Statsbidrag för Lärarlyftet 2018

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Det kommer leda till att eleverna får en bättre undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1 för 2018: 15 februari–15 mars 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 271 huvudmän om totalt 12,96 miljoner kronor.

Beslut om ansökan vt 2018PDF (pdf, 809 kB)

Lista över beviljade belopp, ansökan för Lärarlyftet II vt 2018PDF (pdf, 152 kB)

Lista över beviljade belopp, ingående lärare för Lärarlyftet II vt 2018PDF (pdf, 229 kB)

Ansökan var öppen 15 februari – 15 mars 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter som du behöver ange i ansökan: Personuppgifter om lärarna och uppgifter om utbildningen starttermin, lärosäte, kurskod/anmälningskod. 

Ansökan 2 för 2018: 15 september–15 oktober 2018

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat bidrag till 218 huvudmän om totalt 9 365 875 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 för Lärarlyftet II 2018PDF (pdf, 93 kB)

Ansökan var öppen 15 september–15 oktober i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter som du behöver ange i ansökan: Personuppgifter om lärarna och uppgifter om utbildningen starttermin, lärosäte, kurskod/anmälningskod.

Nytt för ansökan 2

Ansökan om statsbidraget ska från och med hösten 2018 göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att Excel-blanketter ska fasas ut. Formuläret kommer bestå av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni som sökande ska från och med hösten 2018 ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och läser en lärarlyftsutbildning för att få statsbidrag. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar. Det innebär att ni måste

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramar för lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand. 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, vuxenskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Även följande aktörer kan söka statsbidraget

 • svenska utlandsskolor, enligt 9 § i förordning (1994:519)
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudmän för utbildning vid kriminalvård i anstalt enligt förordningen (2007:152).

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att lärare och fritidspedagoger ska få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom de får gå kurser inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen förbättras och även elevernas resultat.

Vem gäller bidraget för?

 • Lärare inom alla skolformer som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen.
 • Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem. Efter avslutad kurs kan fritidspedagoger ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6.

Vilka kostnader kan statsbidraget användas till?

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur
 • att delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag.

Vilka kurser finns inom Lärarlyftet?

Med våra kurser och utbildningar kan lärare och fritidspedagoger läsa in den behörighet de behöver. Det gör dem dessutom tryggare i sin yrkesroll, höjer kompetensen och ökar karriärmöjligheterna. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget kan sökas av huvudmän för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Den som är huvudman enbart för verksamheter i förskola och fritidshem kan inte få bidraget.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Det innebär att vid ansökan på vårterminen måste läraren påbörja kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörja utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren nästkommande terminen.

Lärare som är anställda hos entreprenörer

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

Komplettera bidraget med egna resurser

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

Uppföljning ett år efter studierna

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som läraren tar. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.

Vad reglerar storleken på bidraget?

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och speciallärarutbildningen.

Därför får huvudmännen

 • 1 500 kronor per högskolepoäng för kurser i sva och sfi.
 • 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
 • 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen.

 

Senast uppdaterad 28 juni 2019