Statsbidrag för lärarassistenter 2022

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Observera att Skolverket har fattat beslut om att ändra tidpunkten för när en utökning betraktas som ny. Se ytterligare information under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget.

Viktiga datum och beslut

Bidragsramar

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Bidragsramarna för ansökningsomgång år 2022 är beslutade.

Bidragsram, kommunala huvudmän, lärarassistenter 2022PDF (pdf, 134 kB)

Bidragsram, enskilda huvudmän, lärarassistenter 2022PDF (pdf, 207 kB)

Bidragsram, övriga huvudmän, lärarassistenter 2022PDF (pdf, 88 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Bidragsramarna för ansökningsomgång år 2022 är beslutade.

Bidragsram, kommunala huvudmän, lärarassistenter 2022PDF (pdf, 134 kB)

Bidragsram, enskilda huvudmän, lärarassistenter 2022PDF (pdf, 207 kB)

Bidragsram, övriga huvudmän, lärarassistenter 2022PDF (pdf, 88 kB)

Begäran om utbetalning 1: 1 april–2 maj 2022

Begäran om utbetalning 1 är öppen 1 april2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Kostnaderna som ni begär utbetalning för ska avse lärarassistenter som är anställda under perioden 1 januari–30 juni 2022.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 1 är öppen 1 april2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Kostnaderna som ni begär utbetalning för ska avse lärarassistenter som är anställda under perioden 1 januari–30 juni 2022.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning 2: 1 oktober–1 november 2022

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober–1 november 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Kostnaderna som ni begär utbetalning för ska avse lärarassistenter som är anställda under perioden 1 juli–31 december 2022.

Under den här begäran om utbetalning kan ni som mest begära ut det som kvarstår av er bidragsram efter beslut om utbetalning 1. Beloppen kommer senare att framgå här.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Begäran om utbetalning är öppen 1 oktober–1 november 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Kostnaderna som ni begär utbetalning för ska avse lärarassistenter som är anställda under perioden 1 juli–31 december 2022.

Under den här begäran om utbetalning kan ni som mest begära ut det som kvarstår av er bidragsram efter beslut om utbetalning 1. Beloppen kommer senare att framgå här.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • förskoleklass, grundskola, grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen som huvudmannen är skyldig att följa.

Vilken period gäller bidragsramen för?

Bidragsramen gäller för hela år 2022, alltså både för vårterminens och höstterminens begäran om utbetalning.

Utifrån vilka kostnader ni huvudmannen har för sina lärarassistenter, kan huvudmannen fördela bidragsramen mellan vårtermin och hösttermin. Har huvudmannen under vårterminen minst dubbelt så stora kostnader som sin bidragsram kan denne välja att begära ut hela bidraget under vårterminen. Men, om huvudmannen ska behålla lärarassistenterna under höstterminen, bör denne planera för att det ska finnas tillräckligt med medel kvar för att finansiera tjänsterna även under denna period.

Notera att, begäran om utbetalning för vårterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under vårterminen och begäran om utbetalning för höstterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under höstterminen.

Bidragsramen gäller för hela år 2022, alltså både för vårterminens och höstterminens begäran om utbetalning.

Utifrån vilka kostnader ni huvudmannen har för sina lärarassistenter, kan huvudmannen fördela bidragsramen mellan vårtermin och hösttermin. Har huvudmannen under vårterminen minst dubbelt så stora kostnader som sin bidragsram kan denne välja att begära ut hela bidraget under vårterminen. Men, om huvudmannen ska behålla lärarassistenterna under höstterminen, bör denne planera för att det ska finnas tillräckligt med medel kvar för att finansiera tjänsterna även under denna period.

Notera att, begäran om utbetalning för vårterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under vårterminen och begäran om utbetalning för höstterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under höstterminen.

Vad är en utökning?

