Tre statsbidrag blir ett

Statsbidrag för karriärsteg för lärare, statsbidrag för karriärsteg för lärare i utanförskapsområden och statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster ersätts, från och med 1 juli 2020, och uppgår i det nya bidraget statsbidrag för karriärtjänster 2020/21.

Statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20

Statsbidraget ger huvudmän med skolor i vissa utanförskapsområden en möjlighet att anställa fler lärare med en karriärtjänst. Syftet är att stärka undervisningen i dessa skolor med fler förstelärare och lektorer.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Den 26 juni 2019 beslutade regeringen om att ändra förordningen för statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden. Förändringarna i förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2019.

Den 15 augusti beslutade vi om en ny bidragsram för bidragsåret 2019/20 och erbjöd huvudmännen som kan söka statsbidraget möjligheten att begära ändring av sin ansökan för bidragsåret 2019/20.

Ansökan: Beslut 2019

Beslut om ansökan

I beslutet om ansökan står det belopp som huvudmännen kan begära ut för bidragsomgången 2019/20.

Lista över beviljade belopp, ändring av ansökan för karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20PDF (pdf, 658 kB)

Lista över beviljade belopp, ansökan för karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20PDF (pdf, 654 kB)

Ansökan

Ansökan för 2019/20 var öppen 1 februari–1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (SKOLFS 2014:51).

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. 

Bidragsram inför ansökan 2019/20

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kunde ta del av karriärtjänster i utanförskapsområden och hur mycket bidrag de kunde ansöka om.

Bidragsramar, karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20PDF (pdf, 110 kB)

Beslut om ansökan

I beslutet om ansökan står det belopp som huvudmännen kan begära ut för bidragsomgången 2019/20.

Lista över beviljade belopp, ändring av ansökan för karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20PDF (pdf, 658 kB)

Lista över beviljade belopp, ansökan för karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20PDF (pdf, 654 kB)

Ansökan

Ansökan för 2019/20 var öppen 1 februari–1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Skolverket avvisar i normalfallet ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (SKOLFS 2014:51).

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. 

Bidragsram inför ansökan 2019/20

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kunde ta del av karriärtjänster i utanförskapsområden och hur mycket bidrag de kunde ansöka om.

Bidragsramar, karriärtjänster i utanförskapsområden 2019/20PDF (pdf, 110 kB)

Begäran om utbetalning 1: 20 september–15 oktober 2019

Begäran om utbetalning 1 av 2 var öppen 20 september–15 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi har beviljat bidrag till 7 huvudmän om totalt 17 856 885 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

För att logga in e-tjänsten krävs att du är en användare med behörighet för bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Begäran om utbetalning 1 av 2 var öppen 20 september–15 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi har beviljat bidrag till 7 huvudmän om totalt 17 856 885 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

För att logga in e-tjänsten krävs att du är en användare med behörighet för bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Begäran om utbetalning 2: Beslut maj 2020

Begäran om utbetalning 2 av 2 var öppen 15 mars–4 maj 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi har beviljat bidrag till 8 huvudmän om totalt 18 870 639 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

För att logga in e-tjänsten krävs att du är en användare med behörighet för bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning 2 av 2 var öppen 15 mars–4 maj 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi har beviljat bidrag till 8 huvudmän om totalt 18 870 639 kronor.

Vid varje begäran om utbetalning går det att begära ut som mest 50 procent av beloppet i beslutet för ansökan 2019/20. Det går inte att spara pengar för att använda till nästa halvår.

För att logga in e-tjänsten krävs att du är en användare med behörighet för bidraget.

