Frågor och svar

Vilka uppgifter ska vi lämna i redovisningen?

Redovisningen för bidragsåret 2022 kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 mars-3 april 2023.

Ni kommer att få ange hur stort belopp av bidraget ni använt under bidragsåret för vardera av de tre punkterna förordningen 3 §. Det är tillåtet att omfördela bidraget mellan de tre punkterna under bidragsåret.

  1. Miggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  2. Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  3. Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan