Frågor och svar

Vilka uppgifter ska vi lämna i redovisningen?

Redovisningen för bidragsåret 2022 kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 mars - 3 april 2023. Ni redovisar bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid samma tillfälle i e-tjänsten för statsbidrag.

Redovisning bidragsram 1

Ni kommer att få ange hur stort belopp av bidraget ni använt under bidragsåret för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen.

  • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  • Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  • Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan

Det är tillåtet att omfördela bidraget mellan de tre punkterna under bidragsåret.

Redovisning bidragsram 2

Ni kommer att få ange hur stort belopp ni använt utifrån bidragsram 2 för den första punkten i 3 § förordningen:

  • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan