Statsbidrag för lärarassistenter 2020

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Viktiga datum och beslut

Begäran om utbetalning 1: 1 april–4 maj

Begäran om utbetalning är öppen 1 april–4 maj 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning är öppen 1 april–4 maj 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 2: 1 oktober–2 november

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober–2 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober–2 november 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Bidragsramar: 2020

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Bidragsram, kommunala huvudmän, statsbidrag för lärarassistenter 2020PDF (pdf, 474 kB)

Bidragsram, enskilda huvudmän, statsbidrag för lärarassistenter 2020PDF (pdf, 592 kB)

Bidragsram, övriga huvudmän, statsbidrag för lärarassistenter 2020PDF (pdf, 424 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Bidragsram, kommunala huvudmän, statsbidrag för lärarassistenter 2020PDF (pdf, 474 kB)

Bidragsram, enskilda huvudmän, statsbidrag för lärarassistenter 2020PDF (pdf, 592 kB)

Bidragsram, övriga huvudmän, statsbidrag för lärarassistenter 2020PDF (pdf, 424 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • förskoleklass, grundskola, grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent.

Villkoren för statsbidraget styrs av

I förordningen, som är regelverket för det här statsbidraget, kan du läsa om vilka villkor som gäller för att få och använda statsbidraget.

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenterlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen som huvudmannen är skyldig att följa.

Vilken period gäller bidragsramen för?

Bidragsramen gäller för hela år 2020. Ni har möjlighet att, utifrån era kostnader för lärarassistenter, fördela bidragsramen som ni själva vill mellan vårterminen och höstterminen.

Ni kan alltså till exempel begära ut hela bidraget under vårterminen och inget under höstterminen eller tvärtom. Ni kan också dela upp begäran om utbetalning på halva beloppet för vårterminen och andra halvan under höstterminen.

Viktigt att ha i åtanke är dock att vill ni ha en kontinuitet i tillsättningen av lärarassistenttjänster bör er planering för hur mycket ni ska begära ut under vårtermin respektive hösttermin också inrymma ett perspektiv över en längre tidshorisont. Med andra ord, om ni ska finansiera lärarassistenterna med bidraget även under höstterminen, tänk på att det ska finnas tillräckligt med medel kvar för att behålla tjänsterna även under denna period.

Vilka arbetsuppgifter kan lärarassistenten hjälpa till med?

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste kunna visa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Hur ser kravet på egenfinansiering ut?

Huvudmannen måste själv finansiera minst hälften av de totala kostnaderna för lärarassistenterna. Den andra hälften kan huvudmannen begära utbetalning för genom bidraget.

Vad innebär kravet på en utökning?

Personer som anställs med statsbidraget ska antingen vara

  • en utökning av antalet lärarassistenter

eller

  • en bibehållen utökning som anställdes 2019 med stöd av bidraget.

Skolverket tolkar paragrafen om en utökning under punkt ett så att om en lärarassistenttjänst tar slut under terminen och huvudmannen med hjälp av statsbidraget för lärarassistenter kan tillsätta en ny lärarassistenttjänst blir det en utökning i relation till den planerade verksamheten. Det blir en utökning jämfört med alternativet att huvudmannen inte skulle ha möjlighet att ha kvar lärarassistenttjänsten utan bidraget.

Exempelvis avslutas en av era lärarassistenttjänster i april 2020. Ni har då inte ekonomiska möjligheter att förlänga tjänsten. Men med hjälp av medel från statsbidraget för lärarassistenter kan ni tillsätta en ny lärarassistenttjänst. Det kan vara en ny person som tillträder tjänsten, men det kan också vara den person vars tjänst avslutades som besätter tjänsten. Huvudsaken är att det blir en tjänst som ni inte kunnat ha utan statsbidraget. Den tjänsten blir en utökning av verksamheten.

Huvudmannen ska kunna intyga att det är en utökning genom uppvisande av ett nytt kontrakt, ett nytt uppdrag eller liknande.

Hur stort är statsbidraget?

Det totala beloppet för statsbidraget för bidragsomgången 2020 har fastställts till 500 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 04 maj 2020

Frågor och svar

Det är politiska beslut som avgör hur länge detta statsbidrag ska finnas kvar.

Nej, det går inte att söka mer bidrag än summan i er bidragsram.

Nej, förordningen har ändrats på denna punkt. Även de huvudmän som vid beräkningen av ramarna skulle få en bidragsram som understiger 50 000 kronor kommer att tilldelas en bidragsram. För dessa huvudmän kommer bidragsramen att vara 50 000 kronor.

Huvudmannen ska finansiera minst 50 procent av kostnaderna för lärarassistenten. Den delen kan utgöras av till exempel ett annat statsbidrag. Däremot kan huvudmannen inte erhålla medel från statsbidraget för lärarassistenter om denne får hundra procents finansiering från ett annat statsbidrag. Med andra ord kan man inte dubbelfinansiera lärarassistenterna.

Ja, kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som huvudmannen har för lärarassistenten.

Nej, det är upp till huvudmannen att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha.

Skolverket räknar antal årsarbetare. Exempelvis kan bidraget användas till att utöka en tjänst från 50 procent till 75 procent av en heltidstjänst. Bidraget ersätter då endast kostnader för de utökade 25 procenten.