Statsbidrag för kartläggning och validering 2022

Syftet med statsbidraget är att stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för att öka antalet valideringar som genomförs.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 14 oktober 2022. Totalt har vi beviljat 52 675 427 kronor i statsbidrag för kartläggning och validering

139 kommuner och kommunalförbund i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Ansökan var öppen 15 augusti–15 september 2022.

Beslutsbilaga för kartläggning och validering 2022 Pdf, 110 kB.

Den kommun som skickat in ansökan får beslut i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen sker först året efter, det vill säga under 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Statens skolverk kommer att följa upp

  1. hur många kartläggningar och valideringar som statsbidraget har använts till i de olika kommunerna
  2. inom vilka yrkesområden som valideringar har genomförts
  3. hur många personer som påbörjat kompletterande utbildning efter validering
  4. om det har funnits några hinder för de kommuner som mottagit statsbidraget att öka antalet valideringar.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om att erbjuda elever kartläggning och validering.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidrag lämnas för en sammanhängande insats som består av kartläggning och validering. Bidraget lämnas för insatser som sker under kalenderåret 2022.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidrag lämnas för kartläggning och validering för elever som läser inom kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag får bara lämnas om de samverkande kommunerna har samrått med den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen (RUA).

Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning en sammanhängande insats som består både av

  • kartläggning av den studerandes kunskaper och kompetens
  • validering.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2022 har Skolverket 70 miljoner kronor att fördela.

Statsbidrag lämnas per bidragsår och i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari och ni kan därmed ansöka om bidrag för insatser som genomförs under år 2022 om de uppfyller villkoren för bidraget.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det totala sökta beloppet för 2022 är högre än anslaget kommer Skolverket fördela bidraget. Enligt förordningen ska vi vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till i vilken grad den sammanhängande insatsen kan bidra till ökad kvalitet i kartläggningen och valideringen

Senast uppdaterad 02 november 2022.