Statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska 2021

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska för elever på svenska utlandsskolor och föreningar som har blivit godkända av Skolverket.

Vi har sett att Coronapandemin påverkar svensk utlandsundervisning i hög utsträckning. I de flesta aktuella länderna har skolorna haft stängt under våren och osäkerheten är stor inför höstens fortsatta arbete.

Det har inte skett någon förändring i de regleringar som finns för svenska utlandsskolor och skolföreningar i utlandet. Tillfälliga bestämmelser gör det dock möjligt för huvudmän att få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om de behöver stänga verksamheter helt eller delvis.

Rekommendation från Skolverket är att föreningarna för kompletterande svensk undervisning ska följa rekommendationerna i respektive land under pandemin. Detta gäller också för utlandsskolorna. Om till exempel dessa rekommendationer gör att ni inte kan träffas fysiskt så kan ni undervisa eleverna på distans. Huvudmannen har ansvar för att organisera genomförandet av distansundervisningen och får efter samråd med lärare, elever och vårdnadshavare förlägga undervisningen annorlunda. Det innebär att ni har en möjlighet att vara flexibla i ert upplägg för undervisningen även om vissa krav enligt regleringen kvarstår.

Följande krav måste uppfyllas även under rådande omständigheter:

För kompletterande undervisning i svenska ska antalet elever vara minst fem och ålder mellan 6–20 år. Beräkningen av bidraget inför 2021 grundas på antalet elever den 15 oktober 2020. Undervisningen bör motsvara två timmar i veckan under 37 veckor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: beslut mars 2021

Beslut om ansökan

Beslutsbilaga kompletterande undervisning i svenska 2021PDF (pdf, 262 kB)

Ansökan för 2021 var öppen 15 oktober–16 november 2020.

Beslut om ansökan

Beslutsbilaga kompletterande undervisning i svenska 2021PDF (pdf, 262 kB)

Ansökan för 2021 var öppen 15 oktober–16 november 2020.

Utbetalningar

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i juni 2021 och andra hälften i december 2021.

Skolverket har den 12 maj 2021 beslutat att ändra Skolverkets föreskrifter om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9). Skolverket föreskriver att 9 § i föreskriften (SKOLFS 2008:9) upphöra att gälla den 15 juni 2021. Det innebär att Skolverket kan utbetala statsbidrag till utländskt bankkonto.

Ni ska använda blanketten nedan när ni ska ändra ert kontonummer som redan är registrerat hos Skolverket.

Blankett kontoändring 2021Excel (excel, 105 kB)

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i juni 2021 och andra hälften i december 2021.

Skolverket har den 12 maj 2021 beslutat att ändra Skolverkets föreskrifter om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9). Skolverket föreskriver att 9 § i föreskriften (SKOLFS 2008:9) upphöra att gälla den 15 juni 2021. Det innebär att Skolverket kan utbetala statsbidrag till utländskt bankkonto.

Ni ska använda blanketten nedan när ni ska ändra ert kontonummer som redan är registrerat hos Skolverket.

Blankett kontoändring 2021Excel (excel, 105 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Skolföreningar och huvudmän för svenska utlandsskolor som bedriver kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 6–20 år. För att söka statsbidrag behöver skolföreningen ha blivit godkänd av Skolverket.

Ansök om att bli godkänd som skolförening

Nystartade skolföreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag hos Skolverket. Ni behöver uppfylla följande krav för att vi ska godkänna er som förening:

 • Det finns en huvudman eller förening för verksamheten som bedriver/ska bedriva kompletterande undervisning i svenska.
 • Minst fem elever ska delta i undervisningen.
 • Eleverna ska ha minst en vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket.
 • Eleven skall ha grundläggande kunskaper i svenska språket.
 • Undervisningen bör motsvara två timmar (120 minuter) i veckan under 37 veckor.
 • Undervisningen ska bedrivs i enlighet med en kursplan som är fastställd av Skolverket.
 • Det ska finnas stadgar för verksamheten.

I ansökan anger ni var ni vill starta en skolförening, namnet på föreningen, föreningens stadgar som ska vara undertecknas av styrelsen och styrelsens sammanträdesprotokoll från konstituerande styrelsemöte samt en elevlista.

Skicka in ansökan via mejl till
E-post till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget kan användas till att svenska barn och ungdomar som bor i utlandet ska få undervisning i svenska. Bidraget ska användas till dels lärarlöner och dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna.

Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Det är undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan under 37 veckor. Undervisningen ska anordnas av föräldraföreningar och svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för elever

För att få beviljat bidrag för en elev krävs det att

 • minst en av elevens vårdnadshavare eller förälder är svensk medborgare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket.
 • eleven är mellan 6–20 år.
 • eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket.

Villkor för skolföreningar

Det krävs att

 • huvudmannen kontrollerar att ingen av dessa elever deltar i någon svenskundervisning som är finansierad av svenska staten.
 • undervisningen bedrivs i enlighet med en kursplan som är fastställd av Skolverket.

Hur stort är statsbidraget?

Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp för per elev. För bidragsår 2021 fördelas 3 620 kronor per elev.

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2021länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 maj 2021.

Frågor och svar

Reglerna för utbetalning till utländska konton har ändrats efter 2016 och därför är det viktigt att man som skolförening kollar med sin bank vilka uppgifter som krävs för att ta emot utbetalningar i det aktuella landet.

En skolförening kan ansöka om att bli statsbidragsbehörig när som helst under året, men för att ingå i kommande års bidragsunderlag skall ansökan skickas in till Skolverket senast den 15 november. Det är föreningens huvudman som ansöker om bidrag för respektive elev per den 15 oktober samma år.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som föreninglänk till annan webbplats

Ja, men om din skolförening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening