Statsbidrag för karriärtjänster 2020/21

Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Underhållsarbete
Från den 24 januari klockan 19.00 till den 27 januari klockan 8.00 kan det förekomma störningar på skolverket.se och våra andra webbplatser och tjänster.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020/21

Bidragsram 2020/21

Bidragsram inför 2020/21

Bidragsramarna kommer att publiceras i början av 2020.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med att begära ut bidraget har rätt behörighet i e-tjänsten för statsbidrag.

Begär utbetalning 1: 1 september–15 oktober 2020

Begäran om utbetalning 1 av 2 är öppen i e-tjänsten 1 september–15 oktober 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Användarmanual för rekvisition av Karriärtjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket avvisar i normalfallet en begäran om utbetalning som kommer in efter sista datum (SKOLFS 2013:147).

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i den beslutade ansökan. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår. 

Så kan du förbereda dig

Samla in de uppgifter du ska lämna när du begär ut bidraget i god tid. Du behöver bland annat ange hur många karriärtjänster som har tillsats och som du vill begära ut statsbidrag för. Om du tidigare har begärt ut bidrag för en lärare behöver du bara fylla i följande uppgifter på nytt: personnummer, månadslön, bidragsdel samt eventuell frånvaro.

För varje lärare ska du ange:

 • personnummer eller motsvarande
 • för- och efternamn
 • typ av karriärtjänst (förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • tjänstgöringsgrad
 • månadslön (heltidslön) inklusive lönen för karriärtjänsten
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget för karriärtjänster)
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen) eller
 • medianlön per månad (endast för nyanställd hos huvudmannen)
 • lärarkategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer
 • skolenhetskod för skolenheten där läraren huvudsakligen undervisar
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • skolform och nivå där försteläraren huvudsakligen undervisar
 • program (endast för gymnasieskola)
 • ämne som tjänsten avser (fylls endast i om tjänsten avser särskilt ämne/ämnen)
 • ämne som forskarexamen avser (endast lektorer)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Beslut om utbetalning

Vi kommer att betala ut bidraget under december 2020. 

Begär utbetalning 2: 15 mars–3 maj 2021

Begäran om utbetalning 2 av 2 är öppen 15 mars–3 maj 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Användarmanual för rekvisition av Karriärtjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket avvisar i normalfallet en begäran om utbetalning som kommer in efter sista datum (SKOLFS 2013:147).

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i den beslutade ansökan. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår. 

Så kan du förbereda dig

Samla in de uppgifter du ska lämna när du begär ut bidraget i god tid. Du behöver bland annat ange hur många karriärtjänster som har tillsats och som du vill begära ut statsbidrag för. Om du tidigare har begärt ut bidrag för en lärare behöver du bara fylla i följande uppgifter på nytt: personnummer, månadslön, bidragsdel samt eventuell frånvaro.

För varje lärare ska du ange

 • personnummer eller motsvarande
 • för- och efternamn
 • typ av karriärtjänst (förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • tjänstgöringsgrad
 • månadslön (heltidslön) inklusive lönen för karriärtjänsten
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget för karriärtjänster)
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen) eller medianlön per månad (endast för nyanställd hos huvudmannen)
 • lärarkategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer
 • skolenhetskod för skolenheten där läraren huvudsakligen undervisar
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • skolform och nivå där försteläraren huvudsakligen undervisar
 • program (endast för gymnasieskola)
 • ämne som tjänsten avser (fylls endast i om tjänsten avser särskilt ämne/ämnen)
 • ämne som forskarexamen avser (endast lektorer)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Beslut om utbetalning 2

Vi kommer att besluta om och betala ut bidraget i juni 2021. Beslutet publiceras här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Verksamheter som inte omfattas av statsbidraget

 •  förskola
 • fritidshem
 • internationella skolor
 • utbildning som leder till International Baccalaureate
 • undervisning vid sjukhus eller institution som är kopplad till ett sjukhus.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att höja lärarnas kompetens.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att huvudmannen ska få statsbidrag för förstelärare och lektorer måste de lärare som utses till en karriärtjänst uppfylla de krav som finns i förordningen för karriärtjänster (SFS 2013:70).

Det är huvudmannen som avgör vem som är kvalificerad att utses till förstelärare och lektor, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarens kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (SKOLFS2013:147 )länk till annan webbplats

Villkor för utbetalning av karriärtjänsten

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen och föreskriften som huvudmannen är skyldig att följa.

Löneökningens storlek

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare.

Har huvudmannen endast en förstelärare och lektor som är anställd sedan tidigare hos huvudmannen ska denne ha minst ett lönepåslag om 5 000 kr per månad för en (1) förstelärartjänst och minst 10 000 kr per månad för en (1) lektorstjänst.

Om huvudmannen har flera förstelärare och lektorer som är anställda sedan tidigare hos huvudmannen kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning för sin karriärtjänst (differentierad lönesättning).

Vid en differentierad lönesättning måste den sammantagna summan för löneökning för alla lärare som huvudmannen begär bidrag för användas, men kan fördelas olika mellan dessa lärare. Exempel:

10 förstelärare x 5 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr.

100 000 kr ska användas för differentierad lönesättning för dessa 15 karriärtjänster. En lärare kan exempelvis få 1 500 kronor i löneökning och en annan kan få 5 500 kronor i löneökning. Exemplet utgår från en tjänstgöringsgrad på 100 procent.

Det är frivilligt för huvudmannen att välja om de vill använda sig av differentierad lönesättning.

Permanent eller tidsbegränsad löneökning

Huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat uppdrag.

Tanken med karriärtjänsterna är att de ska vara långsiktiga och innebära en löneökning för de som utses. Karriärtjänster har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för statsbidraget. Men det finns inga juridiska hinder mot att tidsbestämma uppdrag som förstelärare eller som lektor.

Antalet tjänster som finansieras av statsbidraget kan variera från år till år. Det beror på hur antalet elever hos huvudmannen och totalt i riket förändras. Det är huvudmannen som avgör vad som händer med en karriärtjänst om en huvudman tilldelas färre tjänster i bidragsramen från ett år till nästa.

Elevantalet bygger på statistik från SCB

Deltids- eller heltidsarbete

Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som läraren arbetar. För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad.

Vid frånvaro minskar bidraget

Om en förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period på 30 dagar eller mer minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Om en lärare är frånvarande på heltid under hela perioden betalar Skolverket inte ut något bidrag. Den läraren ska inte heller tas upp vid begäran om utbetalning.

Vid frånvaro som beror på egen sjukdom får huvudmannen ett schablonbelopp för de första 14 dagarna som ersättning för karensdag och sjuklön.

Löneökningen ska betalas ut efter att läraren har påbörjat anställning

Löneökningen ska betalas ut från det datum som läraren påbörjar sin anställning med karriärtjänst.

Karriärtjänsten följer inte med vid byte av arbetsgivare

Karriärtjänsten är knuten till huvudmannen och inte läraren. Karriärtjänsten följer därmed inte med en lärare om hen byter arbetsgivare eftersom läraren därmed byter huvudman. Det är den nya arbetsgivaren som bestämmer om läraren kan anställas med en karriärtjänst.

Om läraren byter skola men inte arbetsgivare

Huvudmannen bestämmer om en lärare som byter skola får behålla sin karriärtjänst eller inte.

En lärare som byter skola hos samma huvudman ska redovisas som tidigare anställd vid begäran om utbetalning av statsbidrag.

Anställning hos två huvudmän

En lärare kan ha karriärtjänst hos flera huvudmän. Det är förutsatt att kravet om att 50 procent av arbetstiden ägnas åt undervisning är uppfyllt hos respektive huvudman. Statsbidraget för respektive huvudman motsvarar då den tjänstgöringsgrad som läraren har hos respektive huvudman. Huvudmännen kan alltså inte dela på statsbidraget med 50 procent var. De delar som inte utnyttjas går tillbaka till statskassan.

Flera lärare på en karriärtjänst

Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt att dessa anställningsperioder inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren. Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen uppfyller förordningens krav.

Kombinera karriärtjänster och Lärarlönelyftet

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med en löneökning via Lärarlönelyftet. Men en lärare med karriärtjänst är inte garanterad en löneökning via Lärarlönelyftet och vice versa. Det är upp till huvudmannen att ta ställning till om en del av lärarlönelyftet ska gå till lärare som har karriärtjänst.

Begär ut bidrag för de tjänster ni tillsätter

Det är möjligt att ansöka om hela bidragsramen vid ansökan och att sedan justera antalet karriärtjänster nedåt när ni begär ut bidraget. Bidrag som inte begärs ut går tillbaka till statsbudgeten.

Statsbidrag kan inte sparas

Vid varje begäran om utbetalning kan huvudmannen begära ut maximalt 50 procent av det beslutade beloppet i ansökan. Bidrag som inte nyttjas kan inte sparas för att användas nästkommande halvår.

Skicka in ansökan och begäran om utbetalningar i tid

I normalfallet avvisar vi sent inkomna ansökningar och begäran om utbetalningar. Det regleras i

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (2013:147)

Villkor för den som får del av löneökningen

Följande villkor gäller för de lärare huvudmannen har utsett till förstelärare eller lektor.

Minst 50 procent av arbetstiden ska vara undervisning

Förstelärare eller lektor ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Detta regleras i 6 § SFS 2013:70 och 10 § SKOLFS 2013:147.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren:

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en viss storlek.

Villkor för förstelärare

En förstelärare

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Villkor för lektorer

En lektor:

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit lektor
 • har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är utfärdad senast den dag hen blivit lektor
 • har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav.

Lärarlegitimation

För att vara behörig för en karriärtjänst krävs i normalfallet lärarlegitimation. En lärare kan tidigast ta del av bidraget från och med den dag som lärarlegitimation utfärdats.

De lärare som undantas kravet om lärarlegitimation regleras i 2 kapitlet 13–17 §§ Skollagen (SFS 2010:800)

 • lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i grundskolan på engelska
 • lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i gymnasieskolan på ett främmande språk
 • speciallärare och specialpedagoger med specialpedagogexamen med specialisering mot utvecklingsstörning som varit anställda före den 1 december 2013 i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna, och för närvarande arbetar inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan
 • speciallärare och specialpedagoger som har förskollärarlegitimation med särskilda behörigheter i sär- och träningsskola som arbetar inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan

Lärar- och förskollärarlegitimation

Komvuxutbildning

En lärare som arbetar på en kommunal vuxenutbildning kan få en karriärtjänst om läraren är anställd av den huvudman som får statsbidrag för karriärtjänsten.

Komvuxutbildning som upphandlats på entreprenad

Lärare som arbetar med kommunal vuxenutbildning och som inte är anställd av utbildningens huvudman kan inte få en karriärtjänst. Det gäller även för lärare som är anställda av anordnare eller entreprenörer som är upphandlade på entreprenad.

Förskoleklass

För att bli förstelärare i förskoleklass krävs det att läraren har en lärarlegitimation och i övrigt uppfyller förordningens krav. Det innebär att en förskollärare med enbart förskollärarlegitimation inte kan bli förstelärare i förskoleklass.

Internationella skolor

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart på internationella skolor eller IB-programmet. Det beror på att statsbidraget inte omfattar dessa skolformer.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och på en internationell skola eller IB-programmet kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom en skolform som omfattas av statsbidraget.

Sjukhusundervisning

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart inom sjukhusundervisning. Det beror på att sjukhusundervisning är en särskild utbildningsform som inte omfattas av statsbidraget.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och med sjukhusundervisning kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom den skolform som statsbidraget omfattar.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019/20 finns det totalt 1 442 miljoner kronor.

Det går till ungefär 15 000 förstelärare och 170 lektorer i Sverige.

Belopp att ansökan om

Alla huvudmän som kan ta del av statsbidraget för Karriärtjänster får varje år en bidragsram. Den anger antalet karriärtjänster och det belopp som dessa huvudmän kan ansöka om. Vi beräknar bidragsramen utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Beslutet om ansökan anger sedan det belopp som huvudmannen kan begära ut.

Bidragets storlek per förstelärare och lektor

 •  85 000 kronor per år för en förstelärare
 • 170 000 kronor per år för en lektor

Huvudmän med minst 75 elever

Huvudmän som har minst 75 elever får en egen bidragsram som anger det antal tjänster och det totala belopp som huvudmannen kan begära ut.

Bidragsramen motsvarar andelen elever hos huvudmannen i förhållande till andelen elever totalt hos samtliga huvudmän som har minst 75 elever. Beloppet är avrundat till närmaste tal som är jämt delbart med 85 000.

Huvudmän med färre än 75 elever

Huvudmän som har färre än 75 elever får ta del av en gemensam bidragspott. De kan begära ut 85 000 kronor vardera, vilket motsvarar en förstelärartjänst.

Den totala bidragspottens storlek varierar mellan bidragsomgångarna och brukar innehålla ungefär 100 till 120 karriärtjänster.

I bidragspotten finns ett begränsat antal tjänster. Om fler huvudmän söker bidrag ur bidragspotten än det finns bidrag att fördela gör Skolverket en prioritering. I första hand prioriterar vi de huvudmän som har fått bidrag föregående bidragsomgång. I andra hand fördelar vi bidraget så att vi får en bra geografisk spridning.

Elevantalet bygger på statistik från SCB

Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån, SCB. Eftersom SCB publicerar statistiken de samlade in i oktober först i mars månad och Skolverket beräknar bidragsramarna i januari innebär detta att vi använder oss av den statistik som föregår bidragsomgången. För att beräkna ramarna för bidragsomgången 2019/20 använder vi oss alltså av elevstatistik från oktober 2017. Det gör att elevantalet kan skilja sig från innevarande år.

Bidragsramen ökar och minskar med elevantalet år från år

Antalet karriärtjänster i bidragsramen kan öka eller minska mellan bidragsomgångarna för en huvudman. Bidragsramen beräknas utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Det innebär att exempelvis en ökning hos en huvudmans elevantal måste ligga i paritet med den totala ökningen i riket för att bidragsramen ska bli oförändrad. Det kan alltså variera från år till år hur många förstelärare som kan finansieras genom det här statsbidraget.

Vid beräkningen av huvudmannens bidragsram ingår elever i de skolformer som omfattas av statsbidraget:

 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Sociala avgifter ingår

I statsbidraget ingår kostnader för sociala avgifter. Det beräknas utifrån en schablon på nästan 42 procent av utbetald löneökning. Om statsbidraget inte till fullo täcker sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. Om huvudmannen får pengar över efter att de sociala avgifterna betalats ut, kan denne själv bestämma hur det kvarstående beloppet ska fördelas.

Senast uppdaterad 16 januari 2020

Frågor och svar