Statsbidrag för lärarassistenter 2019

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Viktiga datum och beslut

Begäran om utbetalning: 1 oktober–1 november 2019

Beslut om utbetalning

Beviljade belopp, lärarassistenter, kommunala huvudmän, 2019PDF (pdf, 482 kB)

Beviljade belopp, lärarassistenter, enskilda huvudmän, 2019PDF (pdf, 477 kB)

Beviljade belopp, lärarassistenter, övriga huvudmän, 2019PDF (pdf, 410 kB)

Begäran om utbetalning var öppen 1 oktober–1 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om utbetalning

Beviljade belopp, lärarassistenter, kommunala huvudmän, 2019PDF (pdf, 482 kB)

Beviljade belopp, lärarassistenter, enskilda huvudmän, 2019PDF (pdf, 477 kB)

Beviljade belopp, lärarassistenter, övriga huvudmän, 2019PDF (pdf, 410 kB)

Begäran om utbetalning var öppen 1 oktober–1 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Bidragsramar: augusti 2019

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan ansöka om.

Bidragsramar, statsbidrag lärarassistenter kommunala huvudmänPDF (pdf, 220 kB)

Bidragsramar, statsbidrag lärarassistenter övriga huvudmänPDF (pdf, 109 kB)

Bidragsramar, statsbidrag lärarassistenter enskilda huvudmänPDF (pdf, 238 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan ansöka om.

Bidragsramar, statsbidrag lärarassistenter kommunala huvudmänPDF (pdf, 220 kB)

Bidragsramar, statsbidrag lärarassistenter övriga huvudmänPDF (pdf, 109 kB)

Bidragsramar, statsbidrag lärarassistenter enskilda huvudmänPDF (pdf, 238 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • förskoleklass, grundskola, grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning.

Villkoren för statsbidraget styrs av

I förordningen, som är regelverket för det här statsbidraget, kan du läsa om vilka villkor som gäller för att få och använda statsbidraget.

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenterlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen som huvudmannen är skyldig att följa.

Var får lärarassistenten arbeta?

Lärarassistenten får arbeta i de skolformer som nämns i 3 § i förordningen:

  • förskoleklassen
  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • gymnasieskolan eller
  • gymnasiesärskolan.

Vilka arbetsuppgifter kan lärarassistenten hjälpa till med?

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste dock påvisa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Varför beslutas ingen bidragsram för huvudmän som vid beräkningen skulle få en bidragsram som understiger 50 000 kronor?

Det är regeringen som har bestämt att Skolverket inte ska fastställa någon bidragsram för huvudmän som vid beräkningen skulle få en bidragsram som understiger 50 000 kronor enligt 6 § i förordningen.

Måste lärarassistenterna anställas inom perioden 1 augusti till 31 december 2019?

Ja, lärarassistenten måste anställas av huvudmannen tidigast 1 augusti 2019.

Hur blir det med en tidsbestämd tjänst som slutar och nytt kontrakt tar vid?

Om personen inte var lärarassistent tidigare och det nya kontraktet anställer personen som en lärarassistent så blir det en utökning och bidrag kan användas. Det räknas inte som en utökning om personen tidigare var anställd som lärarassistent och anställs igen som lärarassistent.

Räknas antal personer som anställs eller antal årsarbetare?

Skolverket räknar antal årsarbetare. Exempelvis kan bidraget användas till att utöka en tjänst från 50 procent till 75 procent av en heltidstjänst. Bidraget ersätter då endast kostnader för de utökade 25 procenten.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 är det totala beloppet 475 miljoner kronor. I ett pressmeddelande angående budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att anslaget för bidraget ökas till en miljard kronor för bidragsåret 2020.

Läs Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 04 maj 2020

Frågor och svar

Nej, det är upp till huvudmannen att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha.

Nej, det går inte att söka mer bidrag än summan i er bidragsram.

Det är politiska beslut som avgör hur länge detta statsbidrag ska finnas kvar.

Ja, kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som huvudmannen har för lärarassistenten.

Om personen ni anställt som lärarassistent är anställd utan tidsbegränsning ska ni ange 2019-12-31 som slutdatum. Detta innebär inte att personens anställning slutar eller att Skolverket kommer tolka det på ett sådant sätt utan endast att ni begär bidrag för personen till sista dagen för 2019.