ansökningar via mejl. Förutsättningen är att ni har följt de instruktioner som Skolverket ger er för hur ni får ett konto och har påbörjat registreringsprocessen.

Även om ansökan inkommit via mejl behöver ni fullfölja processen för att få tillgång till e-tjänsten, för att få tillgång till eventuell begäran om kompletteringar och beslut om bidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör det möjligt för elever att delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska bidra till att elever kan delta i vetenskapstävlingar utomlands. Det kan också användas för att arrangera internationella tävlingar i Sverige och i andra hand till lokala och regionala tävlingar som är kopplade till internationella tävlingar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2020. Organisationen ska i ansökan beskriva de totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

Hur stort är statsbidraget?

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • tävlingens syfte och koppling till det vetenskapliga området
  • om tävlingen inolverar många elever
  • rimligheten i förhållandet mellan det sökta bidraget och redovisade totalkostnader
  • redovisningen av föregående års tävling, berör endast organisationer som beviljades statsbidrag 2019.
Senast uppdaterad 04 november 2019