Frågor och svar

Hur fördelas skolor mellan pott 1 och pott 2?

Fördelningsnycklarna som ligger till grund för vilka skolor som tillhör pott 1 och pott 2 baseras på följande variabler, utan inbördes rangordning:

Grundskolenyckeln

 • Kön
 • Elevens födelseland
 • Moderns födelseland
 • Faderns födelseland
 • Föräldrars utbildningsnivå
 • Tid i Sverige

Gymnasienyckeln

 • Meritvärde från grundskolan
 • Utbildningsform (Introduktionsprogram, Yrkesprogram eller Högskoleförberedande program
 • Föräldrars utbildningsnivå
 • Kön
 • Skolår (första, andra eller tredje året)

De skolor som med utgångspunkt från dessa variabler bedöms ha särskilt svåra förutsättningar, samt har minst 50 elever, placeras i pott 2, medan resterande skolor placeras i pott 1.