Statsbidrag för kompletterande undervisning i svenska 2023

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska för elever på svenska utlandsskolor och föreningar som har blivit godkända av Skolverket.

Vi har sett att Coronapandemin påverkar svensk utlandsundervisning i hög utsträckning. I de flesta aktuella länderna har skolorna haft stängt under våren och osäkerheten är stor inför höstens fortsatta arbete.

Det har inte skett någon förändring i de regleringar som finns för svenska utlandsskolor och skolföreningar i utlandet. Tillfälliga bestämmelser gör det dock möjligt för huvudmän att få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om de behöver stänga verksamheter helt eller delvis.

Rekommendation från Skolverket är att föreningarna för kompletterande svensk undervisning ska följa rekommendationerna i respektive land under pandemin. Detta gäller också för utlandsskolorna. Om till exempel dessa rekommendationer gör att ni inte kan träffas fysiskt så kan ni undervisa eleverna på distans. Huvudmannen har ansvar för att organisera genomförandet av distansundervisningen och får efter samråd med lärare, elever och vårdnadshavare förlägga undervisningen annorlunda. Det innebär att ni har en möjlighet att vara flexibla i ert upplägg för undervisningen även om vissa krav enligt regleringen kvarstår.

Följande krav måste uppfyllas även under rådande omständigheter:

För kompletterande undervisning i svenska ska antalet elever vara minst fem och ålder mellan 6–20 år. Beräkningen av bidraget inför 2023 grundas på antalet elever den 15 oktober 2022. Undervisningen bör motsvara två timmar i veckan under 37 veckor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan för 2023 är öppen 15 oktober–15 november 2022. Vi lägger upp instruktion och blankett för ansökan här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan du förbereda dig

 • Samla ihop de uppgifter du behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och elevuppgifter (namn, födelseår, årskurs, elevens medborgarskap samt om minst en vårdnadshavare är svensk medborgare).

Beslut om ansökan

När vi har fattat beslut kommer vi att publicera det på den här sidan.

Vi betalar ut hälften av summan som ni fått beviljat i juni 2023 och andra hälften i december 2023.

Skolverket kräver intyg/bevis utfärdat av utlandsskolans/föreningens utländska bank

Skolverket kan betala ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för en utlandsskola/förening. Detta innebär att huvudmannen för en utlandsskola/förening kan anmälas som kontoinnehavare i samband med en ansökan om statsbidrag.

För att säkerställa att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto uppmanar Skolverket samtliga huvudmän att begära ett intyg eller bevis utfärdat av huvudmannens utländska bank som visar att huvudmannen är innehavare av anmält bankkonto. Intyget/beviset ska utfärdas av banken och adresseras direkt till Skolverket.

Intyget/beviset ska skickas av banken till

National Agency for Education (Skolverket)
Department for grants and authorization, Statsbidrag 2
PO Box 4002
SE-171 04 Solna
Sweden

Bankintyget/beviset ska vara i original och visa

 • bankens namn
 • bankens kontaktuppgifter
 • kontoinnehavarens namn
 • kontoinnehavarens kontonummer.

Intyget/beviset ska vara undertecknat och stämplat av behörig person vid banken.

Intyget/beviset ska skickas av banken i original direkt till Skolverket.

För att Skolverket ska kunna göra en utbetalning till ett svenskt/utländskt personkonto till er förening för kompletterande svensk undervisning krävs det att vi har beviljat en fullmakt. Bankintyg krävs enligt ovan för utländskt personkonto.

Ladda ned fullmakt Pdf, 572 kB. (Pdf, 572 kB)

Fullmakten skickat till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Vem kan söka statsbidraget?

Föreningar och huvudmän för svenska utlandsskolor som bedriver kompletterande undervisning i svenska för elever i åldrarna 6–20 år. För att söka statsbidrag behöver föreningen ha blivit godkänd av Skolverket.

Ansök om att bli godkänd som förening

Nystartade föreningar kan ansöka om att bli behöriga för statsbidrag hos Skolverket. Ni behöver uppfylla följande krav för att vi ska godkänna er som förening:

 • Det finns en huvudman eller förening för verksamheten som bedriver/ska bedriva kompletterande svensk undervisning.
 • Det ska finnas en handling som verifierar huvudmannens rättskapacitet
 • För ideella föreningar ska det finnas stadgar och en handling som upptar föreningens styrelseledamöter. För ett svenskt aktiebolag ska ett registreringsbevis finnas.

I ansökan anger ni var ni vill starta en förening, namnet på föreningen och ovannämnda handlingar.

Skicka in ansökan via mejl till
E-post till statsbidrag.kompletterandesvenska@skolverket.se

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget kan användas till att svenska barn och ungdomar som bor i utlandet ska få undervisning i svenska. Bidraget ska användas till dels lärarlöner och dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna.

Vad är kompletterande undervisning i svenska?

Det är undervisning i svenska för utlandssvenska barn och ungdomar i utlandet. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan under 37 veckor. Undervisningen ska anordnas av föreningar och svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för elever

För att få beviljat bidrag för en elev krävs det att

 • minst fem elever som deltog i undervisningen den 15 oktober under det föregående bidragsåret. Kravet gäller inte för utlandsskolor som bedriver kompletterande svensk undervisning.
 • minst en av elevens vårdnadshavare eller förälder är svensk medborgare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket.
 • eleven är mellan 6–20 år.
 • eleven har grundläggande kunskaper i svenska språket.

Villkor för skolföreningar

Det krävs att

 • huvudmannen kontrollerar att ingen av dessa elever deltar i någon svenskundervisning som är finansierad av svenska staten.
 • undervisningen bedrivs i enlighet med en kursplan som är fastställd av Skolverket.

Hur stort är statsbidraget?

Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp för per elev. För bidragsår 2021 fördelades 3 620 kronor per elev.

Senast uppdaterad 24 november 2021.

Frågor och svar

Reglerna för utbetalning till utländska konton har ändrats efter 2016 och därför är det viktigt att man som skolförening kollar med sin bank vilka uppgifter som krävs för att ta emot utbetalningar i det aktuella landet.

En skolförening kan ansöka om att bli statsbidragsbehörig när som helst under året, men för att ingå i kommande års bidragsunderlag skall ansökan skickas in till Skolverket senast den 15 november. Det är föreningens huvudman som ansöker om bidrag för respektive elev per den 15 oktober samma år.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening

Ja, men om din förening inte har ett föreningsnummer är det viktigt att det framgår vad er förening heter i samband med att ni skickar in ansökan.

Mer om att ansöka om att bli godkänd som förening