Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Vi kommer att publicera mer information löpande på den här sidan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut.

Bidragsramar Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 Pdf, 493 kB.

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut för bidragsram 2.

Observera att ni som kommunal huvudman endast kan använda denna bidragsram enligt första punkten enligt 3 § i förordningen. Det innebär att ni kan begära ut bidrag för kostnader för att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Bidragsram 2 Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 Pdf, 393 kB.

Vi har beviljat bidrag till 285 huvudmän om totalt 1 717 032 441 kronor.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän Pdf, 223 kB.

Utbetalning 1

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar för 2022.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för 2022 under september 2022.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vi har beviljat bidrag till 252 huvudmän om totalt 375 498 561 kronor.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän, 2022 Pdf, 224 kB.

Begäran om utbetalning för bidragsram 2 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag under perioden 1 maj–1 juni 2022.

Utbetalning

Beviljat belopp för bidragsram 2 betalas ut i augusti 2022.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Vem kan söka statsbidraget?

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Du som huvudman har möjlighet att begära ut statsbidrag utifrån Bidragsram 1 och 2.

Utifrån bidragsram 1 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Utifrån bidragsram 2 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2022.

Statsbidraget styrs av

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Det sammanlagda anslaget för bidragsomgången 2022 uppgår till 2 129 miljoner kronor efter en utökning med ytterligare 400 miljoner kronor.

Varje kommun tilldelas två bidragsramar som anger det belopp som kommunen kan begära ut.

Information om förordningsändring från och med den 27 april 2022

Statsbidraget ska enligt den första punkten i 3 § förordningen användas till kostnader för att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

För varje bidragsår ska Skolverket besluta om två bidragsramar för varje kommun. För bidragsåret 2022 har Skolverket beslutat om en ytterligare bidragsram (bidragsram 2) som får användas till att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 07 juni 2023.

Frågor och svar

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Enligt statsbidragets förordning (2021:848) får Skolverket endast fördela statsbidrag till kommuner.

Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Bidragsramarna beräknas av SCB enligt 6 § i statsbidragets förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021848-om-statsbidrag-for_sfs-2021-848 Länk till annan webbplats.

Bidragsomgången pågår från 1 januari–31 december 2022.

Skolverket kommer att betala ut pengarna efter beslut om begäran om utbetalning (rekvisition) för bidragsram 1 och 2. Bidragsram 1 kommer att betalas ut vid två tillfällen och bidragsram 2 kommer att betalas ut vid ett tillfälle.

Bidragsram 1

I samband med beslut om bidragsram 1 betalar vi ut 50 procent av det belopp som ni beviljas.

Utbetalning 1

Gällande begäran om utbetalning för bidragsram 1 betalades första utbetalningen ut i april 2022.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för bidragsram 1 under september 2022.

Bidragsram 2

Skolverket har fattat beslut om begäran om utbetalning av bidragsram 2 i juli 2022.

Utbetalning

Vi planerar att betala ut hela det beviljade beloppet för bidragsram 2 i augusti 2022.

Kostnader för de insatser ni vill använda bidraget till ska ha infallit under bidragsperioden 1 januari–31 december 2022.

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och enskilda förskolor.

Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidrag utan det är kommunen som bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas.

Utifrån Bidragsram 1 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Utifrån Bidragsram 2 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
 • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
 • För barn som är 4-5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9-15 barn.

Ni begär ut bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid två tillfällen i e-tjänsten för statsbidrag. Där kommer ni att få ange hur stort belopp ni begär ut. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram.

Begäran om utbetalning för bidragsram 1 kommer vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 februari–15 mars 2022.

Ni anger hur stort belopp av det totala beloppet som ni begär ut och som ni planerar att använda för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen. Ni kan använda bidraget till alla tre punkterna, men ni kan också välja att endast använda bidraget till en eller två av punkterna:

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Begäran om utbetalning för bidragsram 2 kommer vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 maj–1 juni 2022.

Ni anger hur stort belopp av bidragsram 2 som ni planerar att använda och som ni vill begära ut.

Observera att ni enbart kan begära ut bidrag enligt bidragsram 2 för insatser som avser den första punkten i 3 § förordningen:

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstäm-mer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i för-skolan.

Redovisningen för bidragsåret 2022 kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 mars - 3 april 2023. Ni redovisar bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid samma tillfälle i e-tjänsten för statsbidrag.

Redovisning bidragsram 1

Ni kommer att få ange hur stort belopp av bidraget ni använt under bidragsåret för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen.

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan

Det är tillåtet att omfördela bidraget mellan de tre punkterna under bidragsåret.

Redovisning bidragsram 2

Ni kommer att få ange hur stort belopp ni använt utifrån bidragsram 2 för den första punkten i 3 § förordningen:

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan