Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2021

Syftet med statsbidraget är att stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område, öka intresset för vidare studier och skapa samarbeten med andra länder.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Lista över beviljade belopp, ansökan för Internationella Vetenskapstävlingar 2021 Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör det möjligt för elever att delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska bidra till att elever kan delta i vetenskapstävlingar utomlands. Det kan också användas för att arrangera internationella tävlingar i Sverige och i andra hand till lokala och regionala tävlingar som är kopplade till internationella tävlingar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2021. Organisationen ska i ansökan beskriva de totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • tävlingens syfte och koppling till det vetenskapliga området
  • om tävlingen involverar många elever
  • rimligheten i förhållandet mellan det sökta bidraget och redovisade totalkostnader
  • redovisningen av föregående års tävling, berör endast organisationer som beviljades statsbidrag 2020.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2021 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2020.

Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2020 fanns det 4 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Senast uppdaterad 20 maj 2021.