Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Vi kommer att publicera mer information löpande på den här sidan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut.

Bidragsramar Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 Pdf, 493 kB. (Pdf, 493 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut för bidragsram 2.

Observera att ni som kommunal huvudman endast kan använda denna bidragsram enligt första punkten enligt 3 § i förordningen. Det innebär att ni kan begära ut bidrag för kostnader för att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Bidragsram 2 Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 Pdf, 393 kB. (Pdf, 393 kB)

Vi har beviljat bidrag till 285 huvudmän om totalt 1 717 032 441 kronor.

Lista över beviljade bidrag, kommunala huvudmän Pdf, 223 kB. (Pdf, 223 kB)

Utbetalning 1

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar för 2022.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för 2022 under september 2022.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för bidragsram 2 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag under perioden 1 maj–1 juni 2022.

Observera att ni enbart kan begära ut bidrag enligt bidragsram 2 för insatser som avser den första punkten i 3 § förordningen:

 1. Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Beslut om begäran om utbetalning för bidragsram 2

Skolverket avser att fatta beslut om begäran om utbetalning för bidragsram 2 under juni 2022. Beslutet kommer att publiceras här på bidragets webbsida och i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1

I samband med beslutet i juni 2022, kommer Skolverket att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar för bidragsram 2.

Utbetalning 2

Skolverket planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för bidragsram 2 under september 2022.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörigheter för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Vid begäran om statsbidraget anger ni hur stort belopp ni begär ut. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram. Ni kommer också att få ange hur stort belopp av det totala beloppet som ni planerar att använda för att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni blivit beviljade i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Du som huvudman har möjlighet att begära ut statsbidrag utifrån Bidragsram 1 och 2.

Utifrån Bidragsram 1 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Utifrån Bidragsram 2 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2022.

Statsbidraget styrs av

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2022 är det beslutade anslaget 1,7 miljarder kronor.

Anslaget för statsbidraget förväntas att utökas med ytterligare 400 miljoner kronor för år 2022. Skolverket inväntar definitivt besked om utökningen av anslaget från regeringen, vilket förväntas ske inom kort.

Varje kommun tilldelas två bidragsramar som anger det belopp som kommunen kan begära ut.

Information om förordningsändring från och med den 27 april 2022

Statsbidraget ska enligt den första punkten i 3 § förordningen användas till kostnader för att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

För varje bidragsår ska Skolverket besluta om två bidragsramar för varje kommun. För bidragsåret 2022 innebär det att Skolverket ska besluta om en ytterligare bidragsram (bidragsram 2) som får användas till att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

Senast uppdaterad 06 maj 2022.

Frågor och svar

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Enligt statsbidragets förordning (2021:848) får Skolverket endast fördela statsbidrag till kommuner.

Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Bidragsramarna beräknas av SCB enligt 6 § i statsbidragets förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021848-om-statsbidrag-for_sfs-2021-848 Länk till annan webbplats.

Bidragsomgången pågår från 1 januari–31 december 2022.

Skolverket kommer att betala ut pengarna vid två tillfällen efter beslut om begäran om utbetalning (rekvisition) för bidragsram 1 och 2.

Utbetalning 1

I samband med beslut om bidragsram 1 och 2 betalar vi ut 50 procent av det belopp som ni beviljas för respektive ram.

Gällande begäran om utbetalning för bidragsram 1 betalades första utbetalningen ut i april 2022.

Gällande begäran om utbetalning för bidragsram 2 planerar vi att fatta beslut och betala ut första utbetalningen i juni 2022.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för både bidragsram 1 och 2 under september 2022.

Kostnader för de insatser ni vill använda bidraget till ska ha infallit under bidragsperioden 1 januari–31 december 2022.

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och enskilda förskolor.

Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidrag utan det är kommunen som bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas.

Utifrån Bidragsram 1 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Utifrån Bidragsram 2 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
 • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
 • För barn som är 4-5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9-15 barn.

Ni begär ut bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid två tillfällen i e-tjänsten för statsbidrag. Där kommer ni att få ange hur stort belopp ni begär ut. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram.

Begäran om utbetalning för bidragsram 1 kommer vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 februari–15 mars 2022.

Ni anger hur stort belopp av det totala beloppet som ni begär ut och som ni planerar att använda för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen. Ni kan använda bidraget till alla tre punkterna, men ni kan också välja att endast använda bidraget till en eller två av punkterna:

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Begäran om utbetalning för bidragsram 2 kommer vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 maj–1 juni 2022.

Ni anger hur stort belopp av bidragsram 2 som ni planerar att använda och som ni vill begära ut.

Observera att ni enbart kan begära ut bidrag enligt bidragsram 2 för insatser som avser den första punkten i 3 § förordningen:

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstäm-mer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i för-skolan.

Redovisningen för bidragsåret 2022 kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 mars - 3 april 2023. Ni redovisar bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid samma tillfälle i e-tjänsten för statsbidrag.

Redovisning bidragsram 1

Ni kommer att få ange hur stort belopp av bidraget ni använt under bidragsåret för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen.

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan

Det är tillåtet att omfördela bidraget mellan de tre punkterna under bidragsåret.

Redovisning bidragsram 2

Ni kommer att få ange hur stort belopp ni använt utifrån bidragsram 2 för den första punkten i 3 § förordningen:

 • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan