Statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska 2022

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska för elever på svenska utlandsskolor och föreningar som har blivit godkända av Skolverket.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Beslutsbilaga kompletterande undervisning i svenska 2022 Pdf, 284 kB. (Pdf, 284 kB)

Ansökan för 2022 var öppen 15 oktober–15 november 2021.

Utbetalning sker två gånger under 2022. Halva summan betalas ut i juni 2022 och andra halvan i december 2022.

Skolverket kräver bankuppgifter utfärdade av huvudmannens svenska eller utländska bank

Under 2021 tog Skolverket bort kravet om svenskt bankkonto för utbetalning av beviljat statsbidrag till huvudmän för kompletterande svensk undervisning. Samma år införde Skolverket en ny rutin för kontroll av bankkonton för huvudmän för svenska utlandsskolor. Denna kontroll görs för att säkerställa att huvudmannen är innehavare av det svenska eller utländska bankkonto som anmäls i samband med ansökan om statsbidrag.

Från och med bidragsåret 2022 kräver Skolverket att samtliga huvudmän för svenska utlandsskolor och skolföreningar lämnar in kompletterande bankuppgifter till Skolverket. Skolverket kommer att kräva in bankuppgifter vart fjärde år, med start 2022.

Skolverket uppmanar samtliga huvudmän att begära ett intyg utfärdat av huvudmannens svenska eller utländska bank som visar att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto. Intyget ska utfärdas av banken och adresseras direkt till Skolverket.

Intyget ska inkomma till Skolverket senast den 15 mars 2022.

Privat-, person- och lönekonto

Huvudmannen för en utlandsskola eller skolförening måste vara innehavare av det bankkonto som anmäls i samband med en ansökan om statsbidrag. Om huvudmannen anmäler ett privat-, person- eller lönekonto måste styrelsen, den person eller de personer som ytterst kontrollerar utlandsskolan eller föreningen, utfärda en fullmakt.

Bankgiro och plusgiro

De huvudmän som har anmält ett bank- eller plusgiro i samband med sin ansökan om statsbidrag behöver inte inkomma med ett intyg från banken. Skolverket kan kontrollera bank- och plusgiro.

Intyg från huvudmannens svenska eller utländska bank

Följande bankkonton berörs av Skolverkets kontroll:

 • Svenska och utländska bankkonton, samt
 • Svenska och utländska privat-, person- och lönekonton

Intyget från banken ska vara i original, undertecknat och stämplat av behörig person vid banken. Intyget ska omfatta nedanstående uppgifter:

 • bankens namn
 • bankens kontaktuppgifter
 • kontoinnehavarens namn
 • kontoinnehavarens kontonummer.

Intyget ska skickas av banken till

Skolverket
Statsbidrag 2
Box 4002
171 04 Solna

National Agency for Education
Department for grants and authorization 2
PO Box 4002
SE-171 04 Solna
Sweden

Fullmakten skickas till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Ladda ned fullmakt Länk till annan webbplats. (pdf, 572 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Skolföreningar och huvudmän för svenska utlandsskolor som bedriver kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 6–20 år. För att söka statsbidrag behöver skolföreningen ha blivit godkänd av Skolverket.

Ansök om att bli godkänd som skolförening

Nystartade föreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag hos Skolverket. Ni behöver uppfylla följande krav för att vi ska godkänna er som förening:

 • Det finns en huvudman eller förening för verksamheten som bedriver/ska bedriva kompletterande svensk undervisning.
 • Det ska finnas en handling som verifierar huvudmannens rättskapacitet
 • För ideella föreningar ska det finnas stadgar och en handling som upptar föreningens styrelseledamöter. För ett svenskt aktiebolag ska ett registreringsbevis finnas.

I ansökan anger ni var ni vill starta en förening, namnet på föreningen och ovannämnda handlingar.

Skicka in ansökan via e-post till info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att svenska barn och ungdomar som bor i utlandet ska få undervisning i svenska. Bidraget ska användas till dels lärarlöner och dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna.

Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Det är undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan under 37 veckor. Undervisningen ska anordnas av föräldraföreningar och svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare

 • Minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare, eller om eleven är myndig att en av föräldrarna är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket med eleven.
 • Eleven är mellan 6–20 år.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket.
Senast uppdaterad 09 maj 2022.

Frågor och svar

Reglerna för utbetalning till utländska konton har ändrats efter 2016 och därför är det viktigt att man som skolförening kollar med sin bank vilka uppgifter som krävs för att ta emot utbetalningar i det aktuella landet.

En skolförening kan ansöka om att bli statsbidragsbehörig när som helst under året, men för att ingå i kommande års bidragsunderlag skall ansökan skickas in till Skolverket senast den 15 november. Det är föreningens huvudman som ansöker om bidrag för respektive elev per den 15 oktober samma år.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening

Ja, men om din skolförening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening

Vi har sett att Coronapandemin påverkar svensk utlandsundervisning i hög utsträckning. I de flesta aktuella länderna har skolorna haft stängt under våren och osäkerheten är stor inför höstens fortsatta arbete.

Det har inte skett någon förändring i de regleringar som finns för svenska utlandsskolor och skolföreningar i utlandet. Tillfälliga bestämmelser gör det dock möjligt för huvudmän att få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om de behöver stänga verksamheter helt eller delvis.

Rekommendation från Skolverket är att föreningarna för kompletterande svensk undervisning ska följa rekommendationerna i respektive land under pandemin. Detta gäller också för utlandsskolorna. Om till exempel dessa rekommendationer gör att ni inte kan träffas fysiskt så kan ni undervisa eleverna på distans. Huvudmannen har ansvar för att organisera genomförandet av distansundervisningen och får efter samråd med lärare, elever och vårdnadshavare förlägga undervisningen annorlunda. Det innebär att ni har en möjlighet att vara flexibla i ert upplägg för undervisningen även om vissa krav enligt regleringen kvarstår.