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän med förskoleklasser och grundskolor i områden som definierats med en kod för Small Areas for Market Statistics, SAMS kan söka bidraget. Dessa områden beskrivs i förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

Områden som berörs av statsbidraget

Områden som berörs av statsbidraget

Kommun

Område och SAMS-kod

Stockholm

Rinkeby (1800148)

Tensta (1800151)

Södertälje

Ronna (1810032-34)

Hovsjö (1810038)

Växjö

Araby (7800112-15,20)

Kristianstad

Gamlegården (1290048-52)

Malmö

Herrgården (12900048-52)

Södra Sofielund (12800098-101)

Landskrona

Centrum-Öster (12800098-101)

Borås

Hässleholmen (14900041-44)

Göteborg

Gårdsten (14800751-56, 67)

Hjällbo (14800781-84, 87-88, 91)

Norra Biskopsgården (14800807-09)

Bergsjön (14800401-06, 08-16)

Trollhättan

Kronogården (14880011-13)

Områden som berörs av statsbidraget

Kommun

Område och SAMS-kod

Stockholm

Rinkeby (1800148)

Tensta (1800151)

Södertälje

Ronna (1810032-34)

Hovsjö (1810038)

Växjö

Araby (7800112-15,20)

Kristianstad

Gamlegården (1290048-52)

Malmö

Herrgården (12900048-52)

Södra Sofielund (12800098-101)

Landskrona

Centrum-Öster (12800098-101)

Borås

Hässleholmen (14900041-44)

Göteborg

Gårdsten (14800751-56, 67)

Hjällbo (14800781-84, 87-88, 91)

Norra Biskopsgården (14800807-09)

Bergsjön (14800401-06, 08-16)

Trollhättan

Kronogården (14880011-13)

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ger huvudmän med förskoleklasser och grundskolor i vissa utanförskapsområden möjlighet att anställa fler förstelärare och lektorer.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att kunna få statsbidraget ska huvudmannen både följa villkor enligt förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

Villkoren för statsbidraget styrs av

 • För att begära ut bidrag för extra karriärtjänster i utanförskapsområden behöver huvudmannen uppfylla villkoren i förordningen om extra karriärtjänster i utanförskapsområden. Huvudmannen måste också ha skolor inom de SAMS-områden som definieras som utanförskapsområden enligt förordning (2014:145).

Villkor för utbetalning av karriärtjänsten

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningarna och föreskriften som huvudmannen är skyldig att följa. Det är samma villkor som till statsbidraget för karriärtjänster.

Löneökningens storlek

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 10 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare.

Om huvudmannen utser endast en förstelärare eller lektor, och hen är anställd sedan tidigare hos huvudmannen, ska denne ha ett lönepåslag om minst 10 000 kr per månad för en förstelärartjänst och minst 10 000 kr per månad för en lektorstjänst.

Om huvudmannen har flera lärare som är anställda sedan tidigare, vilka utses till en karriärtjänst, kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning (differentierad lönesättning).

Vid en differentierad lönesättning måste den sammantagna summan för löneökning för alla lärare som huvudmannen begär bidrag för användas, men kan fördelas olika mellan dessa lärare. Exempel:

5 förstelärare x 10 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr.

100 000 kr ska användas för differentierad lönesättning för dessa 10 karriärtjänster. En lärare kan exempelvis få 6 000 kronor i löneökning och en annan kan få 14 000 kronor i löneökning.

Exemplet utgår från en tjänstgöringsgrad på 100 procent.

Det är frivilligt för huvudmannen att välja om de vill använda sig av differentierad lönesättning.

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 10 000 kr mer i lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen för samma kategori lärare.

Om huvudmannen utser endast en förstelärare eller lektor, och hen är anställd sedan tidigare hos huvudmannen, ska denne ha ett lönepåslag om minst 10 000 kr per månad för en förstelärartjänst och minst 10 000 kr per månad för en lektorstjänst.

Om huvudmannen har flera lärare som är anställda sedan tidigare, vilka utses till en karriärtjänst, kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning (differentierad lönesättning).

Vid en differentierad lönesättning måste den sammantagna summan för löneökning för alla lärare som huvudmannen begär bidrag för användas, men kan fördelas olika mellan dessa lärare. Exempel:

5 förstelärare x 10 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 kr + 50 000 kr = 100 000 kr.

100 000 kr ska användas för differentierad lönesättning för dessa 10 karriärtjänster. En lärare kan exempelvis få 6 000 kronor i löneökning och en annan kan få 14 000 kronor i löneökning.

Exemplet utgår från en tjänstgöringsgrad på 100 procent.

Det är frivilligt för huvudmannen att välja om de vill använda sig av differentierad lönesättning.

Permanent eller tidsbegränsad löneökning

Huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat uppdrag

Tanken med karriärtjänsterna är att de ska vara långsiktiga och innebära en löneökning för de som utses. Men det finns inga juridiska hinder mot att tidsbestämma uppdrag som förstelärare eller som lektor.

Antalet tjänster som finansieras av statsbidraget kan variera från år till år. Det beror på hur antalet elever hos huvudmannen och totalt i riket förändras. Det är huvudmannen som avgör vad som händer med en karriärtjänst om en huvudman tilldelas färre tjänster i bidragsramen från ett år till nästa.

Huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat uppdrag

Tanken med karriärtjänsterna är att de ska vara långsiktiga och innebära en löneökning för de som utses. Men det finns inga juridiska hinder mot att tidsbestämma uppdrag som förstelärare eller som lektor.

Antalet tjänster som finansieras av statsbidraget kan variera från år till år. Det beror på hur antalet elever hos huvudmannen och totalt i riket förändras. Det är huvudmannen som avgör vad som händer med en karriärtjänst om en huvudman tilldelas färre tjänster i bidragsramen från ett år till nästa.

Deltids- eller heltidsarbete

Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som läraren arbetar. För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad till lärarens tjänstgöringsgrad.

Huvudmannen ska betala ut löneökningen för den tid som läraren arbetar. För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad till lärarens tjänstgöringsgrad.

Vid frånvaro minskar bidraget

Om en förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period på 30 dagar eller mer minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Om en lärare är frånvarande på heltid under hela perioden betalar Skolverket inte ut något bidrag. Den läraren ska inte heller tas upp vid begäran om utbetalning.

Vid frånvaro som beror på egen sjukdom får huvudmannen ett schablonbelopp för de första 14 dagarna som ersättning för karensdag och sjuklön.

Om en förstelärare eller lektor är helt eller delvis frånvarande under en sammanhängande period på 30 dagar eller mer minskar bidraget i motsvarande grad. Frånvaro kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Huvudmannen ska rapportera frånvaron vid begäran om utbetalning.

Om en lärare är frånvarande på heltid under hela perioden betalar Skolverket inte ut något bidrag. Den läraren ska inte heller tas upp vid begäran om utbetalning.

Vid frånvaro som beror på egen sjukdom får huvudmannen ett schablonbelopp för de första 14 dagarna som ersättning för karensdag och sjuklön.

Löneökningen ska betalas ut efter att läraren har påbörjat anställning

Löneökningen ska betalas ut från det datum som läraren påbörjar anställningen med karriärtjänst.

Löneökningen ska betalas ut från det datum som läraren påbörjar anställningen med karriärtjänst.

Karriärtjänsten följer inte med vid byte av arbetsgivare

Karriärtjänsten är knuten till huvudmannen och inte läraren. Karriärtjänsten följer därmed inte med en lärare om hen byter arbetsgivare eftersom läraren därmed byter huvudman. Det är den nya arbetsgivaren som bestämmer om läraren kan anställas med en karriärtjänst.

Karriärtjänsten är knuten till huvudmannen och inte läraren. Karriärtjänsten följer därmed inte med en lärare om hen byter arbetsgivare eftersom läraren därmed byter huvudman. Det är den nya arbetsgivaren som bestämmer om läraren kan anställas med en karriärtjänst.

Om läraren byter skola men inte arbetsgivare

Det är upp till huvudmannen att bestämma om läraren har kvar sin karriärtjänst vid byte av skola, men kom ihåg att ni bara kan begära ut pengar för karriärtjänster som finns i skolorna i de SAMS-områden som statsbidragets förordning riktar sig till.

En lärare som byter skola hos samma huvudman ska redovisas som tidigare anställd vid begäran om utbetalning av statsbidrag.

Det är upp till huvudmannen att bestämma om läraren har kvar sin karriärtjänst vid byte av skola, men kom ihåg att ni bara kan begära ut pengar för karriärtjänster som finns i skolorna i de SAMS-områden som statsbidragets förordning riktar sig till.

En lärare som byter skola hos samma huvudman ska redovisas som tidigare anställd vid begäran om utbetalning av statsbidrag.

Anställning hos två huvudmän

En lärare kan ha karriärtjänst hos flera huvudmän. Det är förutsatt att kravet om att 50 procent av arbetstiden ägnas åt undervisning är uppfyllt hos respektive huvudman. Statsbidraget för respektive huvudman motsvarar då den tjänstgöringsgrad som läraren har hos respektive huvudman. Huvudmännen kan alltså inte dela på statsbidraget med 50 procent var. De delar som inte utnyttjas går tillbaka till statskassan.

En lärare kan ha karriärtjänst hos flera huvudmän. Det är förutsatt att kravet om att 50 procent av arbetstiden ägnas åt undervisning är uppfyllt hos respektive huvudman. Statsbidraget för respektive huvudman motsvarar då den tjänstgöringsgrad som läraren har hos respektive huvudman. Huvudmännen kan alltså inte dela på statsbidraget med 50 procent var. De delar som inte utnyttjas går tillbaka till statskassan.

Flera lärare på en karriärtjänst

Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt att anställningsperioderna inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren.

Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen uppfyller förordningens krav.

Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder på samma karriärtjänst, förutsatt att anställningsperioderna inte överlappar varandra. Om en lärare avslutar sin karriärtjänst är det möjligt att få statsbidrag för den nya läraren tidigast från och med dagen efter att den förra läraren har slutat sin tjänst.

Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren.

Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen uppfyller förordningens krav.

Kombinera karriärtjänster och Lärarlönelyftet

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med en löneökning via Lärarlönelyftet. Men en lärare med karriärtjänst är inte garanterad en löneökning via Lärarlönelyftet och vice versa. Det är upp till huvudmannen att ta ställning till om lärarlönelyftet ska gå till lärare som har karriärtjänst.

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med en löneökning via Lärarlönelyftet. Men en lärare med karriärtjänst är inte garanterad en löneökning via Lärarlönelyftet och vice versa. Det är upp till huvudmannen att ta ställning till om lärarlönelyftet ska gå till lärare som har karriärtjänst.

Begär ut bidrag för de tjänster ni tillsätter

Det är möjligt att ansöka om hela bidragsramen vid ansökan och att sedan justera antalet karriärtjänster nedåt när ni begär ut bidraget. Bidrag som inte begärs ut går tillbaka till statsbudgeten.

Det är möjligt att ansöka om hela bidragsramen vid ansökan och att sedan justera antalet karriärtjänster nedåt när ni begär ut bidraget. Bidrag som inte begärs ut går tillbaka till statsbudgeten.

Statsbidrag kan inte sparas

Vid varje begäran om utbetalning kan huvudmannen begära ut maximalt 50 procent av det beslutade beloppet i ansökan. Bidrag som inte nyttjas kan inte sparas för att användas nästkommande halvår.

Vid varje begäran om utbetalning kan huvudmannen begära ut maximalt 50 procent av det beslutade beloppet i ansökan. Bidrag som inte nyttjas kan inte sparas för att användas nästkommande halvår.

Skicka in ansökan och begäran om utbetalningar i tid

I normalfallet avvisar vi sent inkomna ansökningar. Det regleras i Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och i grundskolor i utanförskapsområden (2014:51).

I normalfallet avvisar vi sent inkomna ansökningar. Det regleras i Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och i grundskolor i utanförskapsområden (2014:51).

Villkor för den som får del av löneökningen

Följande villkor gäller för de lärare huvudmannen har utsett till förstelärare eller lektor.

Minst 50 procent av arbetstiden ska vara undervisning

Förstelärare eller lektor ska ägna minst 50 procent åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Detta regleras i 6 § SFS 2014:145 och 9 § SKOLFS 2014:51.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en viss storlek.

Förstelärare eller lektor ska ägna minst 50 procent åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Detta regleras i 6 § SFS 2014:145 och 9 § SKOLFS 2014:51.

Uppgifter som hör till undervisningen

Detta kan till exempel innebära att läraren

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en viss storlek.

Villkor för förstelärare

Försteläraren

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolan. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Försteläraren

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolan. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Villkor för lektorer

Lektorn

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit lektor
 • har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är utfärdad senast den dag hen blivit lektor
 • har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolan. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav.

Lektorn

 • har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit lektor
 • har en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) som är utfärdad senast den dag hen blivit lektor
 • har visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år som lärare inom skolan. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid. Lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav.

Lärarlegitimation

För att vara behörig för en karriärtjänst krävs i normalfallet lärarlegitimation. En lärare kan tidigast ta del av bidraget från och med den dag som lärarlegitimation utfärdats.

De lärare som undantas kravet om lärarlegitimation regleras i 2 kapitlet 13–17 §§ Skollagen (SFS 2010:800)

Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som har en utländsk lärarexamen som motsvarar en svensk lärarexamen, och som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning. Exempel på språkundervisning är engelska, spanska, tyska, franska och modersmålsundervisning

Lärar- och förskollärarlegitimation

För att vara behörig för en karriärtjänst krävs i normalfallet lärarlegitimation. En lärare kan tidigast ta del av bidraget från och med den dag som lärarlegitimation utfärdats.

De lärare som undantas kravet om lärarlegitimation regleras i 2 kapitlet 13–17 §§ Skollagen (SFS 2010:800)

Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som har en utländsk lärarexamen som motsvarar en svensk lärarexamen, och som undervisar på engelska i ämnen som inte är språkundervisning. Exempel på språkundervisning är engelska, spanska, tyska, franska och modersmålsundervisning

Lärar- och förskollärarlegitimation

Förskoleklass

För att bli förstelärare i förskoleklass krävs det att läraren har en lärarlegitimation och i övrigt uppfyller förordningens krav. Det innebär att en förskollärare med enbart förskollärarlegitimation inte kan bli förstelärare i förskoleklass.

För att bli förstelärare i förskoleklass krävs det att läraren har en lärarlegitimation och i övrigt uppfyller förordningens krav. Det innebär att en förskollärare med enbart förskollärarlegitimation inte kan bli förstelärare i förskoleklass.

Internationella skolor

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart på internationella skolor eller IB-programmet. Det beror på att statsbidraget inte omfattar dessa skolformer.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och på en internationell skola eller IB-programmet kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom en skolform som omfattas av statsbidraget.

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart på internationella skolor eller IB-programmet. Det beror på att statsbidraget inte omfattar dessa skolformer.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och på en internationell skola eller IB-programmet kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom en skolform som omfattas av statsbidraget.

Sjukhusundervisning

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart inom sjukhusundervisning. Det beror på att sjukhusundervisning är en särskild utbildningsform som inte omfattas av statsbidraget.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och med sjukhusundervisning kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom den skolform som statsbidraget omfattar.

Det går inte att få statsbidrag för lärare som arbetar enbart inom sjukhusundervisning. Det beror på att sjukhusundervisning är en särskild utbildningsform som inte omfattas av statsbidraget.

Om lärare undervisar både i en skolform som omfattas av statsbidraget och med sjukhusundervisning kan denna komma i fråga för bidraget. Detta förutsätter att läraren undervisar minst 50 procent inom den skolform som statsbidraget omfattar.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget får en större budget än tidigare

Den 26 juni 2019 beslutade regeringen om att ändra förordningen för statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden. Förändringarna i förordningen träder i kraft den 1 augusti 2019.

För bidragsåret 2019/20 har vi beslutat om en ny bidragsram och erbjöd huvudmännen som kan söka statsbidraget möjligheten att begära ändring av ansökan för bidragsåret 2019/20 i slutet av augusti.

Belopp att ansökan om

Alla huvudmän som kan ta del av statsbidraget för extra karriärtjänster i utanförskapsområden får varje år en bidragsram. Den anger antalet karriärtjänster och det belopp som dessa huvudmän kan ansöka om.

Belopp att begära ut

Beslutet om ansökan anger det belopp som huvudmannen sedan kan begära ut.

Bidragets storlek per förstelärare och lektor

 • 170 000 kronor per år för en förstelärare
 • 170 000 kronor per år för en lektor

Bidraget ska gå till löner och sociala avgifter. För personer som arbetar mindre än heltid eller inte arbetar som skolledare, förstelärare eller lektor under hela bidragsomgången reduceras beloppet i motsvarande grad.

Så tar vi fram bidragsramarna

Skolverket fastställer bidragsramen till ett belopp som motsvarar andelen elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de valda utanförskapsområdena i förhållande till andelen elever hos alla huvudmän inom dessa områden. Beloppet avrundas till närmsta tal som är delbart med 85 000 kr.

För att tilldelas en bidragsram måste huvudmannen ha haft elever under det föregående året.

Skolverket fastställer bidragsramen till ett belopp som motsvarar andelen elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de valda utanförskapsområdena i förhållande till andelen elever hos alla huvudmän inom dessa områden. Beloppet avrundas till närmsta tal som är delbart med 85 000 kr.

För att tilldelas en bidragsram måste huvudmannen ha haft elever under det föregående året.

Elevantalet bygger på statistik från SCB

Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån, SCB. Eftersom SCB publicerar statistiken de samlade in i oktober, först i mars året efter och Skolverket beräknar bidragsramarna i januari innebär det att vi använder oss av den statistik som föregår bidragsomgången. Det gör att elevantalet kan skilja sig från innevarande år. För att beräkna ramarna för bidragsomgången 2019/20 använder vi oss alltså av elevstatistik från oktober 2017.

Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån, SCB. Eftersom SCB publicerar statistiken de samlade in i oktober, först i mars året efter och Skolverket beräknar bidragsramarna i januari innebär det att vi använder oss av den statistik som föregår bidragsomgången. Det gör att elevantalet kan skilja sig från innevarande år. För att beräkna ramarna för bidragsomgången 2019/20 använder vi oss alltså av elevstatistik från oktober 2017.

Bidragsramen ökar och minskar med elevantalet år från år

Antalet karriärtjänster i bidragsramen kan öka eller minska mellan bidragsomgångarna för en huvudman. Bidragsramen beräknas utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Det innebär att exempelvis en ökning hos en huvudmans elevantal måste ligga i paritet med den totala ökningen i riket för att bidragsramen ska bli oförändrad. Det kan alltså variera från år till år hur många förstelärare som kan finansieras genom det här statsbidraget.

Vid beräkningen av huvudmannens bidragsram ingår elever i skolformerna förskoleklass och grundskola som omfattas av statsbidraget.

Antalet karriärtjänster i bidragsramen kan öka eller minska mellan bidragsomgångarna för en huvudman. Bidragsramen beräknas utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal. Det innebär att exempelvis en ökning hos en huvudmans elevantal måste ligga i paritet med den totala ökningen i riket för att bidragsramen ska bli oförändrad. Det kan alltså variera från år till år hur många förstelärare som kan finansieras genom det här statsbidraget.

Vid beräkningen av huvudmannens bidragsram ingår elever i skolformerna förskoleklass och grundskola som omfattas av statsbidraget.

Sociala avgifter ingår

I statsbidraget ingår kostnader för sociala avgifter. Det beräknas utifrån en schablon på nästan 42 procent av utbetald löneökning. Om statsbidraget inte till fullo täcker sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. Om huvudmannen får pengar över efter att de sociala avgifterna betalats ut, kan denne själv bestämma hur det kvarstående beloppet ska fördelas.

I statsbidraget ingår kostnader för sociala avgifter. Det beräknas utifrån en schablon på nästan 42 procent av utbetald löneökning. Om statsbidraget inte till fullo täcker sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. Om huvudmannen får pengar över efter att de sociala avgifterna betalats ut, kan denne själv bestämma hur det kvarstående beloppet ska fördelas.

Senast uppdaterad 23 december 2020

Frågor och svar

Kompletteringar eller ändringar ska göras inom ramen för ansökningsperioden eller mellan de datumen ni kan begära om utbetalning. Om handlingarna redan är inskickade kan kompletteringar och ändringar göras av handläggare på Skolverket. Mejla begäran om komplettering eller ändring via:

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Skolverket skiljer på ny uppgift och komplettering eller justering av tidigare lämnad uppgift.

Komplettera uppgifter om en registrerad person

Fram till dess att beslut har fattats kan du komplettera och justera information som gäller för en individ som tidigare rapporterats in i lämnad begäran om utbetalning. Uppgift om personnummer alternativt namn på individen är tillräckligt för att det ska betraktas som att denne rapporterats in.

Komplettera uppgifter med ny person

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med att registrera en ny person efter att dess sista datum har varit, det vill säga efter den 15 oktober respektive den 2 maj.

Minska antalet karriärtjänster vid begäran om utbetalning

Vid begäran om utbetalning är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förehållande till vad som har beviljats i ansökan. Bidragsramen för följande bidragsår påverkas inte av hur mycket bidrag som begärts ut året innan. Det går inte att begära ut ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.

Om förhållandena ändras efter att beslut om begäran om utbetalning har fattats ska huvudmannen meddela Skolverket om de nya förhållandena. Det kan exempelvis avse tjänstledighet, sjukdom eller att en lärare har slutat sin tjänst.

Informationen lämnas av huvudmannen till Skolverket via

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Ange:

 • Organisationsnummer,
 • personnummer tillhörande berörd person(-er),
 • period som förändringen gäller, och vad den förändrade omständigheten är, t ex. ”Person X har slutat sin anställning och erhåller från denna dag ingen lön för en karriärtjänst.”.

Om ni inte har kunnat betala ut de pengar ni har fått till den personal ni angett i er begäran om utbetalning ska ni betala tillbaka pengarna till Skolverket. Det kan till exempel bero på att en person slutat eller gått ner i tjänstgöringsgrad. Om det gäller flera personer ber vi er att komma in med en samlad information för alla dessa personer.

Kontakta Skolverket via

E-post till statsbidrag.karriartjanster@skolverket.se

Ni kan även behöva betala tillbaka statsbidrag om det i efterhand visar sig att huvudmannen eller en lärare som ni har fått bidrag för inte uppfyller villkoren i förordningen.

Skolverket gör även stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässigt valda, de kan också ske på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket återkräver bidrag från huvudmannen om detta har använts på ett otillåtet sätt.

När du begär ut bidraget är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förhållande till beviljat antal tjänster och belopp i ansökan. Bidragsramen för följande bidragsomgång påverkas inte av hur mycket bidrag som ni har begärt ut året innan. Det går inte att begära ut ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.

Vid nyanställning

Om ni nyanställer en förstelärare ska hen ha minst 10 000 kronor mer i lön per månad än medianlönen för de lärare inom samma kategori som är anställda hos er. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kronor mer i lön än medianlönen för lärare inom samma kategori.

Vid deltid

Ni kan utse en deltidsanställd lärare till förstelärare eller lektor. Bidraget minskar då så att det motsvarar lärarens grad av tjänst. Det är inte möjligt för två lärare att dela på en karriärtjänst.

Flera lärare på en karriärtjänst

Nej. Tidigare har det varit möjligt att söka utöver bidragsramen i och med att storleken på den totala summan vi hade att fördela ökade år från år. Detta är inte längre möjligt eftersom statsbidraget nu är fullt utbyggt. 

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. Det finns i nuläget inget sista datum angivet för statsbidraget.