Skolverket har fattat beslut om att tidpunkten för när en utökning betraktas som ny infaller vid årsskiftet varje år. När ni begär ut bidrag under ansökningsomgång 2022 innebär det att en utökning betraktas som ny om den tillkommit den 1 januari 2022 eller senare. Är lärarassistenten anställd innan den 1 januari 2022, och ni tidigare erhållit statsbidrag för lärarassistenten, räknas det som en bibehållen utökning.

Huvudmannen kan få bidrag för att bibehålla en sedan tidigare genomförd utökning. En förutsättning för att få bidrag för bibehållande är att huvudmannen tidigare fått statsbidrag för lärarassistenten. Huvudmannen kan också få bidrag för en tjänst som denne inte tidigare fått bidrag för. Tjänsten ska då innebära en utökning av antalet lärarassistenter hos huvudmannen vid tidpunkten för rekvisition jämfört med antalet lärarassistenter året innan.

Skolverket har fattat beslut om att tidpunkten för när en utökning betraktas som ny infaller vid årsskiftet varje år. När ni begär ut bidrag under ansökningsomgång 2022 innebär det att en utökning betraktas som ny om den tillkommit den 1 januari 2022 eller senare. Är lärarassistenten anställd innan den 1 januari 2022, och ni tidigare erhållit statsbidrag för lärarassistenten, räknas det som en bibehållen utökning.

Huvudmannen kan få bidrag för att bibehålla en sedan tidigare genomförd utökning. En förutsättning för att få bidrag för bibehållande är att huvudmannen tidigare fått statsbidrag för lärarassistenten. Huvudmannen kan också få bidrag för en tjänst som denne inte tidigare fått bidrag för. Tjänsten ska då innebära en utökning av antalet lärarassistenter hos huvudmannen vid tidpunkten för rekvisition jämfört med antalet lärarassistenter året innan.

Vilka arbetsuppgifter kan lärarassistenten hjälpa till med?

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste kunna visa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Skolverket har webbstödet är en hjälp till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser. länk till annan webbplats

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste kunna visa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Skolverket har webbstödet är en hjälp till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser. länk till annan webbplats

Hur ser kravet på egenfinansiering ut?

Huvudmannen måste själv finansiera minst hälften av de totala kostnaderna för lärarassistenterna. Den andra hälften kan huvudmannen begära utbetalning för genom bidraget.

Huvudmannen måste själv finansiera minst hälften av de totala kostnaderna för lärarassistenterna. Den andra hälften kan huvudmannen begära utbetalning för genom bidraget.

Villkoren för statsbidraget styrs av

I förordningen, som är regelverket för det här statsbidraget, kan du läsa om vilka villkor som gäller för att få och använda statsbidraget.

I Skolverkets föreskrift är det reglerat när och hur man kan begära utbetalning av bidraget.

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för anställning av lärarassistenter (SKOLFS 2020:90)länk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Det totala beloppet för statsbidraget för bidragsomgången 2022 har fastställts till 500 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 06 oktober 2021.

Frågor och svar

Det är politiska beslut som avgör hur länge detta statsbidrag ska finnas kvar.

Nej, det går inte att söka mer bidrag än summan i er bidragsram.

Nej, förordningen har ändrats på denna punkt. Även de huvudmän som vid beräkningen av ramarna skulle få en bidragsram som understiger 50 000 kronor kommer att tilldelas en bidragsram. För dessa huvudmän kommer bidragsramen att vara 50 000 kronor.

Huvudmannen ska finansiera minst 50 procent av kostnaderna för lärarassistenten. Den delen kan utgöras av till exempel ett annat statsbidrag. Däremot kan huvudmannen inte erhålla medel från statsbidraget för lärarassistenter om denne får hundra procents finansiering från ett annat statsbidrag. Med andra ord kan man inte dubbelfinansiera lärarassistenterna.

Ja, kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som huvudmannen har för lärarassistenten.

Nej, det är upp till huvudmannen att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha.