Statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden 2018/19

Statsbidraget ger huvudmän med skolor i vissa utanförskapsområden en möjlighet att anställa fler lärare med en karriärtjänst. Syftet är att stärka undervisningen i dessa skolor med fler förstelärare och lektorer.

Underhållsarbete 16 november
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag mellan klockan 08.00 och 18.00 den 16 november på grund av ett nätverksarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan: 1 februari–1 mars 2018

Beslut om ansökan

I beslutet om ansökan står det belopp som huvudmännen kan begära ut för bidragsomgången 2018/19.

9 huvudmän sökte statsbidrag för läsåret 2018/19.

Lista över beviljade belopp, ansökan för karriärtjänster i utanförskapsområden 2018PDF (pdf, 79 kB)

Logga in i e-tjänsten för att se ditt beslut. För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Bidragsram inför ansökan 2018/19

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av karriärtjänster i utanförskapsområden och hur mycket bidrag de kan ansöka om.

Bidragsramar inför ansökan, karriärtjänster i utanförskapsområden 2018/19länk till annan webbplats

Ansökan för 2018/19 var öppen 1 februari – 1 mars 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (SKOLFS 2013:147).

Begäran om utbetalning 1: 1 september–15 oktober 2018

Beslut om utbetalning 1

Vi har den 29 november 2018 beviljat bidrag till 7 huvudmän. Bidraget betalades ut under december 2018.

Lista över beviljade belopp, utbetalning 1 för karriärtjänster i utanförskapsområden 2018PDF (pdf, 649 kB)

Logga in i e-tjänsten för att se ditt beslut. För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning 1 av 2 var öppen 1 september – 15 oktober 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi avvisar i normalfallet en begäran om utbetalning som kommer in efter sista datum (SKOLFS 2013:147).

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i den beslutade ansökan. Det går inte att spara pengar för att använda nästa halvår.

Så kan du förbereda dig

Samla in de uppgifter du ska lämna om varje lärare när du begär ut bidraget i god tid. Om du tidigare har begärt ut bidrag för en lärare behöver du bara fylla i följande uppgifter på nytt: personnummer, månadslön, bidragsdel samt eventuell frånvaro.

För varje lärare ska du ange:

 • personnummer eller motsvarande
 • för- och efternamn
 • typ av karriärtjänst (förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • tjänstgöringsgrad
 • månadslön (heltidslön) inklusive lönen för karriärtjänsten
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget)
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen) eller
 • medianlön per månad (endast för nyanställd hos huvudmannen)
 • lärarkategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen) ·
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer
 • skolenhetskod för skolenheten där läraren huvudsakligen undervisar
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • skolform och nivå där försteläraren huvudsakligen undervisar
 • program (endast för gymnasieskola)
 • ämne som tjänsten avser (fylls endast i om tjänsten avser särskilt ämne/ämnen)
 • ämne som forskarexamen avser (endast lektorer)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning. 

Begäran om utbetalning 2: 15 mars–2 maj 2019

Beslut om utbetalning 2

Vi har den 13 juni 2019 beviljat bidrag till 7 huvudmän. Bidraget kommer att betalas ut under juni 2019. Begäran om utbetalning 2 var öppen 15 mars – 2 maj 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Lista över beviljade belopp, utbetalning 2 för karriärtjänster i utanförskapsområden 2019PDF (pdf, 652 kB)

För att logga in i e-tjänsten krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vi avvisar i normalfallet en begäran om utbetalning som kommer in efter sista datum (SKOLFS 2013:147).

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i den beslutade ansökan. Det går inte att spara pengar för att använda nästa halvår. 

Så kan du förbereda dig

Samla in de uppgifter du ska lämna om varje lärare när du begär ut bidraget i god tid. Om du tidigare har begärt ut bidrag för en lärare behöver du bara fylla i följande uppgifter på nytt: personnummer, månadslön, bidragsdel samt eventuell frånvaro.

För varje lärare ska du ange:

 • personnummer eller motsvarande
 • för- och efternamn
 • typ av karriärtjänst (förstelärare eller lektor)
 • anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
 • anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • tjänstgöringsgrad
 • månadslön (heltidslön) inklusive lönen för karriärtjänsten
 • bidragsdel (del av heltidslön som finansieras med hjälp av statsbidraget)
 • tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen) eller
 • medianlön per månad (endast för nyanställd hos huvudmannen)
 • lärarkategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen)
 • eventuell sammanhängande frånvaro i 30 dagar eller mer
 • skolenhetskod för skolenheten där läraren huvudsakligen undervisar
 • uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
 • skolform och nivå där försteläraren huvudsakligen undervisar
 • program (endast för gymnasieskola)
 • ämne som tjänsten avser (fylls endast i om tjänsten avser särskilt ämne/ämnen)
 • ämne som forskarexamen avser (endast lektorer)
 • intygande om att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän med förskoleklasser och grundskolor i områden som definierats med en kod för Small Areas for Market Statistics, SAMS. Dessa områden beskrivs i förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

Områden som berörs av statsbidraget

Områden som berörs av statsbidraget

Kommun

Område och SAMS-kod

Stockholm

Rinkeby (1800148)

Tensta (1800151)

Södertälje

Ronna (1810032-34)

Hovsjö (1810038)

Växsjö

Araby (7800112-15,20)

Kristianstad

Gamlegården (1290048-52)

Malmö

Herrgården (12900048-52)

Södra Sofielund (12800098-101)

Landskrona

Centrum-Öster (12800098-101)

Borås

Hässleholmen (14900041-44)

Göteborg

Gårdsten (14800751-56, 67)

Hjällbo (14800781-84, 87-88, 91)

Norra Biskopsgården (14800807-09)

Bergsjön (14800401-06, 08-16)

Trollhättan

Kronogården (14880011-13)

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ger huvudmän med förskoleklasser och grundskolor i vissa utanförskapsområden möjlighet att anställa fler förstelärare och lektorer. Bidraget ska gå till att anställa ytterligare förstelärare och lektorer utöver det antal lärare som har finansierats inom ramen för statsbidrag för Karriärtjänster.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att kunna få statsbidraget ska huvudmannen följa villkor enligt förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

För att begära ut bidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden behöver huvudmannen uppfylla ett antal villkor i förordningen för statsbidraget för karriärtjänster och villkoren i förordningen om extra karriärtjänster i utanförskapsområden. Här kommer en sammanställning över dessa villkor.

Villkor som ska vara uppfyllda avseende statsbidrag för karriärtjänster enligt förordning (2013:70). Huvudmannen ska ha

 • ansökt om hela sin bidragsram i statsbidraget för karriärtjänster
 • en andel förstelärare inom ramen för statsbidraget för karriärtjänster enligt förordning (2013:70) som tjänstgör på skolor i SAMS-områden. Denna andel lärare ska vara samma som den andelen elever på skolor i SAMS-områden utgör av huvudmannens totala elevantal. Skolverket beräknar andelen förstelärare med utgångspunkt från elevstatistik och publicerar det i samband med ansökan. Vid begäran om utbetalning gör vi en beräkning av vilket antal tjänster andelen motsvarar som ska tjänstgöra vid skolorna i SAMS-områden. Beräkningen av antalet tjänster utgår från de lärare som huvudmannen begär ut bidrag för. Se exemplet nedan för att räkna ut andelen lärare som ska tjänstgöra på skolor i SAMS-områden.

Villkor som ska vara uppfyllda avseende statsbidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden enligt förordning (2014:145). Huvudmannen ska ha

 • ansökt om hela sin bidragsram i statsbidraget för extra karriärtjänster till utanförskapsområden
 • skolor inom de SAMS-områden som definieras som utanförskapsområden enligt förordning (2014:145)
 • minst så många förstelärare och lektorer att huvudmannens hela bidragsram kan användas. En huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre uppfyller villkoren får högst samma belopp i statsbidrag som föregående år. Om det finns särskilda skäl kan huvudmannen få statsbidrag även om villkoren inte är uppfyllt.

Exempel på uträkning av andelen lärare som ska tjänstgöra på skolor i SAMS-områden

Det här exemplet visar hur du kan räkna ut andelen lärare som ska tjänstgöra på skolor i SAMS-områden för vilka huvudmannen begär ut statsbidrag för Karriärtjänster enligt förordning (2013:70).

1. Räkna ut andel elever i utanförskapsområden

En huvudman ansvarar för totalt 10 000 elever i sina skolor. Av dessa elever går 300 elever i skolor i utanförskapsområden (i förskoleklass och i grundskola). Dessa utgör 3 procent av huvudmannens elever (300/10 000 = 0,03 = 3 %).

Det betyder att 3 procent av huvudmannens tillsatta förstelärare ska tjänstgöra på skolor i utanförskapsområden inom ramen för Statsbidraget för karriärtjänster.

2. Sök hela ramen i Statsbidrag för karriärtjänster

Huvudmannen har en bidragsram på 500 förstelärare i karriärtjänster. För att kunna söka det här extra statsbidraget för karriärtjänster måste huvudmannen först söka hela bidragsramen för Statsbidrag för karriärtjänster.

3. Antalet lärare i utanförskapsområden ska motsvara andelen elever

Vid utbetalning för statsbidraget för karriärtjänster begär huvudmannen ut bidrag för 400 förstelärare och inte för 500. Huvudmannen har av olika skäl inte kunnat tillsätta samtliga 500 tjänster.

Av dessa 400 förstelärare måste 3 procent arbeta på skolor i utanförskapsområden.

Det innebär att 12 förstelärare ska arbeta på skolor i utanförskapsområden. (0,03*400 = 12)

Slutsats av exemplet

För att få det här extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområden måste alltså huvudmannen ha tillsatt 12 förstelärare på skolor i utanförskapsområden inom ramen för statsbidraget för karriärtjänster.

Villkor för utbetalning av karriärtjänsten

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningarna och föreskriften som huvudmannen är skyldig att följa. Det är samma villkor som till statsbidraget för karriärtjänster.

Löneökningens storlek

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare.

Om huvudmannen utser endast en förstelärare eller lektor, och hen är anställd sedan tidigare hos huvudmannen, ska denne ha minst ett lönepåslag om 5 000 kr per månad för en förstelärartjänst och minst 10 000 kr per månad för en lektorstjänst.

Om huvudmannen har flera lärare som är anställda sedan tidigare, vilka utses till en karriärtjänst, kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning (differentierad lönesättning).

Vid en differentierad lönesättning måste den sammantagna summan för löneökning för alla lärare som huvudmannen begär bidrag för användas, men kan fördelas olika mellan dessa lärare. Exempel:

10 förstelärare x 5 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr.

100 000 kr ska användas för differentierad lönesättning för dessa 15 karriärtjänster. En lärare kan exempelvis få 1 500 kronor i löneökning och en annan kan få 5 500 kronor i löneökning.

Exemplet utgår från en tjänstgöringsgrad på 100 procent.

Det är frivilligt för huvudmannen att välja om de vill använda sig av differentierad lönesättning.

Permanent eller tidsbegränsad löneökning

Huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat uppdrag

Tanken med karriärtjänsterna är att de ska vara långsiktiga och innebära en löneökning för de som utses. Karriärtjänster har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för statsbidraget. Men det finns inga juridiska hinder mot att tidsbestämma uppdrag som förstelärare eller som lektor.

Antalet tjänster som finansieras av statsbidraget kan variera från år till år. Det beror på hur antalet elever hos huvudmannen och totalt i riket förändras. Det är huvudmannen som avgör vad som händer med en karriärtjänst om en huvudman tilldelas färre tjänster i bidragsramen från ett år till nästa.

Deltids- eller heltidsarbete

Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som läraren arbetar. För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad till lärarens tjänstgöringsgrad.

Vid frånvaro minskar bidraget

Om en förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period på 30 dagar eller mer minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Om en lärare är frånvarande på heltid under hela perioden betalar Skolverket inte ut något bidrag. Den läraren ska inte heller tas upp vid begäran om utbetalning.

Vid frånvaro som beror på egen sjukdom får huvudmannen ett schablonbelopp för de första 14 dagarna som ersättning för karensdag och sjuklön.

Löneökningen ska betalas ut efter att läraren har påbörjat anställning

Löneökningen ska betalas ut från det datum som läraren påbörjar anställningen med karriärtjänst.

Karriärtjänsten följer inte med vid byte av arbetsgivare

Karriärtjänsten är knuten till huvudmannen och inte läraren. Karriärtjänsten följer därmed inte med en lärare om hen byter arbetsgivare eftersom läraren därmed byter huvudman. Det är den nya arbetsgivaren som bestämmer om läraren kan anställas med en karriärtjänst.

Om läraren byter skola men inte arbetsgivare

Huvudmannen bestämmer om en lärare som byter skola får behålla sin karriärtjänst eller inte.

En lärare som byter skola hos samma huvudman ska redovisas som tidigare anställd vid begäran om utbetalning av statsbidrag.

Anställning hos två huvudmän

En lärare kan ha karriärtjänst hos flera huvudmän. Det är förutsatt att kravet om att 50 procent av arbetstiden ägnas åt undervisning är uppfyllt hos respektive huvudman. Statsbidraget för respektive huvudman motsvarar då den tjänstgöringsgrad som läraren har hos respektive huvudman. Huvudmännen kan alltså inte dela på statsbidraget med 50 procent var. De delar som inte utnyttjas går tillbaka till statskassan.

Flera lärare på en karriärtjänst

Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt att anställningsperioderna inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren.

Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen uppfyller förordningens krav.

Kombinera karriärtjänster och Lärarlönelyftet

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med en löneökning via Lärarlönelyftet. Men en lärare med karriärtjänst är inte garanterad en löneökning via Lärarlönelyftet och vice versa. Det är upp till huvudmannen att ta ställning till om lärarlönelyftet ska gå till lärare som har karriärtjänst.

Begär ut bidrag för de tjänster ni tillsätter

Det är möjligt att ansöka om hela bidragsramen vid ansökan och att sedan justera antalet karriärtjänster nedåt när ni begär ut bidraget. Bidrag som inte begärs ut går tillbaka till statsbudgeten.

Statsbidrag kan inte sparas

Vid varje begäran om utbetalning kan huvudmannen begära ut maximalt 50 procent av det beslutade beloppet i ansökan. Bidrag som inte nyttjas kan inte sparas för att användas nästkommande halvår.

Skicka in ansökan och begäran om utbetalningar i tid

I normalfallet avvisar vi sent inkomna ansökningar och begäran om utbetalningar. Det regleras i

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (2013:147).

Villkor för den som får del av löneökningen

Följande villkor gäller för de lärare huvudmannen har utsett till förstelärare eller lektor.

Minst 50 procent av arbetstiden ska vara undervisning

Förstelärare eller lektor ska ägna minst 50 procent åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Detta regleras i 6 § SFS 2013:70 och 10 § SKOLFS 2013:147.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en viss storlek.

Villkor för förstelärare

En förstelärare

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolan. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Villkor för lektorer

En lektor

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit lektor
 • har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är utfärdad senast den dag hen blivit lektor
 • har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolan. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav.

Lärarlegitimation

För att vara behörig för en karriärtjänst krävs i normalfallet lärarlegitimation. En lärare kan tidigast ta del av bidraget från och med den dag som lärarlegitimation utfärdats.

De lärare som undantas kravet om lärarlegitimation regleras i 2 kapitlet 13–17 §§ Skollagen (SFS 2010:800)

Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som har en utländsk lärarexamen som motsvarar en svensk lärarexamen, och som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning. Exempel på språkundervisning är engelska, spanska, tyska, franska och modersmålsundervisning

Lärar- och förskollärarlegitimation

Förskoleklass

För att bli förstelärare i förskoleklass krävs det att läraren har en lärarlegitimation och i övrigt uppfyller förordningens krav. Det innebär att en förskollärare med enbart förskollärarlegitimation inte kan bli förstelärare i förskoleklass.

Internationella skolor

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart på internationella skolor eller IB-programmet. Det beror på att statsbidraget inte omfattar dessa skolformer.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och på en internationell skola eller IB-programmet kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom en skolform som omfattas av statsbidraget.

Sjukhusundervisning

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart inom sjukhusundervisning. Det beror på att sjukhusundervisning är en särskild utbildningsform som inte omfattas av statsbidraget.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och med sjukhusundervisning kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom den skolform som statsbidraget omfattar.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018/19 finns det totalt 16 miljoner kronor.

Bidraget finansierar löneökningar för ca 180 förstelärare och lektorer i Sverige.

Belopp att ansökan om

Alla huvudmän som kan ta del av statsbidraget för extra karriärtjänster i utanförskapsområden får varje år en bidragsram. Den anger antalet karriärtjänster och det belopp som dessa huvudmän kan ansöka om.

Belopp att begära ut

Beslutet om ansökan anger det belopp som huvudmannen sedan kan begära ut.

Bidragets storlek per förstelärare och lektor

 • 85 000 kronor per år för en förstelärare
 • 170 000 kronor per år för en lektor

Så tar vi fram bidragsramarna

Skolverket fastställer bidragsramen till ett belopp som motsvarar andelen elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de valda utanförskapsområdena i förhållande till andelen elever hos alla huvudmän inom dessa områden. Beloppet avrundas till närmsta tal som är delbart med 85 000 kr.

För att tilldelas en bidragsram måste huvudmannen ha haft elever under det föregående året.

Elevantalet bygger på statistik från SCB

Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån, SCB. Eftersom SCB publicerar statistiken de samlade in i oktober först i mars månad och Skolverket beräknar bidragsramarna i januari innebär detta att vi använder oss av den statistik som föregår bidragsomgången. För att beräkna ramarna för bidragsomgången 2018/19 använder vi oss alltså av elevstatistik från oktober 2016. Det gör att elevantalet kan skilja sig från innevarande år.

Bidragsramen ökar och minskar med elevantalet år från år

Antalet karriärtjänster i bidragsramen kan öka eller minska mellan bidragsomgångarna för en huvudman. Bidragsramen beräknas utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Det innebär att exempelvis en ökning hos en huvudmans elevantal måste ligga i paritet med den totala ökningen i riket för att bidragsramen ska bli oförändrad. Det kan alltså variera från år till år hur många förstelärare som kan finansieras genom det här statsbidraget.

Vid beräkningen av huvudmannens bidragsram ingår elever i skolformerna förskoleklass och grundskola som omfattas av statsbidraget.

Sociala avgifter ingår

I statsbidraget ingår kostnader för sociala avgifter. Det beräknas utifrån en schablon på nästan 42 procent av utbetald löneökning. Om statsbidraget inte till fullo täcker sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. Om huvudmannen får pengar över efter att de sociala avgifterna betalats ut, kan denne själv bestämma hur det kvarstående beloppet ska fördelas.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019

Frågor och svar

Kompletteringar eller ändringar ska göras inom ramen för ansökningsperioden eller mellan de datumen ni kan begära om utbetalning. Om handlingarna redan är inskickade kan kompletteringar och ändringar göras av handläggare på Skolverket. Mejla begäran om komplettering eller ändring via:

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Skolverket skiljer på ny uppgift och komplettering eller justering av tidigare lämnad uppgift.

Komplettera uppgifter om en registrerad person

Fram till dess att beslut har fattats kan du komplettera och justera information som gäller för en individ som tidigare rapporterats in i lämnad begäran om utbetalning. Uppgift om personnummer alternativt namn på individen är tillräckligt för att det ska betraktas som att denne rapporterats in.

Komplettera uppgifter med ny person

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med att registrera en ny person efter att dess sista datum har varit, det vill säga efter den 15 oktober respektive den 2 maj.

Minska antalet karriärtjänster vid begäran om utbetalning

Vid begäran om utbetalning är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förehållande till vad som har beviljats i ansökan. Bidragsarmen för följande bidragsår påverkas inte av hur mycket bidrag som begärts ut året innan. Det går inte att begära ut ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.

Om förhållandena ändras efter att beslut om begäran om utbetalning har fattats ska huvudmannen meddela Skolverket om de nya förhållandena. Det kan exempelvis avse tjänstledighet, sjukdom eller att en lärare har slutat sin tjänst.

Informationen lämnas av huvudmannen till Skolverket via

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Ange:

 • Organisationsnummer,
 • personnummer tillhörande berörd person(-er),
 • period som förändringen gäller, och vad den förändrade omständigheten är, t ex. ”Person X har slutat sin anställning och erhåller från denna dag ingen lön för en karriärtjänst.”.

Om ni inte har kunnat betala ut de pengar ni har fått till den personal ni angett i er begäran om utbetalning ska ni betala tillbaka pengarna till Skolverket. Det kan till exempel bero på att en person slutat eller gått ner i tjänstgöringsgrad. Om det gäller flera personer ber vi er att komma in med en samlad information för alla dessa personer.

Kontakta Skolverket via

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Ni kan även behöva betala tillbaka statsbidrag om det i efterhand visar sig att huvudmannen eller en lärare som ni har fått bidrag för inte uppfyller villkoren i förordningen.

Skolverket gör även stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässigt valda, de kan också ske på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket återkräver bidrag från huvudmannen om detta har använts på ett otillåtet sätt.

När du begär ut bidraget är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förhållande till beviljat antal tjänster och belopp i ansökan. Bidragsramen för följande bidragsomgång påverkas inte av hur mycket bidrag som ni har begärt ut året innan. Det går inte att begära ut ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.

Vid nyanställning

Om ni nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 5 000 kronor mer i lön per månad än medianlönen för de lärare inom samma kategori som är anställda hos er. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kronor mer i lön än medianlönen för lärare inom samma kategori.

Vid deltid

Ni kan utse en deltidsanställd lärare till förstelärare eller lektor. Bidraget minskar då så att det motsvarar lärarens grad av tjänst. Det är inte möjligt för två lärare att dela på en karriärtjänst.

Flera lärare på en karriärtjänst

Nej. Tidigare har det varit möjligt att söka utöver bidragsramen i och med att storleken på den totala summan vi hade att fördela ökade år från år. Detta är inte längre möjligt eftersom statsbidraget nu är fullt utbyggt. 

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. Det finns i nuläget inget sista datum angivet för statsbidraget.