Statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska 2022

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska för elever på svenska utlandsskolor och föreningar som har blivit godkända av Skolverket.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Ansökan: 15 oktober–15 november 2021

Ansökan för 2022 är öppen 15 oktober–15 november 2021.

Ansökningsblankett kompletterande undervisning i svenska 2022 Excel, 3 MB. (Excel, 3 MB)

Instruktion ansökan Word, 40 kB. (Word, 40 kB)

Så kan du förbereda dig

 • Samla ihop de uppgifter du behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och elevuppgifter (namn, födelseår, årskurs, elevens medborgarskap samt om minst en vårdnadshavare är svensk medborgare).

Beslut om ansökan

När beslut är fattat kommer beslutsbilagan publiceras här.

Ansökan för 2022 är öppen 15 oktober–15 november 2021.

Ansökningsblankett kompletterande undervisning i svenska 2022 Excel, 3 MB. (Excel, 3 MB)

Instruktion ansökan Word, 40 kB. (Word, 40 kB)

Så kan du förbereda dig

 • Samla ihop de uppgifter du behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och elevuppgifter (namn, födelseår, årskurs, elevens medborgarskap samt om minst en vårdnadshavare är svensk medborgare).

Beslut om ansökan

När beslut är fattat kommer beslutsbilagan publiceras här.

Utbetalningar

Utbetalning sker två gånger under 2022. Halva summan betalas ut i juni 2022 och andra halvan i december 2022.

Utbetalning sker två gånger under 2022. Halva summan betalas ut i juni 2022 och andra halvan i december 2022.

Skolverket kräver intyg/bevis utfärdat av huvudmannens utländska bank

2021 togs kravet om svenskt bankkonto för utbetalning bort och i samband med det införde Skolverket en ny rutin för kontroll av bankkonton för svenska skolor i utlandet. Från och med bidragsåret 2021 kräver Skolverket att samtliga huvudmän för utlandsskolor lämnar kompletterande bankuppgifter för att säkerställa att huvudmannen är bankkontoinnehavare av bankkontonumret som anmäls i samband med ansökan om statsbidrag.

Skolverket kan endast betala ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för en utlandsskola eller skolförening. Detta innebär att endast huvudmannen för en utlandsskola kan anmälas som kontoinnehavare i samband med en ansökan om statsbidrag.

För att säkerställa att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto uppmanar Skolverket samtliga huvudmän att begära ett intyg eller bevis utfärdat av huvudmannens bank som visar att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto. Intyget/beviset ska utfärdas av banken och adresseras direkt till Skolverket.

Intyget/beviset ska skickas av banken till

National Agency for Education (Skolverket)
Department for grants and authorization, Statsbidrag 2Handläggningsavdelningen
PO Box 4002
SE-171 04 Solna
Sweden

Bankintyget/beviset ska vara i original och visa

 • bankens namn
 • bankens kontaktuppgifter
 • kontoinnehavarens namn
 • kontoinnehavarens kontonummer.

Intyget/beviset ska vara undertecknat och stämplat av behörig person vid banken.

Intyget/beviset ska skickas av banken i original till Skolverket senast den 15 mars 2022.

Har föreningen ett svenskt eller utländskt personkonto behöver både bankintyg och fullmakt bifogas med ansökan.

Ladda ned fullmakt Länk till annan webbplats. (pdf, 572 kB)

Fullmakten skickat till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Vem kan söka statsbidraget?

Skolföreningar och huvudmän för svenska utlandsskolor som bedriver kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 6–20 år. För att söka statsbidrag behöver skolföreningen ha blivit godkänd av Skolverket.

Ansök om att bli godkänd som skolförening

Nystartade föreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag hos Skolverket. Ni behöver uppfylla följande krav för att vi ska godkänna er som förening:

 • Det finns en huvudman eller förening för verksamheten som bedriver/ska bedriva kompletterande svensk undervisning.
 • Det ska finnas en handling som verifierar huvudmannens rättskapacitet
 • För ideella föreningar ska det finnas stadgar och en handling som upptar föreningens styrelseledamöter. För ett svenskt aktiebolag ska ett registreringsbevis finnas.

I ansökan anger ni var ni vill starta en förening, namnet på föreningen och ovannämnda handlingar.

Skicka in ansökan via e-post till info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att svenska barn och ungdomar som bor i utlandet ska få undervisning i svenska. Bidraget ska användas till dels lärarlöner och dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna.

Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Det är undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan under 37 veckor. Undervisningen ska anordnas av föräldraföreningar och svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare

 • Minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare, eller om eleven är myndig att en av föräldrarna är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket med eleven.
 • Eleven är mellan 6–20 år.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket.
Senast uppdaterad 05 november 2021.

Frågor och svar

Reglerna för utbetalning till utländska konton har ändrats efter 2016 och därför är det viktigt att man som skolförening kollar med sin bank vilka uppgifter som krävs för att ta emot utbetalningar i det aktuella landet.

En skolförening kan ansöka om att bli statsbidragsbehörig när som helst under året, men för att ingå i kommande års bidragsunderlag skall ansökan skickas in till Skolverket senast den 15 november. Det är föreningens huvudman som ansöker om bidrag för respektive elev per den 15 oktober samma år.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening

Ja, men om din skolförening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening

Vi har sett att Coronapandemin påverkar svensk utlandsundervisning i hög utsträckning. I de flesta aktuella länderna har skolorna haft stängt under våren och osäkerheten är stor inför höstens fortsatta arbete.

Det har inte skett någon förändring i de regleringar som finns för svenska utlandsskolor och skolföreningar i utlandet. Tillfälliga bestämmelser gör det dock möjligt för huvudmän att få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om de behöver stänga verksamheter helt eller delvis.

Rekommendation från Skolverket är att föreningarna för kompletterande svensk undervisning ska följa rekommendationerna i respektive land under pandemin. Detta gäller också för utlandsskolorna. Om till exempel dessa rekommendationer gör att ni inte kan träffas fysiskt så kan ni undervisa eleverna på distans. Huvudmannen har ansvar för att organisera genomförandet av distansundervisningen och får efter samråd med lärare, elever och vårdnadshavare förlägga undervisningen annorlunda. Det innebär att ni har en möjlighet att vara flexibla i ert upplägg för undervisningen även om vissa krav enligt regleringen kvarstår.