Statsbidrag för lärarassistenter 2022

Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Observera att Skolverket har fattat beslut om att ändra tidpunkten för när en utökning betraktas som ny. Se ytterligare information under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget.

Viktiga datum och beslut

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidrag för lärarassistenter och hur mycket bidrag de kan begära ut.

Bidragsramarna för ansökningsomgång år 2022 är beslutade.

Bidragsram, kommunala huvudmän, lärarassistenter 2022 Pdf, 134 kB.

Bidragsram, enskilda huvudmän, lärarassistenter 2022 Pdf, 208 kB.

Bidragsram, övriga huvudmän, lärarassistenter 2022 Pdf, 88 kB.

Bidragsramar 2022

Vilken period gäller bidragsramen för?

Bidragsramen gäller för hela år 2022, alltså både för vårterminens och höstterminens begäran om utbetalning.

Utifrån vilka kostnader huvudmannen har för sina lärarassistenter, kan huvudmannen fördela bidragsramen mellan vårtermin och hösttermin. Har huvudmannen under vårterminen minst dubbelt så stora kostnader som sin bidragsram kan denne välja att begära ut hela bidraget under vårterminen. Men, om huvudmannen ska behålla lärarassistenterna under höstterminen, bör denne planera för att det ska finnas tillräckligt med medel kvar för att finansiera tjänsterna även under denna period.

Notera att, begäran om utbetalning för vårterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under vårterminen och begäran om utbetalning för höstterminen måste avse kostnader för lärarassistenter som är anställda under höstterminen.

Det går inte att begära ut ytterligare medel än vad ni blivit tilldelade i er bidragsram.

Bidragsramarna beräknas utifrån huvudmannens elevantal i förhållande till elevantalet i riket. Har huvudmannen exempelvis en procent av Sveriges elever tilldelas huvudmannen en procent av bidragsramen. Andelen räknas sedan fram i kronor av totala anslaget för bidraget. De huvudmän som i beräkningen fått en lägre ram än 50 000 kronor justeras upp till 50 000 kronor.

Elevantalet beräknas utifrån ett genomsnitt av de tre senaste läsåren. Antalet elever bygger på den senast inrapporterade och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån (SCB). Den elevstatistik som rapporterats in till SCB i oktober publicerar SCB först i mars/april året därpå, vilket innebär att statistiken inte finns tillgänglig när Skolverket ska beräkna bidragsramarna. För att beräkna ramarna för bidragsomgången 2022 använder vi oss alltså av den elevstatistik som rapporterades in till SCB i oktober 2018, oktober 2019 och oktober 2020.

Bidragsramen kan öka eller minska mellan bidragsomgångarna för en huvudman. Det innebär att exempelvis en ökning av en huvudmans elevantal måste ligga i nivå med den totala ökningen i riket för att bidragsramen ska förbli oförändrad. Det kan alltså variera från år till år hur stor bidragsram en huvudman kan tilldelas genom det här statsbidraget.

Vid beräkningen av bidragsramen ingår elever i följande skolformer

 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Huvudmän som planerar att överlåta eller överta skolenheter bör kontakta Skolverket eftersom det då är aktuellt att göra en omprövning av huvudmännens bidragsram. De berörda huvudmännen behöver då inkomma till Skolverket med ett antal underlag för att vi ska kunna behandla er begäran.

En begäran om tilldelning av bidragsram (från den huvudman som har tagit över en skolenhet) som ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och organisationsnummer för berörda parter
 • Vilket statsbidrag ni önskar att ompröva och vilka bidragsramar (vilket läsår)
 • Skäl för övertagandet
 • Omfattning – vilka skolenheter som berörs samt deras skolenhetskoder
 • När övertagandet sker (datum)
 • Den summa som ska överlåtas samt vilket statsbidrag det handlar om. Längst ned i mejlet kan ni se aktuella siffror för bidragen.
 • Ett förtydligande om att begäran avser att de elever som ligger till grund för beslutet om bidragsram, d.v.s. de elever som har rapporterats in till SCB för läsåren 2018/19, 2019/20 och 2020/21 överförs till den nya huvudmannen.

En begäran om överlåtelse av bidragsram (från den huvudman som har överlåtit en skolenhet) som ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och organisationsnummer för berörda parter
 • Vilket statsbidrag ni önskar att ompröva och vilka bidragsramar (vilket läsår)
 • Skäl för överlåtelsen
 • Omfattning – vilka skolenheter som berörs samt deras skolenhetskoder
 • När överlåtelsen sker (datum)
 • Den summa som ska överlåtas samt vilket statsbidrag det handlar om. Längst ned i mejlet kan ni se aktuella siffror för bidragen.
 • Ett förtydligande om att begäran avser att de elever som ligger till grund för beslutet om bidragsram, dvs de elever som har rapporterats in till SCB för läsåren 2018/19, 2019/20 och 2020/21 överförs till den nya huvudmannen.

Underlagen från båda huvudmännen måste vara signerade av en person hos respektive huvudman som har mandat att för huvudmannens räkning teckna avtal som är juridiskt och ekonomiskt bindande. Underlagen behöver även vara daterade. Det går bra att scanna in underskrivna underlag och komma in med dessa via e-post eller att skicka dem med post.

Vi behöver också få en kopia på beslutet från Skolinspektionen om att den nya huvudmannen har tillåtelse att bedriva verksamhet över skolenheten samt att den tidigare huvudmannen inte längre bedriver verksamheten. Utöver detta behöver vi därtill en kopia på organisationernas registerutdrag från Bolagsverket där det framgår vem eller vilka som är firmatecknare i organisationen.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisning. Titeln lärarassistent är inte ett krav för att ta del av bidraget. Personer som inte har titeln lärarassistent, men som arbetar med arbetsuppgifter som avlastar lärarna, ska kunna jämställas med en lärarassistent.

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur lärare ska avlastas på bästa sätt. Huvudmannen måste kunna visa att de uppgifter en lärarassistent utför leder till att lärarna får mer tid att ägna åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Skolverket tillhandahåller ett webbstöd som är en hjälp till huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Se rubriken Arbetsuppgifter som andra än läraren kan utföra i stödet Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser.

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Här är en sammanfattning och förtydligande av villkoren som är reglerade i förordningen som huvudmannen är skyldig att följa.

Skolverket har fattat beslut om att tidpunkten för när en utökning betraktas som ny infaller vid årsskiftet . När ni begär ut bidrag under ansökningsomgång 2022 innebär det att en utökning betraktas som ny om den tillkommit efter den 31 december 2020.

Huvudmannen kan få bidrag för att bibehålla en sedan tidigare genomförd utökning. En förutsättning för att få bidrag för bibehållande är att huvudmannen tidigare fått statsbidrag för lärarassistenten. Huvudmannen kan också få bidrag för en tjänst som denne inte tidigare fått bidrag för. Tjänsten ska då innebära en utökning av antalet lärarassistenter hos huvudmannen vid tidpunkten för rekvisition jämfört med antalet lärarassistenter den 31 december 2020.

Huvudmannen måste själv finansiera minst hälften av de totala kostnaderna för lärarassistenterna. Kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som huvudmannen har för lärarassistenten. Den delen skulle kunna utgöras av till exempel ett annat statsbidrag. Däremot kan huvudmannen inte erhålla medel från statsbidraget för lärarassistenter om denne får hundra procents finansiering från ett annat statsbidrag. Med andra ord kan man inte dubbelfinansiera lärarassistenterna. Den andra hälften kan huvudmannen begära utbetalning för genom bidraget.

Villkoren för statsbidraget styrs av

I förordningen, som är regelverket för det här statsbidraget, kan du läsa om vilka villkor som gäller för att få och använda statsbidraget.

I Skolverkets föreskrift är det reglerat när och hur man kan begära utbetalning av bidraget.

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för anställning av lärarassistenter (SKOLFS 2020:90) Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Det totala beloppet för statsbidraget för bidragsomgången 2022 har fastställts till 500 miljoner kronor. Det är politiska beslut som avgör hur länge detta statsbidrag ska finnas kvar. För tre år framåt finns det preliminära anslag för statsbidraget.

Senast uppdaterad 09 augusti 2023.

Frågor och svar

Nej, förskolan omfattas inte av bidraget i enlighet med 3 § i förordningen.

Skolverket räknar antal årsarbetare. Det innebär att två halvtidstjänster ska räknas som en hel tjänst. Det här är av betydelse när ni ska beräkna vilka lärarassistenter som utgör en utökning vid aktuell rekvisition jämfört med den 31 december 2020.

Nej, det är upp till er som huvudman att bestämma vilken anställningsform lärarassistenten ska ha. Men det är viktigt att känna till att timanställning inte är en anställningsform. De anställningsformer som vi godkänner för att erhålla bidraget är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd:

 • allmän visstidsanställning
 • vikariat
 • säsongsanställning och provanställning.

Eftersom timanställning inte är en anställningsform kan den inte ligga till grund för att få statsbidrag för lärarassistenter.