Frågor och svar

Vilka uppgifter ska vi lämna i samband med begäran om utbetalning (rekvisition)?

Begäran om utbetalning för bidragsåret 2022 kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 januari - 15 februari 2022. Där kommer ni att få ange hur stort belopp ni begär ut. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram. Ni kommer också att få ange hur stort belopp av det totala beloppet som ni begär ut som ni planerar att använda för vardera av de tre punkterna i förordningen 3 §. Ni kan använda bidraget till alla tre punkterna, men ni kan också välja att endast använda bidraget till en eller två av punkterna.

  1. Möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  2. Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  3. Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan