Statsbidrag för lärarlyftet 2020

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan ht 2020: 15 augusti–15 september 2020

Bidraget söks terminsvis. Ansökan för studier under hösten 2020 är öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, uppgift om utbildningens starttermin, lärosäte och kurskod/anmälningskod.

Viktigt att tänka på

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni som sökande ska ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och läser en lärarlyftsutbildning för att få statsbidrag. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar. Det innebär att ni måste

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramen för lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand.

Beslut om ansökan

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan för studier under hösten 2020 är öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, uppgift om utbildningens starttermin, lärosäte och kurskod/anmälningskod.

Viktigt att tänka på

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Det innebär att det inte finns någon Excel-blankett för ansökan. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni som sökande ska ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och läser en lärarlyftsutbildning för att få statsbidrag. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar. Det innebär att ni måste

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramen för lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand.

Beslut om ansökan

Skolverket kommer publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan. Vi har som målsättning att fatta beslut inom sex veckor efter att en ansökan stängt. Därefter görs utbetalningen.

Det kommer inte starta några kurser inom ramen för lärarlyftet under våren 2020. Att ansöka om detta statsbidrag kan tidigast bli aktuellt under hösten 2020. Ni kan däremot söka statsbidrag för lärare och förskollärare som läser en reguljär speciallärar- eller specialpedagogutbildning samt för lärare som läser högskolekurser med inriktning svenska som andraspråk och svenska för invandrare.

Lärarlyftets kurser och utbildningarlänk till annan webbplats

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik

Om ni har lärare som fortbildar sig till specialpedagog eller speciallärare kan ni ansöka om detta bidrag. Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2020länk till annan webbplats

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi. Bidraget baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020länk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, vuxenskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Även följande aktörer kan söka statsbidraget

 • svenska utlandsskolor, enligt 9 § i förordning (1994:519)
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudmän för utbildning vid kriminalvård i anstalt enligt förordningen (2007:152).

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att lärare och fritidspedagoger ska få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom att de får gå kurser inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen förbättras och även elevernas resultat.

Vem gäller bidraget för?

 • Det är lärare inom alla skolformer som har en behörighetsgivande lärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Lärare som deltar i en lärarlyftskurs- eller utbildning.
 • Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem. Efter avslutad kurs kan fritidspedagoger ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6.
 • Det är lärare inom alla skolformer som har en behörighetsgivande lärarexamen eller fritidspedagogexamen.
 • Lärare som deltar i en lärarlyftskurs- eller utbildning.
 • Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem. Efter avslutad kurs kan fritidspedagoger ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6.

Vilka kostnader kan statsbidraget användas till?

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskoleläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur

Vilka kurser finns inom Lärarlyftet?

Med våra kurser och utbildningar kan lärare och fritidspedagoger läsa in den behörighet de behöver. Det gör dem dessutom tryggare i sin yrkesroll, höjer kompetensen och ökar karriärmöjligheterna. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Med våra kurser och utbildningar kan lärare och fritidspedagoger läsa in den behörighet de behöver. Det gör dem dessutom tryggare i sin yrkesroll, höjer kompetensen och ökar karriärmöjligheterna. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget kan sökas av huvudmän för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, vuxenskolan och gymnasieskolan. Den som är huvudman enbart för verksamheter i förskola och fritidshem kan inte få bidraget.

Lärare måste ha påbörjat sina studier

Det innebär att vid ansökan på vårterminen måste läraren påbörja kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörja utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren nästkommande terminen.

Det innebär att vid ansökan på vårterminen måste läraren påbörja kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörja utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren nästkommande terminen.

Lärare som är anställda hos entreprenörer

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

Komplettera bidraget med egna resurser

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

Uppföljning ett år efter studierna

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan måste ha kommit in till Skolverket senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253)länk till annan webbplats

Ansökan måste ha kommit in till Skolverket senast 15 september 2020.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253)länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning är inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som läraren tar. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.

Vad reglerar storleken på bidraget?

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och speciallärarutbildningen.

Därför får huvudmännen

 • 1 500 kronor per högskolepoäng för kurser i sva och sfi.
 • 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och speciallärarutbildning.
 • 500 kronor per högskolepoäng för kurser i övriga ämnen. 
Senast uppdaterad 26 februari 2020