Statsbidrag för kartläggning och validering 2021

Syftet med statsbidraget är att stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för att öka antalet valideringar som genomförs.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 10 november 2021. Totalt har vi beviljat 35 miljoner kronor i statsbidrag för kartläggning och validering

125 kommuner och kommunalförbund i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Ansökan var öppen 1 september–1 oktober 2021.

Lista över beviljade belopp per huvudman, ansökan för kartläggning och validering 2021 Pdf, 587 kB. (Pdf, 587 kB)

Den kommun som skickat in ansökan får beslut i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Bidrag beviljat 2021 ska redovisas under perioden 15 april till 16 maj 2022 i e-tjänsten. Den kommun som samordnat ansökan ansvarar också för att skicka in redovisningen

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i juni 2022. Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Så kan du förbereda dig

 I redovisningen samlas följande uppgifter in:

 • de totala kostnaderna för genomförda insatser som godkänts i er ansökan
 • om samverkansgruppen varit den samma under hela bidragsåret
 • om ni genomfört de insatser som bidraget beviljats för
 • om det funnits några hinder för de kommuner som tagit emot statsbidraget att öka antalet valideringar
 • personnummer på elev som genomgått kartläggning och validering
 • elevens hemkommun
 • inom vilket yrkesområde kartläggning och validering genomförts
 • om kartläggning respektive validering genomförts
 • om kompletterande utbildning eller arbete påbörjats efter kartläggning och validering
 • hur stor del av utbildningen som validerats (valfri).

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om att erbjuda elever kartläggning och validering.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidrag lämnas för en sammanhängande insats som består av kartläggning och validering.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidrag lämnas för kartläggning och validering för elever som läser inom kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag får bara lämnas om de samverkande kommunerna har samrått med den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen (RUA).

Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning en sammanhängande insats som består både av

 • kartläggning av den studerandes kunskaper och kompetens
 • validering.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2021 har Skolverket 35 miljoner kronor att fördela.

Statsbidrag lämnas per bidragsår och i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari och ni kan därmed ansöka om bidrag för insatser som genomförts under år 2021 om de uppfyller villkoren för bidraget.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det totala sökta beloppet för 2021 är högre än 35 miljoner kronor kommer Skolverket fördela bidraget. Enligt förordningen ska vi vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till i vilken grad den sammanhängande insatsen kan bidra till ökad kvalitet i kartläggningen och valideringen

Senast uppdaterad 11 april 2022.