Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2018

Statsbidraget är till för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Bidragsramar för 2018: december 2017

Se bidragsramarna för respektive kommun:

Bidragsramar för kvalitetssäkrande åtgärder 2018PDF (pdf, 565 kB)

Begäran om utbetalning: 15 januari–15 februari 2018

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om utbetalning

Vi har beviljat bidrag till 290 huvudmän om totalt 495 miljoner kronor.

Lista över beviljat bidrag och belopp, kvalitetssäkrande åtgärder 2018PDF (pdf, 442 kB)

Utbetalningar

Vi kommer att betala ut hälften av bidragsbeloppet för 2018 i mars 2018 och andra hälften i september 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 oktober – 1 november 2018

Så kan du förbereda dig

Ta fram information om vilka kostnader ni haft. Tänk på att ni bara ska redovisa bidragsbeloppet även om ni har haft större kostnader.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i december 2018.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner som har maxtaxa, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och fristående förskolor och fritidshem. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får används till

  • kostnader för personal i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Kommuner som söker bidraget måste ha maxtaxa.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsramarna anger den summa varje huvudman kan begära ut bidrag för. Den totala summan Skolverket har att fördela för bidragsomgången 2018 är 495 miljoner.

Bidragsramar, kvalitetssäkrande åtgärder 2018PDF (pdf, 565 kB)

Så tar vi fram bidragsramarna

Det här händer efter att regeringen har bestämt den totala summan Skolverket har att fördela inom statsbidraget för det kommande året:

  • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära ramarna för varje kommun det kommande året.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna. De fastställda ramarna kan skilja sig från dem SCB räknat fram, se Avvikelser från ramarna nedan.

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket beslutar om för en kommun kan se olika ut jämfört med de ramar som SCB har räknat fram. En orsak till det kan vara att kommunen har haft en skuld från föregående bidragsår. En annan orsak kan vara att Skolverket inte har avslutat handläggningen av tidigare bidrag.

Skolverket kan hålla inne hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi till exempel göra om kommunen inte har använt delar av bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.