Frågor och svar

Innan vi har fått vårt beslut, kan vi ändra uppgifter i vår ansökan eller begäran om utbetalning?

Kompletteringar eller ändringar ska göras inom ramen för ansökningsperioden eller mellan de datumen ni kan begära om utbetalning. Om handlingarna redan är inskickade kan kompletteringar och ändringar göras av handläggare på Skolverket. Mejla begäran om komplettering eller ändring via:

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Skolverket skiljer på ny uppgift och komplettering eller justering av tidigare lämnad uppgift.

Komplettera uppgifter om en registrerad person

Fram till dess att beslut har fattats kan du komplettera och justera information som gäller för en individ som tidigare rapporterats in i lämnad begäran om utbetalning. Uppgift om personnummer alternativt namn på individen är tillräckligt för att det ska betraktas som att denne rapporterats in.

Komplettera uppgifter med ny person

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med att registrera en ny person efter att dess sista datum har varit, det vill säga efter den 15 oktober respektive den 2 maj.

Minska antalet karriärtjänster vid begäran om utbetalning

Vid begäran om utbetalning är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förehållande till vad som har beviljats i ansökan. Bidragsramen för följande bidragsomgång påverkas inte av hur mycket bidrag som begärts ut året innan. Det går inte att begära ut ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.