Statsbidrag för Lärarlyftet 2022

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 277 huvudmän om totalt 8 991 000 kronor.

Lista över beviljade belopp för Lärarlyftet ansökningsomgång VT 2022. Pdf, 508 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under våren 2022 var öppen 13 januari–15 februari 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 286 huvudmän om totalt 11 120 250 kronor.

Lista över beviljade belopp för statsbidraget för Lärarlyftet höstterminen 2022 Pdf, 494 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under hösten 2022 var öppen 15 augusti–19 september 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket har publicerat beslutet i e-tjänsten.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet förutom förskolan och fritidshemmet.

Även följande aktörer kan söka statsbidraget

 • svenska utlandsskolor, enligt 9 § i förordning (1994:519)
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudmän för utbildning vid kriminalvård i anstalt enligt förordningen (2007:152).

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att lärare ska få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom att de får gå Lärarlyftets kurser för lärare och speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen och elevernas resultat förbättras.

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare som deltar i Lärarlyftets kurser eller i Lärarlyftets speciallärarutbildning
 • förskollärare som deltar i Lärarlyftets speciallärarutbildning.

Den som bidraget söks för måste vara anställd som lärare inom skolväsendet, förutom förskolan och fritidshemmet.

Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskolläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur.

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

På följande sidor finns mer information om kurserna inom Lärarlyftet, ansökan till kurser och vilka villkor som gäller för deltagande:

För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas för de lärare som deltar i en Lärarlyftsutbildning med syfte att ge utökad behörighet.

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 februari 2022. Ansökan 2 måste ha kommit in till Skolverket senast 15 september 2022.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253) Länk till annan webbplats.

Om ni beviljas statsbidrag kan ni inte använda bidraget för andra eller fler lärare än de som omfattas av er ansökan.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket kan därför följa upp deltagarnas studieresultat genom stickprovskontroller. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som läraren studerar under en termin. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.

Vad reglerar storleken på bidraget?

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och som speciallärare.

Därför får huvudmännen

 • 1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi
 • 1 000 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i matematik och speciallärarutbildning
 • 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i övriga ämnen. 

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för Lärarlyftet än det finns pengar att fördela gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi huvudmän med behov av behöriga lärare och då särskilt behov av lärare med behörighet för undervisning i matematik.

Alternativa statsbidragsmöjligheter

För deltagande i Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk och Lärarlyftets speciallärarutbildning finns andra alternativa statsbidrag att ansöka om.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för lärare eller förskollärare som undervisar i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan och som utbildar sig till specialpedagog eller speciallärare. Statsbidraget kan sökas oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidraget ska ge möjlighet att underlätta för de lärare och förskollärare som deltar i utbildningen. Storleken på bidraget baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2022

Statsbidrag för högskolestudier i svenska som andraspråk

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för att underlätta för lärare som deltar i utbildning i svenska som andraspråk, oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet, eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidragets storlek baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2022

Senast uppdaterad 24 maj 2023.