Frågor och svar

Vilka uppgifter ska vi lämna i samband med begäran om utbetalning (rekvisition)?

Ni begär ut bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid två tillfällen i e-tjänsten för statsbidrag. Där kommer ni att få ange hur stort belopp ni begär ut. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram.

Begäran om utbetalning för bidragsram 1 kommer vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 februari–15 mars 2022.

Ni anger hur stort belopp av det totala beloppet som ni begär ut och som ni planerar att använda för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen. Ni kan använda bidraget till alla tre punkterna, men ni kan också välja att endast använda bidraget till en eller två av punkterna:

  • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  • Bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  • Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Begäran om utbetalning för bidragsram 2 kommer vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 maj–1 juni 2022.

Ni anger hur stort belopp av bidragsram 2 som ni planerar att använda och som ni vill begära ut.

Observera att ni enbart kan begära ut bidrag enligt bidragsram 2 för insatser som avser den första punkten i 3 § förordningen:

  • Sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstäm-mer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i för-skolan.