Statsbidrag för introduktionsprogram 2020

Statsbidraget ska gå till att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Beslut om ansökan

Skolverket beviljat 240 554 105 kronor i statsbidrag till 260 huvudmän.

Lista över beviljade rambelopp ansökan 2020 (PDF) Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

Besluten utgör rambelopp som huvudmännen är garanterade att kunna begära ut för 2020. Rambeloppet grundar sig på varje huvudmans andel elever av det totala elevantalet samtliga sökande huvudmän har angett.

Beslutet innebär att det finns drygt 59 miljoner kronor kvar att fördela i rekvisitionen. Detta belopp kommer att fördelas mellan de huvudmän som begär ut ett högre belopp än sitt rambelopp i rekvisitionen och som inte når maxbeloppet om 3 miljoner kronor.

Utbetalning kommer ske först efter att huvudmännen begärt ut pengar i rekvisitionen.

Ansökan för 2020 var öppen 1 januari–3 februari 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om begäran om utbetalning

Totalt har Skolverket beviljat utbetalningar för 300 000 000 kronor till 263 huvudmän.

Lista över beviljade belopp, begäran om utbetalning, introduktionsprogram 2020 Pdf, 226 kB. (Pdf, 226 kB)

Första utbetalningen sker ungefär en vecka efter att Skolverket fattat beslut om begäran om utbetalning. Andra utbetalningen sker i september 2020.

Begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning för 2020 var öppen 1 mars - 1 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Den 10 december 2021 fattade Skolverket beslut om redovisning för bidragsåret 2020 i statsbidraget för introduktionsprogram.

Beslutsbilaga återkrav, redovisning av bidrag för introduktionsprogram 2020. Pdf, 586 kB. (Pdf, 586 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. Vi har samlat förslag på vad bidraget kan användas till. Du som huvudman kan använda bidraget till andra insatser, så länge de syftar till att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Bidraget kan användas till kompetensutveckling för personal om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Skolverkets lärportal ​​​​​​​ Länk till annan webbplats.​​​​​​​

I lärportalen finns information om hur du kan arbeta med kollegialt lärande. Här hittar du också Skolverkets moduler för kompetensutveckling.

Bygga svenska​​​​​​​

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för att undervisa nyanlända elever. Materialet kan användas för att följa nyanlända elevers språkutveckling på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Webbkurs i kartläggning av nyanlända elevers kunskaper​​​​​​​

Lär dig att göra kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper i olika ämnen.

Kurser om studie- och yrkesvägledning

Klicka på Studie- och yrkesvägledning under Fokusområde i filtret. Då hittar du våra kurser om studie- och yrkesvägledning.

Andra insatser inom kompetensutveckling

Ni kan också

 • stärka lärarnas arbete för elever med funktionshinder och eller utvecklingsstörning
 • utbilda personal i att hantera traumatiserade elever
 • utbilda personal i interkulturalitet
 • ta fram utbildningspaket om det svenska skolsystemet och svenska normer och värden för personal utan pedagogisk utbildning och för vårdnadshavare.

Bidraget kan användas för konferenser om syftet är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

Skolverkets kalendarium

Här hittar du konferenser, seminarier och webbinarier som Skolverket är med och arrangerar och evenemang där våra medarbetare medverkar.

Skolverkets kalendarium

Här finns också kalendarium för konferenser och fortbildningsdagar

Skolporten – arrangemang Länk till annan webbplats.

Bidraget kan användas för att hjälpa elever att etablera sig på arbetsmarknaden. Ni kan till exempel

 • stärka samverkan mellan skola och arbetsliv
 • ge stöd till att anpassa utbildningen till vad som behövs på arbetsmarknaden, exempelvis genom studiebesök på arbetsplatser som är relevanta för utbildningen och för elevens mål och syfte med utbildningen
 • utveckla ett samarbete med en eller flera arbetsplatser för att göra arbetsplats och handledare mer insatta i elevens syfte och mål med utbildningen.

Bidraget kan användas till insatser för att ytterligare utveckla kvaliteten inom utbildningen på introduktionsprogrammen. Ni kan till exempel

 • ta fram en plan, riktlinjer och rutiner som behövs för utbildningen samt se över åtgärder för arbetssätt och struktur inom programmen
 • se över er organisation vad gäller grupperingar, schemamöjligheter, individuella studieplaner, apl/praktik, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och så vidare
 • försöka hitta möjligheter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar att hitta vägar in i arbetsliv eller vidare studier
 • stärka integreringen mellan introduktionsprogrammen och skolans nationella program, göra kartläggningar, även ämneskartläggningar, se till exempel Bedömningsportalen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
 • ​​​​​​​införa en arbetsgång för att använda bedömningsstödet ”Bygga svenska​​​​​​​”

Bygga svenska​​​​​​​

 • ge lärarna möjlighet att lära känna de olika programmen och lära av varandra för en mer integrerad verksamhet, till exempel genom att planera för kollegialt lärande och samordna insatser för elevernas utveckling.

Bidraget kan användas till personalkostnader, inköp av läromedel och övriga kostnader. Ni kan till exempel

 • ta in vikarier för att frigöra annan personal
 • ge mer tid för pedagoger att coacha och vara mentorer åt elever
 • utveckla studie- och yrkesvägledningen för att stärka elevhälsan och förutsättningarna att nå syftet med utbildningen
 • tillsätta ytterligare resurser, till exempel anställa studiehandledare med specifika språkkunskaper som kan ge studiehandledning på flera språk
 • köpa in teknik och läromedel, exempelvis digitalt baserade program
 • köpa in litteratur för kompetensutveckling och utvecklingsarbete
 • köpa in kompetensutveckling för personalen så att de kan använda digitala verktyg för att stötta elevernas kunskapsutveckling
 • förbättra skolmiljön för att stärka elevernas utbildning
 • anordna planeringsdagar eller utbildningsdagar för att inspirera elever och lärare och stärka utbildningarna
 • finansiera studiebesök, konferenser och utbildningar. Kostnaderna kan bland annat gå till resor och boende.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. För ansökan 2020 gäller att insatserna ska genomföras under kalenderåret 2020. Statsbidraget får inte användas för kostnader för att marknadsföra introduktionsprogrammet.

En huvudman kan beviljas högst 3 miljoner kronor. Fördelningen av statsbidraget baseras på den andel elever som respektive huvudman har av samtliga sökande huvudmäns elever.

I beslut om ansökan finns information om de villkor som gäller för det bidrag du beviljats. Den som tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordning (2017:622) och villkoren i beslut om ansökan.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Varje huvudman som kan söka bidraget kan beviljas maximalt 3 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 14 december 2021.

Frågor och svar

Bidrag för omgången 2020 får användas från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

Ett rambelopp innebär ett belopp som ni är garanterade att kunna begära ut i rekvisitionen. Det gör att ni kan börja planera och genomföra er insats redan efter beslut om ansökan i februari utifrån ert rambelopp.

Tänk på: Er planerade insats måste fortfarande uppfylla villkoren för statsbidraget. I rekvisitionen anger ni hur stor del av ert rambelopp som ni vill begära ut och vad ni ska använda pengarna till.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni kan begära ut hela ert rambelopp i rekvisitionen. Ni kan också välja att begära ut ett lägre belopp eller ett högre belopp.

Nej. Bidraget fördelas utifrån det elevantal ni har i förhållande till det totala elevantalet för att huvudmän som sökt statsbidraget. Bara de huvudmän som skickat in en ansökan ingår i fördelningen och får ett rambelopp.

Bidraget betalas ut efter att ni har begärt ut bidrag i rekvisitionen.

Om ni inte lämnar in en rekvisition kommer ni inte att få någon utbetalning även om ni har beviljats ett belopp i ansökan.