Statsbidrag för introduktionsprogram 2018

Statsbidraget ska gå till att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Underhållsarbete 20–21 september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag från klockan 17, den 20/9 till och med klockan 17, den 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 januari–15 februari 2018

Ansökan för 2018 är öppen 15 januari–15 februari 2018.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Beslutg om omprövning

Beslut om omprövning fattades den 28 maj 2018. De pengar som fanns kvar för bidragsåret 2018 efter beslut om ansökan har fördelats till de berörda huvudmän som ansökt om att ta del av omprövningen.

I och med omprövningen har Skolverket fördelat totalt 299 999 998 kronor till 244 huvudmän. Du hittar beviljat belopp per huvudman efter beslut om omprövning i bilagan nedan.

Förteckning över beviljat belopp per huvudman efter omprövningPDF (pdf, 557 kB)

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades den 17 april 2018. Skolverket beviljade totalt 221 344 520 kronor till 244 huvudmän.

Beslutet avser ansökan om statsbidrag under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018. Sista dag för ansökan var den 22 februari 2018. Bidraget har fördelats utifrån respektive huvudmans andel av samtliga sökande huvudmäns elever på introduktionsprogram. I 2018 års bidragsomgång har de huvudmän som ansökt om bidraget totalt 44 945 elever på introduktionsprogram. En huvudman måste alltså ha minst 449 elever för att kunna beviljas maxbeloppet om 3 000 000 kronor.

Förteckning över beviljat belopp per huvudman efter beslut om ansökanPDF (pdf, 147 kB)

Redovisning: 15 januari-15 februari 2019

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

 • Samla in uppgifter du behöver ange i redovisningen: Vilka insatser ni har genomfört och hur mycket bidrag ni har använt och vad ni har använt pengarna till.

Beslut om redovisning

Vi har den 28 mars 2019 fattat beslut om redovisning av statsbidraget för introduktionsprogram 2018.

Lista över godkända redovisningar och återkrav redovisning introduktionsprogram 2018PDF (pdf, 131 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. Vi har samlat förslag på vad bidraget kan användas till. Du som huvudman kan använda bidraget till andra insatser, så länge de syftar till att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Kompetensutveckling

Bidraget kan användas till kompetensutveckling för personal om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Skolverkets lärportal ​​​​​​​länk till annan webbplats​​​​​​​

I lärportalen finns information om hur du kan arbeta med kollegialt lärande. Här hittar du också Skolverkets moduler för kompetensutveckling.

Bygga svenska​​​​​​​

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för att undervisa nyanlända elever. Materialet kan användas för att följa nyanlända elevers språkutveckling på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Webbkurs i kartläggning av nyanlända elevers kunskaper​​​​​​​

Lär dig att göra kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper i olika ämnen.

Apl i yrkesutbildning

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet erbjuder Skolverket utbildningar för dig som är yrkeslärare. I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under apl.

Kurser om studie- och yrkesvägledning

Klicka på Studie- och yrkesvägledning under Fokusområde i filtret. Då hittar du våra kurser om studie- och yrkesvägledning.

Andra insatser inom kompetensutveckling

Ni kan också

 • stärka lärarnas arbete för elever med funktionshinder och eller utvecklingsstörning
 • utbilda personal i att hantera traumatiserade elever
 • utbilda personal i interkulturalitet
 • ta fram utbildningspaket om det svenska skolsystemet och svenska normer och värden för personal utan pedagogisk utbildning och för vårdnadshavare.

Konferenser och fortbildningar

Bidraget kan användas för konferenser om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Skolverkets kalendarium

Här hittar du konferenser, seminarier och webbinarier som Skolverket är med och arrangerar och evenemang där våra medarbetare medverkar.

Skolverkets kalendarium

Här finns också kalendarium för konferenser och fortbildningsdagar

Skolporten – arrangemanglänk till annan webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten – kurser och aktiviteterlänk till annan webbplats

Etablering på arbetsmarknaden

Bidraget kan användas för att hjälpa elever att etablera sig på arbetsmarknaden. Ni kan till exempel

 • stärka samverkan mellan skola och arbetsliv
 • ge stöd till att anpassa utbildningen till vad som behövs på arbetsmarknaden, exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser som är relevanta för utbildningen och för elevens mål och syfte med utbildningen
 • utveckla ett samarbete med en eller flera arbetsplatser för att göra arbetsplats och handledare mer insatta i elevens syfte och mål med utbildningen
 • ge ekonomiskt stöd till handledare vid arbetsplatsförlagt lärande.

Kvalitetsutveckling

Bidraget kan användas till insatser för att ytterligare utveckla kvaliteten inom utbildningen på introduktionsprogrammen. Ni kan till exempel

 • ta fram en plan, riktlinjer och rutiner som behövs för utbildningen samt se över åtgärder för arbetssätt och struktur inom programmen
 • se över er organisation vad gäller grupperingar, schemamöjligheter, individuella studieplaner, apl/praktik, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och så vidare
 • försöka hitta möjligheter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att hitta vägar in i arbetsliv eller vidare studier
 • stärka integreringen mellan introduktionsprogrammen och skolans nationella programgöra kartläggningar, även ämneskartläggningar, se till exempel Bedömningsportalen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
 • ​​​​​​​införa en arbetsgång för att använda bedömningsstödet ”Bygga svenska​​​​​​​”

Bygga svenska​​​​​​​

 • ge lärarna möjlighet att lära känna de olika programmen och lära av varandra för en mer integrerad verksamhet, till exempel genom att planera för kollegialt lärande och samordna insatser för elevernas utveckling.

Personalkostnader, läromedel och övriga kostnader

Bidraget kan användas till personalkostnader, inköp av läromedel och övriga kostnader. Ni kan till exempel

 • ta in vikarier för att frigöra annan personal
 • ge mer tid för pedagoger att coacha och vara mentorer åt elever
 • utveckla studie- och yrkesvägledningen för att stärka elevhälsan och förutsättningarna att nå syftet med utbildningen
 • tillsätta ytterligare resurser, till exempel anställa studiehandledare med specifika språkkunskaper som kan ge studiehandledning på flera språk
 • köpa in teknik och läromedel, exempelvis digitalt baserade program
 • köpa in litteratur för kompetensutveckling och utvecklingsarbete
 • köpa in kompetensutveckling för personalen så att de kan använda digitala verktyg för att stötta elevernas kunskapsutveckling
 • förbättra skolmiljön för att stärka elevernas utbildning
 • anordna planeringsdagar eller utbildningsdagar för att inspirera elever och lärare och stärka utbildningarna
 • finansiera studiebesök, konferenser och utbildningar. Kostnaderna kan bland annat gå till resor och boende.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. För ansökan 2018 gäller att insatserna ska genomföras under kalenderåret 2018. För statsbidrag som beviljats hösten 2017 ska insatserna genomföras under perioden juli 2017-juni 2018.

Enligt den nya förordningen kan en huvudman beviljas högst 3 miljoner kronor. Nytt i den nya förordningen är också att fördelningen av statsbidraget baseras på den andel elever som respektive huvudman har av samtliga sökande huvudmäns elever.

I beslut om ansökan finns information om de villkor som gäller för det bidrag du beviljats. Den som tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordning (2017:622) och villkoren i beslut om ansökan.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 300 miljoner kronor att fördela. Varje huvudman som kan söka bidraget kan få upp till 3 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019

Frågor och svar

Bidrag för omgången 2017 får användas senast den 30 juni 2018. Bidrag för omgången 2018 får användas senast 31 dec 2018.

Ja, men bidraget för 2018 kan inte användas till samma insats som finansieras med bidrag som beviljades 2017. Tänk på att du ska kunna redovisa att det bidrag du använder bidrag i enlighet med den ansökan. Bidrag och insatser från omgången 2017 respektive 2018 ska redovisas separat.

Alla huvudmän som skickat in en ansökan kommer att få möjlighet att uppdatera det belopp ni sökt samt antalet elever ni har på introduktionsprogram. Skolverket kommer att skicka ut information via epost om vad den nya förordningen innebär till alla huvudmän som berörs.