Statsbidrag för lärarlyftet 2020

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan ht 2020: 15 augusti–15 september 2020

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 241 huvudmän om totalt 6 007 000 kronor.

Lista över beviljade belopp för Lärarlyftet, ansökningsomgång HT 2020PDF (pdf, 482 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under hösten 2020 var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, utbildning, lärosäte och kurskod/anmälningskod.

Viktigt att tänka på

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni som sökande ska ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och läser en lärarlyftsutbildning för att få statsbidrag. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar. Det innebär att ni måste

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramen för lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand.

Beslut om ansökan

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 241 huvudmän om totalt 6 007 000 kronor.

Lista över beviljade belopp för Lärarlyftet, ansökningsomgång HT 2020PDF (pdf, 482 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under hösten 2020 var öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, utbildning, lärosäte och kurskod/anmälningskod.

Viktigt att tänka på

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni som sökande ska ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och läser en lärarlyftsutbildning för att få statsbidrag. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar. Det innebär att ni måste

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramen för lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand.

Beslut om ansökan

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet förutom förskolan och fritidshemmet.

Även följande aktörer kan söka statsbidraget

 • svenska utlandsskolor, enligt 9 § i förordning (1994:519)
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudmän för utbildning vid kriminalvård i anstalt enligt förordningen (2007:152).

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att lärare ska få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom att de får gå Lärarlyftets kurser för lärare och speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen förbättras och även elevernas resultat.

Vem gäller bidraget för?

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare som deltar i Lärarlyftets kurser eller i Lärarlyftets speciallärarutbildning och
 • förskollärare som deltar i Lärarlyftets speciallärarutbildning.

Det finns inte längre några kurser inom Lärarlyftet som är specifikt framtagna för fritidspedagoger eller motsvarande. Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare som deltar i Lärarlyftets kurser eller i Lärarlyftets speciallärarutbildning och
 • förskollärare som deltar i Lärarlyftets speciallärarutbildning.

Det finns inte längre några kurser inom Lärarlyftet som är specifikt framtagna för fritidspedagoger eller motsvarande. Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Vilka kostnader kan statsbidraget användas till?

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur

Komplettera bidraget med egna resurser

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

Vilka kurser finns inom Lärarlyftet?

Det finns inte längre några kurser inom Lärarlyftet som är specifikt framtagna för fritidspedagoger. Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

På följande sidor finns mer information om kurserna inom Lärarlyftet, ansökan till kurser och vilka villkor som gäller för deltagande.

Det finns inte längre några kurser inom Lärarlyftet som är specifikt framtagna för fritidspedagoger. Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

På följande sidor finns mer information om kurserna inom Lärarlyftet, ansökan till kurser och vilka villkor som gäller för deltagande.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet förutom förskolan och fritidshemmet.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Det innebär att vid ansökan på vårterminen måste läraren påbörja kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörja utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren nästkommande terminen.

Det innebär att vid ansökan på vårterminen måste läraren påbörja kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörja utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren nästkommande terminen.

Lärare som är anställda hos entreprenörer

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

Uppföljning ett år efter studierna

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan måste ha kommit in till Skolverket senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253)länk till annan webbplats

Ansökan måste ha kommit in till Skolverket senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253)länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning är inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som läraren tar. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.

Vad reglerar storleken på bidraget?

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och speciallärarutbildningen.

Därför får huvudmännen

 • 1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi.
 • 1 000 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
 • 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i övriga ämnen. 

Alternativa statsbidragsmöjligheter

För deltagande i Lärarlyftets kurser i Svenska som andraspråk och Lärarlyftets speciallärarutbildning finns andra alternativa statsbidrag att ansöka om.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för lärare eller förskollärare som undervisar i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, eller sameskolan som utbildar sig till specialpedagog eller speciallärare, oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet, eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidraget ska ge möjlighet att underlätta för de lärare och förskollärare som deltar i utbildningen. Bidragets storlek baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2020länk till annan webbplats

Statsbidrag för högskolestudier i svenska som andraspråk

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för att underlätta för lärare som deltar i utbildning i svenska som andraspråk, oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet, eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidragets storlek baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 04 mars 2021.