Statsbidrag för Lärarlyftet 2021

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 238 huvudmän om totalt 7 497 500 kronor.

Lista över beviljade belopp för Lärarlyftet, ansökningsomgång VT 2021. Pdf, 209 kB. (Pdf, 209 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under våren 2021 var öppen 15 januari–15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig:

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, utbildning, lärosäte och kurskod/anmälningskod.

Viktigt att tänka på

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni kan ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och som läser en Lärarlyftsutbildning. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar.

Det innebär att ni måste:

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramen för Lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand.

Beslutsbilaga Lärarlyftet HT 2021 Pdf, 498 kB. (Pdf, 498 kB)

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under hösten 2021 var öppen 15 augusti–15 september 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter du behöver ange om lärarna du söker bidrag för: personnummer, utbildning, lärosäte och kurskod/anmälningskod.

Viktigt att tänka på

Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Formuläret består av en lista som ska fyllas på med lärare. I formuläret kommer vi efterfråga samma uppgifter som vi efterfrågat tidigare, det vill säga personuppgifter samt information om utbildning.

Ni kan ansöka om statsbidrag för samtliga lärare som är anställda hos er och som läser en Lärarlyftsutbildning. Skolverket kommer inte hantera löpande utbetalningar av statsbidrag för lärare som ni redan beviljats bidrag för i samband med tidigare ansökningar.

Det innebär att ni måste:

 • söka statsbidrag för lärare som studerar inom ramen för Lärarlyftet varje termin tills deras utbildning avslutas
 • kontrollera lärare som hoppar av utbildningen eller byter huvudman på egen hand.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet förutom förskolan och fritidshemmet.

Även följande aktörer kan söka statsbidraget

 • svenska utlandsskolor, enligt 9 § i förordning (1994:519)
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudmän för utbildning vid kriminalvård i anstalt enligt förordningen (2007:152).

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att lärare ska få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom att de får gå Lärarlyftets kurser för lärare och speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen och elevernas resultat förbättras.

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare som deltar i Lärarlyftets kurser eller i Lärarlyftets speciallärarutbildning
 • förskollärare som deltar i Lärarlyftets speciallärarutbildning.

Den som bidraget söks för måste vara anställd som lärare inom skolväsendet, förutom förskolan och fritidshemmet.

Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskolläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur.

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

På följande sidor finns mer information om kurserna inom Lärarlyftet, ansökan till kurser och vilka villkor som gäller för deltagande:

För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas för de lärare som deltar i en Lärarlyftsutbildning med syfte att ge utökad behörighet.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket följer därför upp deltagarnas studieresultat. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2021. Ansökan 2 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 september 2021.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Ni kan inte komplettera er ansökan med fler lärare efter sista ansökningsdag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253) Länk till annan webbplats.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som läraren studerar under en termin. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.

Vad reglerar storleken på bidraget?

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och som speciallärare.

Därför får huvudmännen

 • 1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi
 • 1 000 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i matematik och speciallärarutbildning
 • 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i övriga ämnen. 

Alternativa statsbidragsmöjligheter

För deltagande i Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk och Lärarlyftets speciallärarutbildning finns andra alternativa statsbidrag att ansöka om.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för lärare eller förskollärare som undervisar i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan och som utbildar sig till specialpedagog eller speciallärare. Statsbidraget kan sökas oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidraget ska ge möjlighet att underlätta för de lärare och förskollärare som deltar i utbildningen. Storleken på bidraget baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2021 Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för högskolestudier i svenska som andraspråk

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för att underlätta för lärare som deltar i utbildning i svenska som andraspråk, oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet, eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidragets storlek baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2021 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 04 februari 2022.

Frågor och svar

Nej, bidraget kan bara sökas av huvudmän för skolformerna förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.

Ja, så länge läraren har en anställning under studietiden går det bra att söka statsbidraget.

Ja, så länge läraren är anställd under studietiden går det bra att söka statsbidraget.

Ja, det går bra. Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Nej. Det här statsbidraget kan bara sökas för utbildningar som ingår i Lärarlyftet. För att delta i Lärarlyftet krävs i regel en behörighetsgivande examen.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Skolverket kan svara på vilka krav som ställs för att få behörighet att undervisa i olika skolformer, årskurser och ämnen. För mer information om det, se webbsidan om lärarlegitimation på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta Skolverkets Upplysningstjänst.

Skolverket kan däremot inte svara på specifika frågor om vilka kurser eller vilken utbildning man behöver läsa för att få en viss behörighet. För sådana frågor hänvisar vi till studie- och yrkesvägledare vid lärosäten som har examensrätt i det aktuella ämnet och skolformen.

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. I budgetpropositionen 2020 har regeringen aviserat medel fram till 2025.