Statsbidrag för lågstadiesatsningen 2019/20

Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i förskoleklassen och lågstadiet. Därmed ska lärarna få mer tid för undervisning och för varje elev.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019/20

Bidragsramar: januari – februari 2019

Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att ansöka om.

Grundanslaget är oförändrat 1 971 miljoner kronor för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Däremot är den utökade bidragsramen, extrapotten, på 329 miljoner kronor borttagen från denna bidragsomgång.

Bidragsramar kommunala och fristående huvudmän, lågstadiesatsningen 2019/20PDF (pdf, 401 kB)

Bidragsramarna visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de har rätt att ansöka om.

Grundanslaget är oförändrat 1 971 miljoner kronor för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Däremot är den utökade bidragsramen, extrapotten, på 329 miljoner kronor borttagen från denna bidragsomgång.

Bidragsramar kommunala och fristående huvudmän, lågstadiesatsningen 2019/20PDF (pdf, 401 kB)

Ansökan: mars 2019

Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, ansökan Lågstadiesatsningen 2019-2020PDF (pdf, 499 kB)

Ansökan var öppen 1 mars – 1 april 2019

Observera att ansökningar som inkommer till Skolverket senare än den 1 april kommer att avvisas.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, ansökan Lågstadiesatsningen 2019-2020PDF (pdf, 499 kB)

Ansökan var öppen 1 mars – 1 april 2019

Observera att ansökningar som inkommer till Skolverket senare än den 1 april kommer att avvisas.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Utbetalningar under 2019-2020

Vi betalar ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019/20 vid två tillfällen.

 1. Augusti 2019
 2. Januari 2020

Vi betalar ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019/20 vid två tillfällen.

 1. Augusti 2019
 2. Januari 2020

Redovisning: beslut februari 2021

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2015:215). Beslutet avser bidragsåret 2019/20.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 650 huvudmän.

Skolverket beslutar att fem huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att fem huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkanda redovisningar och återkrav, lagstadiesatsningen 2019-20PDF (pdf, 712 kB)

Redovisningen var öppen 15 oktober–16 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar om redovisningar av statsbidrag med stöd av förordning (2015:215). Beslutet avser bidragsåret 2019/20.

Skolverket beslutar att godkänna redovisningen för 650 huvudmän.

Skolverket beslutar att fem huvudmän ska betala tillbaka en del av det beviljade beloppet.

Skolverket beslutar att fem huvudmän ska betala tillbaka hela det beviljade beloppet.

Lista över godkanda redovisningar och återkrav, lagstadiesatsningen 2019-20PDF (pdf, 712 kB)

Redovisningen var öppen 15 oktober–16 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklassen
 • lågstadiet i grundskolan
 • lågstadiet i grundsärskolan
 • lågstadiet i sameskolan
 • lågstadiet i specialskolan.

Vem kan inte söka statsbidraget?

 • Huvudmän som inte finns med i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2017. Observera att vi inte använder statistiken från 2018 för den här bidragsomgången.

 • Huvudmän eller skolor som inte följer den svenska läroplanen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa mer personal i förskoleklass och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet är att personalen ska få mer tid för varje elev.

Personalkostnader

Bidraget ska gå till kostnader för

 • personalförstärkning i form av lärare, förskollärare eller speciallärare
 • personalförstärkning i form av annan personal så att lärarna får mer tid till undervisning.

Kostnaden för en heltidstjänst (årsarbetskraft) är begränsad med en lägsta och en högsta kostnad för de olika personalkategorierna. För lärare, förskollärare, pedagogisk personal och icke-pedagogisk personal är beloppsintervallet 300 000 – 650 000 kronor. För speciallärare är beloppsintervallet 300 000 – 730 000 kronor. I beloppen ingår sociala avgifter. Syftet med restriktionerna är att minimera eventuella misstag när du fyller i blanketten. Ett exempel är att kostnaderna blir orimliga, till exempel för att du skrivit en nolla (0) för mycket eller för lite.

Bidraget ska gå till kostnader för

 • personalförstärkning i form av lärare, förskollärare eller speciallärare
 • personalförstärkning i form av annan personal så att lärarna får mer tid till undervisning.

Kostnaden för en heltidstjänst (årsarbetskraft) är begränsad med en lägsta och en högsta kostnad för de olika personalkategorierna. För lärare, förskollärare, pedagogisk personal och icke-pedagogisk personal är beloppsintervallet 300 000 – 650 000 kronor. För speciallärare är beloppsintervallet 300 000 – 730 000 kronor. I beloppen ingår sociala avgifter. Syftet med restriktionerna är att minimera eventuella misstag när du fyller i blanketten. Ett exempel är att kostnaderna blir orimliga, till exempel för att du skrivit en nolla (0) för mycket eller för lite.

Vad får bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till

 • kompetensutveckling
 • insatser som ni fått statsbidrag för på något annat sätt
 • insatser som huvudmannen redan erbjuder
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:396) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Bidraget får inte användas till

 • kompetensutveckling
 • insatser som ni fått statsbidrag för på något annat sätt
 • insatser som huvudmannen redan erbjuder
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:396) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget ska gå till förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

 • Bidraget ska användas för att anställa personal när som helst under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020.
 • Du kan förstärka din personal genom nyanställningar eller genom att redan anställd personal arbetar mer.
 • Om du vill få bidrag i flera år behöver du skicka in en ny ansökan varje år. Skolverket fattar beslut för ett år i taget.

Ansökan om personalförstärkning

Du kan ansöka om bidrag för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever jämfört med bidragsåret 2018/19. Ni kan använda personalförstärkningen under hela bidragsåret eller som en kortare insats under en del av året.

Ni kan förstärka genom

 • att nyanställa personal
 • att öka anställningsgraden för redan anställd personal i förskoleklassen och lågstadiet.

Du kan ansöka om bidrag för att anställa mer personal i förhållande till antalet elever jämfört med bidragsåret 2018/19. Ni kan använda personalförstärkningen under hela bidragsåret eller som en kortare insats under en del av året.

Ni kan förstärka genom

 • att nyanställa personal
 • att öka anställningsgraden för redan anställd personal i förskoleklassen och lågstadiet.

Ansökan om att behålla personal

Om ni har fått bidrag för personalförstärkning inom Lågstadiesatsningen bidragsåret 2018/19 kan ni ansöka om att behålla de tjänsterna. För att ni ska få bidrag för att behålla tjänster krävs att

 • antalet elever inte har sjunkit med mer än 30 procent under 2019
 • de årsarbetskrafter ni vill behålla under nästa bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2018/19 eller ha behållits från bidragsåret 2017/18
 • det utökade antalet årsarbetskrafter behålls, det vill säga att ni inte minskar på er personal.

Om ni har fått bidrag för personalförstärkning inom Lågstadiesatsningen bidragsåret 2018/19 kan ni ansöka om att behålla de tjänsterna. För att ni ska få bidrag för att behålla tjänster krävs att

 • antalet elever inte har sjunkit med mer än 30 procent under 2019
 • de årsarbetskrafter ni vill behålla under nästa bidragsår ska ha utgjort en personalförstärkning per elev under bidragsåret 2018/19 eller ha behållits från bidragsåret 2017/18
 • det utökade antalet årsarbetskrafter behålls, det vill säga att ni inte minskar på er personal.

Bidrag för olika personalkategorier

Du kan ansöka om bidrag för lärare, förskollärare, speciallärare och annan personal. Personalinsatserna kan riktas till en enskild elev eller till en grupp elever.

Lärare, förskollärare, speciallärare

Lärare, förskollärare och speciallärare måste oftast ha legitimation som lärare eller förskollärare och vara behöriga för viss undervisning för att få undervisa. Men det finns undantag.

Undantag från kravet på legitimation och behörighet

Läs mer om och ansök om lärar- och förskollärarlegitimation

Annan personal

I ansökan har vi delat upp annan personal i pedagogisk resurs och icke-pedagogisk resurs. Om ni vill förstärka med annan personal ska det leda till att lärarna kan lägga mer tid på undervisning

Här är några exempel på vad ni kan få bidrag för.

Pedagogisk resurs

 • Specialpedagog
 • Syn-, tal- eller hörselpedagog som kan stödja lärarna i att skapa en tillgänglig lärmiljö och ge lärarna mer tid för undervisningen.
 • Personal som ger studiehandledning på modersmål eller arbetar som integrationspedagoger.
 • Fritidsledare och fritidspedagog som arbetar under skoltid.
 • Elevassistenter eller personal som ansvarar för att lämna information vid övergångarna när elever byter stadium eller skola.

Icke-pedagogisk resurs

 • Administratör som skaffar vikarier, rapporterar närvaro, samordnar dokumentation och så vidare.
 • IT-personal och annan teknisk kompetens som stödjer lärarna i hur de ska göra anpassningar och underhåller hjälpmedel och andra verktyg för tillgänglighet som kan avlasta läraren.
 • Logoped
 • Audionom
 • Måltidspersonal.
 • Samordnare för nyanlända.
 • Studie- och yrkesvägledare.
 • Vaktmästare.
 • Rättningshjälp.

Du kan ansöka om bidrag för lärare, förskollärare, speciallärare och annan personal. Personalinsatserna kan riktas till en enskild elev eller till en grupp elever.

Lärare, förskollärare, speciallärare

Lärare, förskollärare och speciallärare måste oftast ha legitimation som lärare eller förskollärare och vara behöriga för viss undervisning för att få undervisa. Men det finns undantag.

Undantag från kravet på legitimation och behörighet

Läs mer om och ansök om lärar- och förskollärarlegitimation

Annan personal

I ansökan har vi delat upp annan personal i pedagogisk resurs och icke-pedagogisk resurs. Om ni vill förstärka med annan personal ska det leda till att lärarna kan lägga mer tid på undervisning

Här är några exempel på vad ni kan få bidrag för.

Pedagogisk resurs

 • Specialpedagog
 • Syn-, tal- eller hörselpedagog som kan stödja lärarna i att skapa en tillgänglig lärmiljö och ge lärarna mer tid för undervisningen.
 • Personal som ger studiehandledning på modersmål eller arbetar som integrationspedagoger.
 • Fritidsledare och fritidspedagog som arbetar under skoltid.
 • Elevassistenter eller personal som ansvarar för att lämna information vid övergångarna när elever byter stadium eller skola.

Icke-pedagogisk resurs

 • Administratör som skaffar vikarier, rapporterar närvaro, samordnar dokumentation och så vidare.
 • IT-personal och annan teknisk kompetens som stödjer lärarna i hur de ska göra anpassningar och underhåller hjälpmedel och andra verktyg för tillgänglighet som kan avlasta läraren.
 • Logoped
 • Audionom
 • Måltidspersonal.
 • Samordnare för nyanlända.
 • Studie- och yrkesvägledare.
 • Vaktmästare.
 • Rättningshjälp.

Hur stort är statsbidraget?

Grundanslaget att fördela inom lågstadiesatsningen är oförändrat 1 971 miljoner kronor för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Däremot är den utökade bidragsramen, extrapotten, på 329 miljoner kronor borttagen från denna bidragsomgång.

Hur stort bidrag varje huvudman kan få står i bidragsramarna

Skolverket beräknar bidragsramarna inför varje bidragsår. Vi utgår då från hur många elever varje huvudman har och den totala summa som finns att fördela i grundanslaget. Alla huvudmän som Skolverket beviljar bidrag är garanterade att få beloppet i bidragsramen om vi godkänner ansökan.

Bidragsramen baseras på antalet elever i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2017. Observera att vi inte använder statistiken från 2018 för det här bidragsåret. Huvudmän som inte finns med i Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2017 får ingen bidragsram för 2019/20.

Inför ansökan publicerar vi bidragsramarna för alla huvudmän som kan ansöka om bidraget här på Skolverkets webbplats. Du ser även din egen bidragsram i ansökningsblanketten.


Så räknar Skolverket fram bidragsramarna

Alla huvudmän med elever i förskoleklass och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får en bidragsram från grundanslaget. Vi beräknar den utifrån hur många elever huvudmannen har enligt Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2017. Vi gör det för att kunna sätta igång ansökningsprocessen och fatta beslut tidigare.

Observera att vi inte använder statistiken från 2018 för den här bidragsomgången.

Alla huvudmän med elever i förskoleklass och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får en bidragsram från grundanslaget. Vi beräknar den utifrån hur många elever huvudmannen har enligt Skolverkets elevstatistik från den 15 oktober 2017. Vi gör det för att kunna sätta igång ansökningsprocessen och fatta beslut tidigare.

Observera att vi inte använder statistiken från 2018 för den här bidragsomgången.

Möjlighet att få mer bidrag om det blir pengar över

Skolverket kan fördela om de pengar som blir över om inte alla huvudmän ansöker om att få hela det bidrag de har rätt till enligt bidragsramen. Om du har större behov än vad din bidragsram tillåter kan du ansöka om mer pengar.

När Skolverket fördelar om pengar som blivit över prioriterar vi i första hand huvudmän som har många elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasiet. Prioriteringen baseras på uppgifter från de skolenheter som rapporterat antal elever till Statistiska centralbyrån under de tre senaste åren. De uppgifter som används i beräkningarna av prioriteringsordningen är

 • elevens kön
 • elevens födelseland
 • moderns födelseland
 • faderns födelseland
 • föräldrarnas utbildningsnivå och tid i Sverige.

I ansökan ska du specificera vilka insatser och kostnader du ansöker om bidrag för inom bidragsramen. Om du också vill söka bidrag utom bidragsramen ska du ange insatser och kostnader även för det. Om vi gör en omfördelning beviljar Skolverket max 200 procent av bidragsramen. Du ser i ert beslut om ni har beviljats bidrag utöver er bidragsram.

Skolverket kan fördela om de pengar som blir över om inte alla huvudmän ansöker om att få hela det bidrag de har rätt till enligt bidragsramen. Om du har större behov än vad din bidragsram tillåter kan du ansöka om mer pengar.

När Skolverket fördelar om pengar som blivit över prioriterar vi i första hand huvudmän som har många elever som inte förväntas bli behöriga till gymnasiet. Prioriteringen baseras på uppgifter från de skolenheter som rapporterat antal elever till Statistiska centralbyrån under de tre senaste åren. De uppgifter som används i beräkningarna av prioriteringsordningen är

 • elevens kön
 • elevens födelseland
 • moderns födelseland
 • faderns födelseland
 • föräldrarnas utbildningsnivå och tid i Sverige.

I ansökan ska du specificera vilka insatser och kostnader du ansöker om bidrag för inom bidragsramen. Om du också vill söka bidrag utom bidragsramen ska du ange insatser och kostnader även för det. Om vi gör en omfördelning beviljar Skolverket max 200 procent av bidragsramen. Du ser i ert beslut om ni har beviljats bidrag utöver er bidragsram.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.