Statsbidrag för lärarassistenter 2020

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Viktiga datum och beslut

Begäran om utbetalning 1: 1 april–4 maj

Begäran om utbetalning är öppen 1 april–4 maj 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Begäran om utbetalning 2: 1 oktober–2 november

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober–2 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Bidragsramar: Kommer under tidig vår 2020

Information om bidragsramar kommer under tidig vår 2020.

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan ansöka om.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • förskoleklass, grundskola, grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent.

Villkoren för statsbidraget styrs av

I förordningen, som är regelverket för det här statsbidraget, kan du läsa om vilka villkor som gäller för att få och använda statsbidraget.

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenterlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen som huvudmannen är skyldig att följa.

Var får lärarassistenten arbeta?

Lärarassistenten får arbeta i de skolformer som nämns i 3 § i förordningen:

  • förskoleklassen
  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • gymnasieskolan eller
  • gymnasiesärskolan.

Vilka arbetsuppgifter kan lärarassistenten hjälpa till med?

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste dock påvisa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Varför beslutas ingen bidragsram för huvudmän som vid beräkningen skulle få en bidragsram som understiger 50 000 kronor?

Det är regeringen som har bestämt att Skolverket inte ska fastställa någon bidragsram för huvudmän som vid beräkningen skulle få en bidragsram som understiger 50 000 kronor enligt 6 § i förordningen.

Hur blir det med en tidsbestämd tjänst som slutar och nytt kontrakt tar vid?

Om personen inte var lärarassistent tidigare och det nya kontraktet anställer personen som en lärarassistent så blir det en utökning och bidrag kan användas. Det räknas inte som en utökning om personen tidigare var anställd som lärarassistent och anställs igen som lärarassistent.

Räknas antal personer som anställs eller antal årsarbetare?

Skolverket räknar antal årsarbetare. Exempelvis kan bidraget användas till att utöka en tjänst från 50 procent till 75 procent av en heltidstjänst. Bidraget ersätter då endast kostnader för de utökade 25 procenten.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2020 är det totala beloppet 1 miljard kronor enligt budgetpropositionen.

Senast uppdaterad 20 december 2019