Frågor och svar

Hur kommer bidragsramarna att beräknas?

Bidragsramarna beräknas av SCB enligt 6 § i statsbidragets förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021848-om-statsbidrag-for_sfs-2021-848 Länk till annan webbplats.